Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Zjazd Absolwentów - 60 lecie szko?y

Sponsorzy zjazdu absolwentów

Galeria zdj?c ze zjazdu absolwentówZjazd Absolwentów Zespo?u Szkó? nr 1 w Nowe D?bie

23 czerwca 2012 roku odby? si? III Zjazd Absolwentów Zespo?u Szkó? nr 1 w Nowej D?bie, zwi?zany z obchodami 60 rocznicy powstania Liceum Ogólnokszta?c?cego.
W przygotowywanej przez kilka miesi?cy uroczysto?ci wzi??o udzia? kilkuset by?ych uczniów szko?y. Przez 60 lat mury szko?y opu?ci?o oko?o 5 tysi?cy absolwentów. Wielu spo?ród nich odnios?o znacz?ce sukcesy w ?wiecie nauki, literatury, ko?cio?a, mediów czy polityki.
Spotkali si? ci, którzy z sentymentem wspominaj? Liceum i chc? kultywowa? jego pami?? oraz tradycje. Na diamentowy jubileusz przyby?o ponad trzystu absolwentów z kraju i zza granicy, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele oraz zaproszeni go?cie: wicestarosta powiatu tarnobrzeskiego p. Jerzy Sudo? –absolwent i by?y nauczyciel, prezydent Tarnobrzega p. Norbert Mastalerz – równie? absolwent, burmistrzowie Nowej D?by – p. Wies?aw Ordon i p. Zygmunt ?o??d?, prezesi firm, dyrektorzy szkó? i instytucji dzia?aj?cych w Nowej D?bie.
Spotkanie tradycyjnie rozpocz??a uroczysta Msza ?w. w ko?ciele pw. MBKP pod przewodnictwem proboszcza ks. dr. Mieczys?awa Wolanina – wieloletniego katechety w ZS nr 1. Msz? koncelebrowali ksi??a absolwenci szko?y a homili? wyg?osi? ks. dr Jacek Beksi?ski. Nast?pnie wszyscy uczestnicy uroczysto?ci przeszli ulicami miasta do budynku szko?y. Prowadzi?a ich orkiestra d?ta i zespó? mar?oretek z Chmielowa oraz uczniowie klasy o profilu wojskowym pod dowództwem mjr. Witolda Weso?owskiego. Spotkanie w szkole podzielono na dwie cz??ci – uroczyst? akademi? na dziedzi?cu i spotkania roczników w klasach. Akademi? rozpocz?? pokaz musztry w wykonaniu klasy wojskowej, a nast?pnie g?os zabra?a p. dyrektor Janina Lubera.
Na wst?pie powita?a przyby?ych na spotkanie go?ci. Przywo?a?a histori? powstania Liceum, przypomnia?a nazwiska pierwszych dyrektorów i nauczycieli. Podzieli?a si? osobistymi refleksjami z czasów szkolnych: „Szukaj?c w domu drobiazgów z lat nauki w liceum, w?ród wielopokoleniowych pami?tek rodzinnych natrafi?am na niewielkie pude?eczko, w którym przez lata, jakby czekaj?c na ten szczególny dzie?, le?a?a bordowa tarcza z zardzewia?? szpilk?, któr? przez cztery lata jako uczennica nosi?am na ramieniu. Zda?am sobie spraw?, ?e historia mojego ?ycia zatoczy?a ko?o. Od dzisiaj w g??bi serca pragn?, aby moi uczniowie ten znak - bordow? tarcz? z imieniem szko?y, jako przywilej grupowej reprezentacji, mogli nosi? i by? z niego dumnym,... bo przecie? Wszyscy razem jeste?my Jedynk?!”.
Na zako?czenie swojego wyst?pienia p. dyrektor podzi?kowa?a darczy?com i sponsorom za wsparcie finansowe w organizacji Zjazdu Absolwentów.
Cz??? artystyczn? u?wietni? wyst?p wybitnego absolwenta Andrzeja Frajndta – lidera legendarnej grupy wokalnej PARTITA.
Wielkie emocje towarzyszy?y spotkaniom rocznikowym w klasach. Absolwenci mogli spotka? si? ze swoimi wychowawcami i nauczycielami. Obejrzeli szko??, wystaw? fotografii a tak?e wpisali si? do pami?tkowej kroniki. Wymianom adresów i wspólnym zdj?ciom nie by?o ko?ca. Kulminacyjnym punktem uroczysto?ci by? Bal Absolwentów, który odby? si? w miejscowej, regionalnej „Karczmie Jorgula”.

W niedziele 24 czerwca 2012 r. liczne grono absolwentów wraz z Dyrekcja szko?y spotka?o si? na nowod?bskim cmentarzu, aby zapali? znicze na grobach zmar?ych Profesorów i Absolwentów liceum. Diamentowy jubileusz zako?czy?o po?egnalne spotkanie w szkole. Zjazd by? niezwyk?? okazj? do odnowienia starych przyja?ni i zawarcia nowych, gdy?, jak powiedzia? Epiktet: „ Nie skarby s? przyjació?mi, ale przyjaciel skarbem”.

DRODZY ABSOLWENCI W ci?gu najbli?szych 2 tygodni umie?cimy informacj? nt. dystrybucji no?ników ze zdj?ciami ze Zjazdu
Relacja w TV Tarnobrzeg ( od 2:08


Anna Babula

ZAPRASZAMY NA ZJAZD ABSOLWENTÓW- 60 LECIE SZKO?Y

Dyrekcja Zespo?u Szkó? Nr1 w Nowej D?bie
i Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów
maj? zaszczyt zaprosi?

na ZJAZD ABSOLWENTÓW - uroczysto?? 60-lecia Liceum Ogólnokszta?c?cego,
która odb?dzie si? 23 czerwca 2012 r.

Program uroczysto?ci
Sobota – 23 czerwca 2012
Godz. 10:00 - Msza ?w. w Ko?ciele MBKP w Nowej D?bie w intencji Absolwentów Szko?y
Godz. 11:15 - Przemarsz do budynku Szko?y
Godz. 11:45 - Uroczyste otwarcie Zjazdu Absolwentów
Godz. 13:30 - Spotkania rocznikowe
Godz. 18:00 - Bal Absolwentów
-zabawa z DJ-em
- projekcja zdj?? z 60 lat Szko?y


Niedziela - 24 czerwca 2012
Godz. 11:00 - Zapalenie zniczy na grobach zmar?ych Profesorów i Absolwentów Szko?y
Godz. 12:00 - Spotkanie po?egnalne

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ABSOLWENTÓW PROSIMY O ZG?OSZENIE SWOJEJ OBECNO?CI NA ZJE?DZIE TELEFONICZNIE
W SEKRETARIACIE SZKO?Y 15 846 22 32ZAPROSZENIE NA ZJAZD

Zaproszenie do pobrania w formie pliku .doc


Oryginalne Zaproszenie z miejscem do wpisania osoby do pobrania w formie pliku .doc


UWAGA BAL ABSOLWENTÓW ODB?DZIE SI? W KARCZMIE JORGULA
o godzinie 18


Dodatkowy parking znajdowa? si? b?dzie obok basenu.

Osoby zamiejscowe mog? zarezerwowa? miejsce w hotelach:
Hotel Szypowski i Hotel Szypowski Strefa - tel./fax 15 846 58 80 tel. kom. 500 017 543 strona internetowa Hotel Szypowski
Hotel Magnolia - 693 40 21 99 , 605 43 08 89

Wygenerowano w sekund: 0.04
2,419,401 unikalnych wizyt