Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Projekt " na czasie..."

Informacja o projekcie

Projekt „Na czasie – program wspieraj?cy rozwój szkó? w powiecie tarnobrzeskim” jest realizowany przez Powiat Tarnobrzeski i Poradni? Psychologiczno-Pedagogiczn? w Nowej D?bie w ramach Priorytetu III Wysoka jako?? systemu o?wiaty, Dzia?anie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó?, Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki wspó?finansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.
Termin realizacji: od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.
Obszar realizacji: powiat tarnobrzeski.
Grup? docelow? projektu stanowi? przedszkola, szko?y podstawowe, gimnazja i szko?y ?rednie zainteresowane udzia?em w podniesieniu jako?ci funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli/-lek.

Doskonalenie odbywa si? poprzez stworzenie Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkó? w obszarach wymagaj?cych szczególnego wsparcia.
Uczestnikami projektu sa: przedszkola, szko?y podstawowe, gimnazja oraz szko?y ?rednie z obszaru powiatu tarnobrzeskiego.
W ramach uczestnictwa w projekcie przedszkola, szko?y podstawowe, gimnazja i szko?y ?rednie uzyskaj? wsparcie w zakresie doskonalenia pracy nauczycieli/-lek w oparciu o opracowanie Rocznych Planów Wspomagania.
Roczne Plany Wspomagania b?d? zawiera? tematyki szkole? i warsztatów dostosowanych do potrzeb poszczególnych placówek bior?cych udzia? w projekcie.

W ramach projektu powsta?y tak?e 4 sieci wspó?pracy i samokszta?cenia.
Ka?da z sieci wyznacza w?asne cele oraz program dzia?ania. Tematy, nad którymi pracuj? poszczególne sieci s? ustalane w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb i wybrane z katalogu 20 tematów zaproponowanych przez O?rodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, z ramienia którego realizowany jest niniejszy projekt.
Sie? wspó?pracy i samokszta?cenia to:
 mi?dzyszkolny zespó? max. 25 nauczycieli lub dyrektorów, którzy wspó?pracuj? ze sob? w ramach wybranego zagadnienia;
 platforma wzajemnego wsparcia szkó? i przedszkoli i szansa na wymian? do?wiadcze?;doskonaleniewsieci.pl
 forma pracy, która pozwala dzieli? si? wiedz?, wymienia? do?wiadczeniami, wspólnie opracowywa? rozwi?zania stosowane w przedszkolnej i szkolnej praktyce;
 równie? przestrze?, w której uczestnicy mog? skorzysta? ze wsparcia merytorycznego i metodycznego oraz otrzyma? dostosowan? do swoich potrzeb wiedz?.

Sie? wspó?pracy i samokszta?cenia znajduje si? na platformie ORE: doskonaleniewsieci.pl

Wygenerowano w sekund: 0.03
2,415,345 unikalnych wizyt