Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Prawa autorskie

Strona najlepiej dzia?a w rozdzielczo?ci 1024X768 i wy?szych Strona jest prowadzona przez nauczycieli i uczniów Zespo?u Szkó?. Administrator: Benedykt Kozak Webmasterzy: Nauczyciele: Anna Babula Ma?gorzata Gierach Beata Suska Anna Dzióba Wszystkich ch?tnych do wspó?tworzenia strony internetowej zapraszamy do wspó?pracy. Kontakt: bkozak(maupka)onet(kropka).pl Wszelkie propozycje mile widziane. Wszelkie prawa zastrze?one!

Prawa autorskie - Zespó? Szkó? nr 1 w Nowej D?bie.

Zespó? Szkó? nr 1 w Nowej D?bie nie wyra?a zgody na kopiowanie, powielanie, modyfikacj? oraz ?adn? inn? obróbk? ca?o?ci lub fragmentów serwisu internetowego. Nie dozwolone jest równie? wykorzystywanie elementów znajduj?cych si? na ww. stronach serwisu tre?ci newsów i artyku?ów bez uzyskania stosownej zgody ich autorów.

Elementy graficzne, w szczególno?ci: logo ZS nr 1, prezentowane w serwisach internetowych Zespo?u Szkó? nr 1 w Nowej D?bie nie nadaj? si? do wykorzystywania. W celu uzyskania odpowiednich materia?ów nale?y zwróci? si? do odpowiednich organów Zespo?u Szkó? nr 1 w Nowej D?bie.

Dokumenty HTML, elementy szaty graficznej oraz skrypty i aplikacje wykorzystane do stworzenia serwisu informacyjnego Zespó? Szkó? nr 1 w Nowej D?bie stanowi? dorobek intelektualny autorów. Autorzy upowa?niaj? Zespó? Szkó? nr 1 w Nowej D?bie do wykorzystywania ich dzie?.

Wszystkie adresy pocztowe zawarte w serwisie internetowym b?d?cych w?asno?ci? Zespó? Szkó? nr 1 w Nowej D?bie zosta?y tam opublikowane wy??cznie w celach kontaktowych.
Ich publikacja w ?adnych razie nie stanowi zgody na wykorzystywanie ich do celów reklamowych i regulacjom wprowadzanym przez Ustaw? z dnia 18 lipca 2002r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? i ustaw pokrewnych.
Wygenerowano w sekund: 0.04
2,419,397 unikalnych wizyt