Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Wybitni absolwenci

Wierni tradycji i szkole, która otworzy?a nam drog? do nauki i wiedzy, postanowili?my zebra? informacje o absolwentach naszej szko?y, którzy zdobyli stopie? naukowy doktora lub wy?szy.
Jak ka?da rocznica, tak i ta sk?ania nas do refleksji i zastanowienia si? przede wszystkim nad rol? i znaczeniem edukacji w ?yciu ka?dego cz?owieka. To w?a?nie od wychowania i gruntownego wykszta?cenia m?odego pokolenia zale?y przysz?o?? naszych rodzin, naszego powiatu i ca?ego kraju.
W ci?gu tych sze??dziesi?ciu lat szko?a nasza wykszta?ci?a wielu znakomitych obywateli: uczonych, polityków, duchownych. Nie mamy jednak pe?nej informacji o losach wszystkich jej absolwentów. Dzi?ki usilnym staraniom uda?o nam si? zebra? informacje o tych absolwentach, którzy zdobyli tytu?y naukowe.
Poni?ej przedstawiamy przes?ane przez nich teksty.


Prof. dr hab. in?. Eugeniusz Mokrzycki, prof. AGH
Prof. dr hab. in?. Roman Magda, prof. AGH
prof.dr hab. In?. Dorota Antos, prof. PRz
Dr in?. Jan Sadecki
Dr Stanis?aw Lis
Ks. dr Jacek Beksi?ski
Ks. dr Zbigniew Zi?ba
Dr hab. in?. Jerzy Cetnar, prof. AGH
dr Piotr Miko?ajczyk
dr ?ukasz Gondek
Dr S?awomir R?bisz
Dr hab. Robert Sawu?a, prof. WSPiA Przemy?l-Rzeszów
Dr Krzysztof Chochowski
Dr Robert Wo?osz
Dr Leszek Olszowy
Dr Krzysztof Lipecki
Dr Marek Ska?a
Dr Jakub Krzysztof Piechota
Dr Grzegorz Rz?sa
Dr in?. Józef Pyra
Dr in?. Dorota Kalicka
Prof. dr hab. in?. Jerzy Piotrowski
Dr MArta Frankiewicz
Dr Krzysztof Anto?czyk
P?k dr n. med. Stanis?aw St?pie?
Dr Edyta Tomi?ska Conte
Wygenerowano w sekund: 0.04
2,419,388 unikalnych wizyt