Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Leonardo da Vinci

Informacje o projekcie LEONARDO DA VINCI w ZS nr 1:

Regulamin rekrutacji na sta? w Rimini
Formularz zg?oszeniowy dla uczniów klasy II
Formularz zg?oszeniowy dla uczniów klasy IV

Zagraniczny sta? jest dla hotelarzy szans? na zdobycie nowych do?wiadcze?, na poznanie nowych miejsc, ludzi, kultury. To tak?e mo?liwo?? sprawdzenia swoich umiej?tno?ci i stopnia przygotowania do pe?nienia ról na krajowym i europejskim rynku pracy.
Pierwszy trudny krok kandydaci do wyjazdu na sta? w Rimini maj? ju? za sob?.
By?a nim rozmowa kwalifikacyjna, która odby?a si? 11 wrze?nia 2013 r. a przeprowadzona zosta?a przez Komisj? z sk?adzie:
1. Wicedyrektor Szko?y mgr Leszek Kisiel
2. Nauczyciele przedmiotów zawodowych: mgr El?bieta Jastrz?bska, mgr Ewa Okinczyc
3. Nauczyciel j?zyka angielskiego: mgr Agnieszka W?sik,
4. Przewodnicz?ca Rady Rodziców Anetta Tissot
5. Pe?ni?ca obowi?zki Przewodnicz?cego Samorz?du Uczniowskiego Jagoda Zöllner

Kandydaci odpowiadali na pytanie o tematyce hotelarskiej, popisywali si? znajomo?ci? j?zyka angielskiego oraz przekonywali Komisj?, dlaczego to w?a?nie oni powinni znale?? si? na li?cie osób zakwalifikowanych na sta?.
Ostatecznie na sta? w Rimini zakwalifikowali si? :
1. Anna Adamczyk
2. Klaudia Adamczyk
3. Agata B?k
4. Martyna Go??bek
5. Jakub Lewandowski
6. Daria Lewicka
7. Natalia ?ukasik
8. Agnieszka Ozga
9. Dawid Panek
10. Justyna R?bisz
11. Angelika Sitek
12. Magdalena Wyka
13. Ma?gorzata Ziober
14. Katarzyna Berny?
15. Kamila Ciu?a
16. Aleksandra Konefa?
17. Justyna Szewc
18. Jakub T?cza
19. Magdalena Tomczyk c. Rafa?a
20. Magdalena Tomczyk c. Stanis?awa

Lista rezerwowa:
1. Joanna Kosowicz
2. Izabela Olechowska

Kolejnym etapem przygotowa? b?dzie udzia? osób zakwalifikowanych w zaj?ciach z j?zyka w?oskiego, przygotowania zawodowego, kulturowego i pedagogicznego.
Pierwsza grupa wyjedzie do Rimini ju? 12 stycznia 2014 r., a druga 16 marca.
Leonardo da Vinci 2013/2014
Hotelarze z Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie b?d? uczy? si? zawodu we W?oszech!

