Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr Krzysztof Chochowski

Dr Krzysztof Chochowski
Wykszta?cenie
2006 Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzia? Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej Publicznoprawny status Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Mariana Zdyba, recenzenci w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wojciech ??czkowski, dr hab. Jerzy Stelmasiak.
2001-2005 Studia doktoranckie – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzia? Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.
2001 Uniwersytet Marii Curie Sk?odowskiej, Wydzia? Prawa i Administracji – uzyskanie tytu?u zawodowego magistra administracji – na podstawie przedstawionej pracy magisterskiej Instytucja zamówie? publicznych w ?wietle prawodawstwa polskiego oraz Wspólnot Europejskich.
Wspomnienia
Trudno jest pisa? z tak nieodleg?ej dla mnie perspektywy wspomnienia, nie czuj? si? jeszcze w wieku, który upowa?nia?by mnie do ich przekazywania. Skoro jednak zosta?em o to poproszony, postaram si? ich gar?? przedstawi?.
Pierwszy dzie? nauki w LO, to by? dzie? w zasadzie bez nauki. Uroczyste rozpocz?cie roku, a potem plany zaj?? do r?ki i do domu. Kolejne dni to poznawanie kole?anek i kolegów oraz nauczycieli i co oczywiste, nauka, nauka i jeszcze raz nauka – po prostu normalny tok wydarze?. Z ca?? pewno?ci? mog? stwierdzi? natomiast jedno, ta szko?a ?rednia oprócz tego, ?e dostarczy?a mi pewnej wiedzy, to jeszcze pozytywnie wp?yn??a na sposób postrzegania ?wiata i do pewnego stopnia ukszta?towa?a i uporz?dkowa?a mój system warto?ci, któremu jestem wierny. Wielka w tym zas?uga mojego wychowawcy prof. Jerzego Sudo?a, który ci?gle jest dla mnie autorytetem. Wielo?? i g??bia prowadzonych z Nim dyskusji oraz mo?liwo?? prezentowania i wys?uchiwania przeciwnych racji, do dnia dzisiejszego jest dla mnie inspiracj? do poszukiwania prawdy. Takich nauczycieli w LO by?o wielu. Nie mog? jednak powiedzie?, ?e wszystko by?o takie „ró?owe” w odniesieniu do wszystkich ówczesnych nauczycieli, zdarzali si? w?ród nich i tacy, którzy traktowali swoj? prac? jako kar?, czy wr?cz katorg? a nie powo?anie i misj?. Na szcz??cie by?y to wyj?tki, ale i o nich si? pami?ta, cho? czasem wola?by cz?owiek zapomnie?.
Oczywi?cie LO to nie tylko nauka, to czas pierwszych przyja?ni, sympatii i tzw. szczeni?cych mi?o?ci. Wzlotów m?odzie?czych i upadków. To okres przechodzenia z dziecka w cz?owieka doros?ego, który ma by? odpowiedzialny za to, co czyni w swoim ?yciu. Musz? powiedzie?, ?e dla mnie by? to szcz??liwy czas i chyba tego przeobra?enia uda?o mi si? dokona?. Je?li wi?c mo?na pokusi? si? na jakie? podsumowanie, wybór tego LO by? dla mnie dobrym wyborem i cho? zabrzmi to jak truizm, gdyby przysz?oby mi go ponownie dokonywa?, decyzji swojej nie zmieni?bym.

Wygenerowano w sekund: 0.04
2,419,379 unikalnych wizyt