Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Sponsorzy Zjazdu AbsolwentówDyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespo?u Szkó? nr 1 w Nowej D?bie sk?ada serdeczne podzi?kowanie Sponsorom za wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne obchodów Zjazdu Absolwentów, zorganizowanego z okazji 60 - lecia istnienia naszej szko?y.

Dla uczestników Zjazdu zorganizowali?my Bal Absolwenta, spotkania rocznikowe w salach lekcyjnych oraz wydali?my publikacj? okoliczno?ciow?.

Nasi go?cie, dzi?ki Pa?stwa pomocy, prze?yli wiele wspania?ych chwil w gronie przyjació? z lat szkolnych.

Sk?adaj?c wyrazy wdzi?czno?ci, pragniemy tak?e z?o?y? serdeczne ?yczenia sukcesów w realizowaniu planów zawodowych oraz pomy?lno?ci w ?yciu osobistym.

1. Pan Jerzy Sudo? – Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego
2. Pan Leszek Pabian z Zarz?dem Zak?adów Metalowych “Dezamet” SA w Nowej D?bie
3. Pan Ireneusz ?liwa z Zarz?dem “C+N Polska” w Mielcu
4. Pan Stanis?aw Szpunar z Zarz?dem Spó?dzielni Inwalidów “Zjednoczenie” w Nowej D?bie
5. Pan Marian Mikielewicz z Zarz?dem PSS “ Spo?em” w Nowej D?bie
6. Pani Anna Siciarz, Pan ?ukasz Siciarz PHU “ Pasmanteria”
7. Pan Wojciech Bubrowski z Zarz?dem Fabryki Firanek “ Wisan” w Skopaniu
8. ks. dr Mieczys?aw Wolanin –Proboszcz Parafii pw. MBKP w Nowej D?bie
9. ks. Eugeniusz Nycz – Proboszcz Parafii pw. Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Nowej D?bie
10.Pan Marek Kosior i Cz?onkowie Orkiestry D?tej w Chmielowie
11. Pani Anna Tomusiak z Zespo?em Ma?oretek “ Diament” w Chmielowie
12 .Pani Anetta Tissot z Prezydium Rady Rodziców przy ZS-1 w Nowej D?bie
13. Pani Wanda Bareja - Prezes Zak?adu Produkcji Wody “ D?bianka” w Nowej D?bie
14. Pani Zofia Lupa
15. Pan Piotr Gaj
16. Pan S?awomir Janoci?ski
17. Pan Wojciech ?miech
18. Pan Bogdan Zmitrowicz
19. Pani Zofia Bory?ska
20. Pan Romuald Gondek
21. Pan Ryszard Janczyk


Dzi?kujemy tak?e patronom medialnym uroczysto?ci:
1. Miejska Telewizja Tarnobrzeg,
2. Radio Leliwa,
3. Super Nowo?ci,
4. Tygodnik Sztafeta,
5.Tygodnik Nadwi?la?ski

Wygenerowano w sekund: 0.05
2,415,326 unikalnych wizyt