21 maja br. og?oszono wyniki Konkursu Projektów Mobilno?ci 2013 w ramach Programu Leonardo da Vinci. Projekt „Buongiorno dla m?odych hotelarzy” napisany przez p. Agnieszk? W?sik, p. Ew? Okinczyc, p. El?biet? Jastrz?bsk? i p. El?biet? Cicho? zyska? pozytywn? opini? Komisji Konkursowej Narodowej Agencji Programu i znalaz? si? na 22 miejscu, w?ród 122 zaakceptowanych projektów. Do konkursu przyst?pi?o ponad 700 szkó? i o?rodków kszta?cenia zawodowego.
W ramach Projektu dwie grupy uczniów naszego Technikum wyjad? na 3-tygodniowe sta?e do w?oskiego miasta Rimini. Praktyki b?d? odbywa? si? w hotelach wysokiej kategorii, a sta?y?ci obj?ci zostan? opiek? wykwalifikowanych pracowników. B?d? mogli równie? pozna? kultur? i tradycje W?och, gdy? po pracy zorganizowane b?d? dla nich wycieczki (m.in. do San Marino) oraz zaj?cia integracyjne.
Wiedza teoretyczna stanowi jedynie cz??ciowe przygotowanie do wype?niania ról zawodowych. Kontakt z naturalnym ?rodowiskiem pracy, zetkni?cie si? z realnymi sytuacjami dotycz?cymi funkcjonowania hotelu, obs?ugi go?ci, s? najskuteczniejsz? form? uzyskania niezb?dnych umiej?tno?ci i do?wiadczenia zawodowego.
Nasi uczniowie pochodz? z ma?ych ?rodowisk, w du?ej mierze wiejskich. Wiele rodzin boryka si? z problemem bezrobocia. Taka sytuacja wp?ywa na postawy ?yciowe uczniów, ich samoocen?, cz?sto zani?on?, a tak?e na przysz?e zachowania na rynku pracy. Wyjazd na zagraniczn? praktyk? stwarza uczniom mo?liwo?? poznania europejskich standardów pracy, innej kultury, tradycji, otwarcia si? na nowe wyzwania. Pozwoli uczniom na sprawdzenie si? w nowej sytuacji (wyjazd za granic?, konieczno?? samodzielnego radzenia sobie z codziennymi sytuacjami, stresem, roz??k? z rodzin?). Umiej?tno?ci zawodowe i spo?eczne zdobyte w czasie praktyki b?d? przydatne uczniom nie tylko w dalszym kszta?ceniu, ale równie? po wej?ciu na rynek pracy. Pozytywnie wp?yn? na dalsze wybory ?yciowe, mobilno?? zawodow?, jako?? ?ycia oraz samorealizacj? poprzez prac? zawodow?. Kontakt z inn? kultur? b?dzie cenn? lekcj? szacunku dla dorobku innych narodów.

Przyst?puj?c do realizacji Projektu Leonardo da Vinci Szko?a bierze udzia? w ogólnoeuropejskiej mobilno?ci uczestników, propaguje uczenie si? przez ca?e ?ycie.
Projekt zwi?zany jest z potrzebami rozwijaj?cej si? bran?y hotelarskiej i turystycznej, zarówno na rynku lokalnym, ogólnokrajowym, jak i europejskim, która potrzebuje wielu dobrych fachowców, z odpowiednim zasobem wiedzy i praktycznego przygotowania zawodowego.
Po uko?czeniu sta?u wszyscy uczestnicy otrzymaj? mi?dzynarodowy Certyfikat Europass Mobility, który akceptowany jest przez pracodawców w ca?ej Unii Europejskiej.

El?bieta Jastrz?bska nauczyciel Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie

Buongiorno dla m?odych hotelarzy z Nowej D?by - hotelarze zako?czyli sta?

Technikum Hotelarskie w Zespole Szkó? Nr1 w Nowej D?bie podejmuje wiele inicjatyw, które maj? na celu umo?liwienie uczniom zdobycia jak najszerszych kwalifikacji zawodowych. Doskona?ym na to przyk?adem jest projekt finansowany ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci. W roku szkolnym 2013/2014 dwudziestu uczniów, w dwóch 10-cio osobowych grupach poznawa?o praktyczn? stron? swojego zawodu na bezp?atnych sta?ach w Rimini we W?oszech.

G?ównym za?o?eniem projektu „Buongiorno dla m?odych hotelarzy” jest promowanie mobilno?ci m?odzie?y na europejskim rynku pracy oraz wdra?anie innowacyjnych rozwi?za? edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Najwi?kszymi korzy?ciami dla uczniów, którzy przebywali na sta?u w Rimini, by?o zdobycie kwalifikacji i do?wiadczenia zawodowego za granic?, poznanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach, poprawienie znajomo?ci j?zyków obcych, szczególnie s?ownictwa specjalistycznego oraz zwi?kszanie elastyczno?ci i mobilno?ci. Dodatkowo stali si? bardziej tolerancyjni i otwarci na inne kultury, a tak?e rozwin?li wra?liwo?? spo?eczn? i umiej?tno?? adaptowania si? do nowych warunków ?ycia w odmiennym ?rodowisku. To wszystko wp?yn??o na wzrost poczucia pewno?ci siebie m?odzie?y i lepsze postrzeganie w?asnej przysz?o?ci zawodowej i prywatnej.

