Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Rada rodziców

RADA RODZICÓW 2016/2017

1.) Pan Marek Wrona - przewodnicz?cy
2.) Pan Grzegorz Trela - z-ca przewodnicz?cego
3.) Pan Krzysztof Micha?ów - sekretarz
4.) Pani Krystyna K?osowska-Sza?aj - skarbnik

Komisja rewizyjna:
1.) Pani Alicja Ci?dziel
2.) Pani Anna Horode?ska

Informacje Prezydium Rady Rodziców

Zapytanie ofertowe ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2017/2018

Apel o wp?aty na Rad? Rodziców

Darowizna na komitet rodzicielski - druk przelewu

Wp?ata za ucznia - druk przelewu

Regulamin Rady Rodziców w ZS Nr 1

Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015

Plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015

Zestawienie wp?at na fundusz RR 2014/2015 - stan na 28 stycznia 2015


Dzia?alno?? rady rodziców wspieraj?:

BS Tarnobrzeg


Bester Medical SystemKomitet Rodzicielski
Komitet rodzicielski tworz? wszyscy rodzice uczniów ucz?szczaj?cych do naszej szko?y.
W celu usprawnienia wspó?pracy ka?dy oddzia? wy?ania droga demokratycznych wyborów trójk? przedstawicieli, tzw. „ trójk? klasowa”.
Trójki te tworz? organ przedstawicieli ( Komitet Rodzicielski), który wspó?pracuje ze szko?? zgodnie z przyj?tymi na zebraniu ogólnymi zasadami.
Wype?niaj?c swoje statutowe zadania Komitet Rodzicielski wspiera szko?? w dwojaki sposób. Komitet finansuje m. in. zakupy sprz?tu sportowego i pomocy dydaktycznych, uzupe?nianie zbiorów bibliotecznych, prenumerat? czasopism oraz nagrody dla uczniów.
Udziela te? zapomóg losowych tym, którzy znale?li si? w trudnej sytuacji materialnej. Dzia?alno?? Komitetu Rodzicielskiego przejawia si? te? w sprawowaniu opieki nad m?odzie?? podczas wszystkich imprez szkolnych, jak wycieczki, wyjazdy do teatrów, filharmonii, muzeów i zak?adów pracy, wieczorków, ognisk i kuligów.
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,415,317 unikalnych wizyt