Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs kwalifikacyjny „Kwalifikacja A.65 „Rozliczanie wynagrodze? i danin publicznych”
Nauka przygotowuje do wykonywania czynno?ci zwi?zanych z rozliczeniami z urz?dem skarbowym i ZUSem z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej i zatrudniania pracowników.
Nauka obejmuje przedmioty przewidziane dla kwalifikacji A.65 w podstawie programowej kszta?cenia w zawodzie technik rachunkowo?ci.
Kwalifikacja „Rozliczanie wynagrodze? i danin publicznych” wyodr?bniona jest w zawodzie technik rachunkowo?ci.
Po uko?czonym kursie absolwent mo?e podj?? prac? w dzia?ach kadr, ksi?gowo?ci w podmiotach gospodarczych, w prywatnych firmach czy w biurach rachunkowych lub mo?e otworzy? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?.
Wiedza z zakresu podatków i ubezpiecze? jest przydatna ka?demu pracownikowi i pracodawcy.
Wiod?ce przedmioty: podatki i ubezpieczenia, pracownia podatków i ubezpiecze? (obs?uga programu ksi?gowego GRATYFIKANT) oraz programu P?ATNIK, dzia?alno?? gospodarcza, pracownia biurowo?ci (korespondencja z urz?dem skarbowym i ZUSem)

Kurs kwalifikacyjny „Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowo?ci”
Nauka przygotowuje do wykonywania czynno?ci zwi?zanych z prowadzeniem rachunkowo?ci w ró?nego rodzaju podmiotach, prowadzenia ewidencji podatkowych; dokumentowania i ksi?gowania operacji gospodarczych, sporz?dzania sprawozda? finansowych i przeprowadzania analiz finansowych. Nauka obejmuje przedmioty przewidziane dla kwalifikacji A.36 w podstawie programowej kszta?cenia w zawodzie technik rachunkowo?ci.
Kurs przygotowuje do egzaminu zewn?trznego, po zdaniu którego absolwent otrzymuje z Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej ?wiadectwo potwierdzaj?ce kwalifikacj? w zawodzie. Kwalifikacja „Prowadzenie rachunkowo?ci” wyodr?bniona jest w zawodach technik rachunkowo?ci oraz technik ekonomista. Aby uzyska? tytu? zawodowy „technik” nale?y uko?czy? kolejny kurs kwalifikacyjny i zda? egzamin potwierdzaj?cy drug? kwalifikacj? w danym zawodzie.
Po uko?czonym kursie absolwent mo?e podj?? prac? w dzia?ach ksi?gowo?ci w podmiotach gospodarczych, w prywatnych firmach czy w biurach rachunkowych lub mo?e otworzy? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?.
Wiod?ce przedmioty: rachunkowo??, pracownia rachunkowo?ci (obs?uga programu ksi?gowego REWIZOR), dzia?alno?? gospodarcza, pracownia biurowo?ci
Liczba godzin – 520
Tygodniowy wymiar godzin- 13

Kurs kwalifikacyjny „Kwalifikacja T.11 Planowanie i realizacja us?ug w recepcji ”
Nauka przygotowuje do pracy w recepcji hotelu, wykonywania czynno?ci zwi?zanych z obs?ug? go?cia, udzielaniem informacji, rozliczeniem pobytu go?cia w hotelu.
Zaj?cia teoretyczne i praktyczne odbywaj? si? w pracowni hotelarskiej- recepcji, cz??? zaj?? realizowana jest w hotelu.
Po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje ?wiadectwo wystawione przez Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? potwierdzaj?ce uzyskanie kwalifikacji T.11.
Kwalifikacja T.11 jest wyodr?bniona w zawodzie technik hotelarstwa. Aby uzyska? tytu? technika nale?y uko?czy? kurs w zakresie kwalifikacji T.12 „Obs?uga go?cia w obiekcie ?wiadcz?cym us?ugi hotelarskie” oraz zda? egzamin w zakresie tej kwalifikacji.
Wiod?ce przedmioty: dzia?alno?? recepcji, pracownia hotelarska, pracownia obs?ugi informatycznej, podstawy dzia?alno?ci przedsi?biorstwa hotelarskiego
Liczba godzin- 520
Tygodniowy wymiar godzin- 13

Nauka na kursach jest darmowa!

Regulamin Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w ZS nr 1
Podanie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,415,333 unikalnych wizyt