Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Prof. dr hab. in?. Roman Magda, prof. AGH

Prof. dr hab. in?. Roman Magda, prof. AGH
Wykszta?cenie
1957-1964 Szko?a Podstawowa w Ostrowach Baranowskich,
1964-1968 Liceum Ogólnokszta?c?ce w Nowej D?bie,
1968-1974 Studia na Wydziale Górniczym (obecnie Wydzia? Górnictwa i Geoin?ynierii) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
1974 stopie? magistra in?yniera górnika ze specjalno?ci? „budowa zak?adów górniczych” – dyplom z wyró?nieniem. Wydzia? Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej (obecnie Wydzia? Górnictwa i Geoin?ynierii),
1977 stopie? naukowy doktora nauk technicznych. Wydzia? Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej (obecnie Wydzia? Górnictwa i Geoin?ynierii),
1985 stopie? naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii in?ynierskiej. Wydzia? Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej (obecnie Wydzia? Górnictwa i Geoin?ynierii),
1997 tytu? profesora nauk technicznych nadany przez Prezydenta RP.
Informacje dodatkowe
Jestem absolwentem Wydzia?u Górniczego (obecnie Wydzia? Górnictwa i Geoin?ynierii) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Moje specjalno?ci naukowe to: ekonomika, organizacja i zarz?dzanie w przemy?le wydobywczym oraz projektowanie i restrukturyzacja w przemy?le. Jestem autorem lub wspó?autorem 125 publikacji (w tym: 8 ksi??ek, podr?czników i monografii oraz 7 rozdzia?ów w ksi??kach), a tak?e 121 niepublikowanych prac naukowo-badawczych, w wi?kszo?ci wykonanych na zlecenie przemys?u wydobywczego w?gla kamiennego, rud miedzi, ?elaza oraz cynku i o?owiu.
Do?wiadczenia naukowe zdobywa?em równie? za granic?: Wielka Brytania, University of Nottingham, pobyt studialny, stypendium British Council, 1984. W?gry, Biuro Studiów i Projektów KBFI w Budapeszcie, wymiana naukowa, 1987. Bu?garia, Wy?szy Instytut Górniczo-Geologiczny w Sofii, wymiana naukowa, 1987. ZSRR, Instytut Górniczy w Leningradzie, wymiana naukowa, 1988. Wielka Brytania, University of Nottingham, pobyt studialny sponsorowany przez UE, 1992. Wielka Brytania, University of Nottingham, pobyt studialny sponsorowany przez KBN, 1996. Hiszpania, Universidad de Oviedo, pobyt studialny, sponsorowany przez UE, 1996.
W dotychczasowym okresie wypromowa?em 8 doktorów nauk technicznych, 169 magistrów in?ynierów i 46 in?ynierów na kierunkach kszta?cenia: „górnictwo i geologia” oraz „zarz?dzanie i marketing”.
Refleksja
Maj?c dyplom za zdobycie pierwszego miejsca w Powiatowych Zawodach Matematycznych uczniów klas siódmych w roku szkolnym 1963/64, który upowa?nia? do przyj?cia bez egzaminu wst?pnego z matematyki do szko?y ?redniej w okr?gu rzeszowskim, z?o?y?em wymagane dokumenty i po zdaniu egzaminu z j?zyka polskiego zosta?em przyj?ty do LO w Nowej D?bie. Nauka w Liceum oraz reprezentowanie szko?y w zawodach matematycznych uczniów klas dziewi?tych w roku szkolnym 1965/66 i zdobycie pierwszego miejsca w zawodach rejonowych w Stalowej Woli oraz trzeciego miejsca w zawodach okr?gowych w Rzeszowie utwierdzi?o moje marzenia o wyborze przysz?ej drogi ?yciowej. Dzi?ki dobremu przygotowaniu ze szko?y ?redniej, zami?owaniu do nauki i odrobinie szcz??cia zda?em egzaminy wst?pne na Wydzia? Górniczy AGH z matematyki, fizyki i j?zyka angielskiego na oceny bardzo dobre. Rozpocz??em studia uzyskuj?c ju? od pierwszego roku wysok? ?redni? ocen, któr? utrzyma?em do ko?ca studiów i obroni?em dyplom magistra in?yniera z wyró?nieniem. Po trzech latach od uko?czenia studiów uzyska?em stopie? doktora nauk technicznych, po kolejnych o?miu – stopie? doktora habilitowanego a po kolejnych dwunastu – tytu? naukowy profesora wr?czony przez Prezydenta Rzeczpospolitej. Mog? ?mia?o powiedzie?, ?e wszystko zacz??o si? w Ostrowach Baranowskich, pog??bi?o w Nowej D?bie i sfinalizowa?o w Królewskim Sto?ecznym Mie?cie Krakowie. Cz?sto wracam my?lami do czteroletniego okresu pobytu w Nowej D?bie, pierwszego samodzielnego funkcjonowania poza domem rodzinnym, wspania?ej atmosfery okresu dojrzewania, kompetentnego grona profesorskiego, które umo?liwi?o mi poznanie i utrwalenie wiedzy zgodnie z moimi zainteresowaniami, ukierunkowanymi zw?aszcza na przedmioty ?cis?e i j?zyk angielski, oraz stworzy?o mocn? podstaw? pod mój dalszy rozwój naukowy. Pragn? wyrazi? g??bok? wdzi?czno?? wszystkim paniom i panom z grona profesorskiego LO w Nowej D?bie, ?yj?cym i nie?yj?cym, z którymi mia?em szcz??cie spotka? si? na mojej drodze ?yciowej za ich istotny wk?ad w moje pó?niejsze sukcesy naukowe i zawodowe.

Wygenerowano w sekund: 0.05
2,365,974 unikalnych wizyt