Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Ks. dr Jacek Beksi?ski

Ks. dr Jacek Beksi?ski
Liceum Ogólnokszta?c?ce w Nowej D?bie uko?czy? 05.06 1967 r. Wychowawc? klasy by?a p. mgr Cecylia Rybak. W latach 1967 – 1974 studiowa? w Wy?szym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W tym okresie odby? s?u?b? wojskow? w Bartoszycach (woj. Olsztyn). ?wi?cenia kap?a?skie przyj?? 08.06.1974 r. w Sandomierzu. W latach 1975 – 1977 uko?czy? Studium Teologii Rodziny w Wydziale Teologicznym w Krakowie przy Papieskiej Akademii Teologicznej. W latach 1978 – 1981 studiowa? w Warszawie w Akademii Teologii Katolickiej. Tytu? pracy magisterskiej: „Studium homiletyczne Ksi?dza Biskupa Paw?a Kubickiego”. Tytu? pracy doktorskiej: „Chrystocentryzm w nauczaniu i ?yciu Kolumby Marmiona” – obrona pracy doktorskiej 30.03.1999 r. W latach 1992 – 2006 by? ojcem duchownym i wyk?adowc? w Wy?szym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. W latach 2001 – 2004 pe?ni? funkcj? przewodnicz?cego ojców duchownych seminariów diecezjalnych i zakonnych w Polsce. Od roku 2006 jest wyk?adowc? w WSD w Sandomierzu. Opublikowa? ksi??k? „Chrystus ?yciem naszym”, Sandomierz 2000. Jest autorem publikacji w „S?owniku Polskich Teologów katolickich 1981-1993”; recenzentem i autorem oko?o 40 publikacji popularno-naukowych o tre?ci teologicznej na ?amach czasopism katolickich ogólnopolskich i diecezjalnych. Jest znanym rekolekcjonist? dla osób ?wieckich i duchownych. Duszpasterzowa? w parafii Szewna k/Ostrowca ?wi?tokrzyskiego w latach 1974 – 1992 i w latach 2006 – 2010 w Diecezjalnym Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim.
Z okresu lat szkolnych z Liceum wspominam niezapomniane spotkanie z pani? Cecyli? Rybak (wychowawczyni?) w gabinecie matematycznym. By?o to na kilka tygodni przed egzaminem maturalnym. Rozmowa dotyczy?a moich przysz?ych studiów teologicznych. P. Rybak ze wzruszeniem przyj??a wiadomo??, ?e wybra?em s?u?b? w kap?a?stwie, cho? nie mo?na by?o tego oficjalnie wyjawi?.
Z wielkim uznaniem odnosz? si? do wiedzy historycznej i formy wyk?adów Pana dyrektora Stanis?awa Kwolka. Nie mo?na zapomnie? wspania?ego polonisty – pana Gondka. Z pietyzmem przechowuj? fotografie i wspominam prace i do?wiadczenia w gabinecie fizycznym z panem Stanis?awem Mikulskim.
Wielokrotnie cytuj? pana Ko?odziejskiego – rusycyst?, który mawia? w czasie lekcji: „mo?e wreszcie ju? by?cie nieuwa?ali!!!”, a kiedy przed matur? zanie?li?my mu do domu papierosy „P?askie” trudne w tym czasie do zdobycia, to profesor oznajmi?: „chyba chcecie mnie przekupi? przed wasz? matur?”. Rzeczywi?cie egzamin maturalny z j?zyka rosyjskiego nie sprawi? wi?kszych trudno?ci. Wi?zi przyja?ni z kole?ankami i kolegami z tamtych lat s? silne i trwaj? do dzi?. W kilku przypadkach udziela?em ?lubu i chrzci?em dzieci moich wspó?kolegów i wspó?kole?anek. Wizytowa?em jednego z kolegów w Kanadzie i razem z nim wspominali?my m?odzie?cze lata sp?dzone w murach wspania?ego LO w Nowej D?bie.

Wygenerowano w sekund: 0.04
2,419,375 unikalnych wizyt