Podczas ca?ego pobytu uczniowie poszerzali swoje umiej?tno?ci praktyczne w hotelach Rimini. Przed wyjazdem na sta? wszyscy uczniowie uczestniczyli w kursie j?zyka w?oskiego, którego znajomo?? szlifowali pó?niej podczas wykonywania obowi?zków w zak?adach pracy, co umo?liwi?o im tak?e przyswojenie s?ownictwa bran?owego.

Trzytygodniowy pobyt w jednym z najbardziej turystycznych miejsc we W?oszech to nie by?a tylko praca, ale równie? czas wolny. M?odzie? sp?dza?a go ró?nie, niektórzy chodzili nad morze, a inni w?drowali pieszo lub je?dzili autobusami po Rimini. Oczywi?cie nie zabrak?o równie? leniuchowania.

B?d?c we W?oszech uczniowie zwiedzili Rawenn? . Rawenna znana jest przede wszystkim jako o?rodek mozaikarstwa. Natomiast w San Marino uczniowie mogli podziwia? pi?kno architektury pa?stwa-miasta, które stanowi enklaw? na obszarze W?och. M?odzie? zobaczy?a cudowne zak?tki i zachwyca?a si? pi?knymi krajobrazami tamtejszej okolicy.

Odbycie zagranicznego sta?u stworzy?o uczniom wiele okazji do poznania nowych przyjació? i wielu ciekawych ludzi, nawi?zania kontaktów zawodowych oraz sp?dzenia ciekawie czasu w nowym, atrakcyjnym ?rodowisku. Podczas pobytu zrobili wiele pami?tkowych zdj??, które b?d? wspania?? pami?tk? z cudownych chwil sp?dzonych we W?oszech, spotkanych osób i poznanych miejsc.

Trzy tygodnie w Rimini min??y bardzo szybko i niestety, z ogromnym smutkiem i ?alem, uczniowie musieli opu?ci? miasto, które przez ten czas by?o ich drugim domem. Pozostawili nowo poznanych ludzi, ale wrócili silniejsi z wiar? we w?asne si?y i umiej?tno?ci. Przybyli nie tylko z pami?tkami, ale i z baga?em do?wiadcze? i g?ow? pe?n? cudownych wspomnie?, którymi na pewno podziel? si? z rodzinami, przyjació?mi i znajomymi. Dla wielu m?odych ludzi takie praktyki zawodowe to niespe?nione marzenie, a dla dwudziestki z Technikum Hotelarskiego z Nowej D?by to marzenie, które si? spe?ni?o.
Ewa Okinczyc

RIMINI2014 - Wspomnienia uczniów RIMINI 2014 - Podró? RIMINI 2014 - praca
RIMINI 2014 - CZAS WOLNY RIMINI 2014 - przysmaki RIMINI 2014 - wycieczki
RIMINI 2014 - Po?egnanie


Prezentacja ze zdj?ciami - RIMINI

Spotkanie podsumowuj?ce efekty projektu "Buongiorno dla m?odych hotelarzy".
W dniu 17 czerwca w Samorz?dowym O?rodku Kultury odby?o si? spotkanie podsumowuj?ce efekty projektu "Buongiorno dla m?odych hotelarzy".
W?ród zaproszonych go?ci znale?li si? przedstawiciele Starostwa Powiatu Tarnobrzeskiego, pracownicy hoteli wspó?pracuj?cych ze Szko??, p. Ewelina Greszczuk- Sokó?- lektor j?zyka w?oskiego w szkole j?zykowej Promar w Rzeszowie, rodzice uczniów bior?cych udzia? w sta?u, uczniowie klas trzecich gimnazjów z Nowej D?by i Majdanu Królewskiego.
Bohaterowie spotkania- uczniowie bior?cy udzia? w sta?u we W?oszech przedstawili wszystkie etapy pracy nad organizacj? wyjazdu: od rekrutacji przez udzia? w zaj?ciach przygotowawczych, podró? i przebieg sta?u.
G?ównym punktem programu by?o scharakteryzowanie przez uczniów rezultatów /efektów sta?u. Uczniowie omówili je w podziale na efekty zawodowe i osobiste.
Spotkanie zako?czy?o si? wr?czeniem sta?ystom przez dyrektora certyfikatów i za?wiadcze? .
Agnieszka W?sik
Podsumowanie projektu 'Buongiorno dla m?odych hotelarzy"
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,415,335 unikalnych wizyt