Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Projekty unijne

Nasza Szko?a od stycznia 2013 realizuje projekt "Podkarpacie stawia na zawodowców"

Regulamin rekrutacji dla uczestników projektu "PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW" - plik .docPodkarpacie stawia na zawodowców w Zespole Szkó? Nr1 w Nowej D?bie.

Zespó? Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie bierze udzia? w projekcie systemowym Województwa Podkarpackiego pt. "Podkarpacie stawia na zawodowców", w ramach Dzia?ania 9.2 "Podniesienie atrakcyjno?ci i jako?ci szkolnictwa zawodowego".
Projekt jest wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionach Dzia?ania 9.2
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjno?ci i jako?ci szkolnictwa zawodowego.
Ca?kowita warto?? projektu jaka przypada na Zespó? Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie to 67 300 z?.
Dzi?ki temu projektowi zostanie stworzona pracownia doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Rozbudowana zostanie baza sprz?towa.
Zakupiono nowoczesny sprz?t do pracowni w postaci tablic interaktywnych i laptopów oraz drukarki laserowej.
W ramach zaj?? dodatkowych i wyrównawczych uczniowie korzystaj? z:
- zaj?? wyrównawczych z matematyki
- zaj?? wyrównawczych z j?zyka angielskiego
- zaj?? edukacyjnych z zakresu hotelarstwa.
W roku 2013 w okresie wakacyjnym 8 uczniów mog?o odby? sta?e w hotelach .
Za udzia? w sta?u ucze? otrzyma? stypendium sta?owe w wysoko?ci 1000 z? brutto.

Danuta Bory?ska-Dzi?giel
Agnieszka W?sik
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,415,306 unikalnych wizyt