Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr in?. Jan Sadecki

Dr in?. Jan Sadecki
Liceum uko?czy?em w roku 1959. Wychowawczyni (wspania?a!) – pani mgr Anna Dryll. Temat pracy doktorskiej: „Badanie przydatno?ci anhydrytów kopalnianych do podsadzki utwardzanej w grubych z?o?ach rud”. Rok obrony – 1979. Po uko?czeniu Liceum kontynuowa?em swoj? edukacj? na AGH, które uko?czy?em w roku 1965. Kierunek moich studiów – projektowanie i budowa zak?adów górniczych.
W zasadzie to ca?y mój ?yciorys zawodowy by? i jest zwi?zany z przemys?em miedziowym – czyli z Kombinatem Górniczo – Hutniczym Miedzi, a po sprywatyzowaniu z KGHM Polska Mied? SA (jestem twórc? tej nazwy, po prywatyzacji). W Zag??biu Miedziowym przeszed?em przez wszystkie szczeble kariery in?ynierskiej – od in?yniera sta?ysty do Dyrektora Generalnego KGHM, a nast?pnie Prezesa KGHM Polska Mied? SA. Na ko?cowym etapie zajmowa?em si? handlem zagranicznym, jako Dyrektor Przedstawicielstwa Handlowego KGHM Polska Mied? SA w Pradze RCz.(13 lat). Moje osi?gni?cia s? zwi?zane z moj? wspania?? Firm? – mam udzia? w realizacji tego wielkiego programu inwestycyjnego, a nast?pnie w imponuj?cych wynikach produkcyjnych. Moja odpowiedzialno?? i obowi?zki, jako m?odego in?yniera dotyczy?y zespo?ów ludzkich 100-300 pracowników, a jako Dyrektora Generalnego 34500 pracowników. Jestem dumny z mojego ?yciorysu zawodowego!
W okresie 1982 – 1989 prowadzi?em zaj?cia na Politechnice Wroc?awskiej, jako adiunkt i starszy wyk?adowca. W uznaniu wyników mojej pracy otrzyma?em: Zespo?ow? Nagrod? Pa?stwow? I stopnia w dziedzinie techniki – 1972 rok. Nagrod? Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy?szego i Techniki – 1978 rok. Nagrod? Zespo?ow? II stopnia NOT – za wybitne osi?gni?cia w dziedzinie techniki – 1982 rok. Dyplom Honorowy od Ministra Przemys?u za 30-letni? prace w górnictwie. Odznaczenia: Srebrny, Z?oty i Kawalerski Krzy? OOP, Medal Komisji Edukacji Narodowej i wiele bran?owych. Powo?anie do Komitetu Górnictwa przy Polskiej Akademii Nauk – 1991 rok. Powo?anie na Doradc? Ministra Przemys?u i Handlu – 1992 rok.
Z ogromn? serdeczno?ci? wspominam nasz? ukochan? szko?? i jak zauwa?y?em podobne uczucia ?ywi wiele kole?anek, i kolegów z mojej klasy! Spotykamy si?, co rok – zawsze rodzinna i serdeczna atmosfera towarzyszy tym spotkaniom. Ostatnie, szczególne spotkanie z okazji 50-lecia matury, odby?o si? w Nowej D?bie, w ubieg?ym roku! Najwspanialsze by?o to, ?e uczestniczy?a w nim nasza ukochana wychowawczyni pani mgr Anna Dryll, wielce szanowany przez nas pan prof. Romuald Gondek, nasza historyczka pani prof. Teresa Kwolek, no i liczna grupa kole?anek i kolegów, którzy przyjechali z ró?nych zakamarków ?wiata (Marylka Pacholczyk przylecia?a ze Stanów Zjednoczonych!). Poza serdeczno?ci?, któr? w nas zaszczepi?a nasza Wychowawczyni, jest godne podkre?lenia i obdarzania wielkim szacunkiem – ogromne zaanga?owanie naszej Profesury, aby przekaza? nam jak najwi?cej, aby ?atwiej nam by?o porusza? si? w tym „wi?kszym” ?wiecie! Mieli?my te? szcz??cie odbywa? nasz? edukacj? pod wspania?ymi, niezwykle troskliwymi „skrzyd?ami” pani dyr. Ireny Kwiatkowskiej – Dyrektor naszego Liceum!

Wygenerowano w sekund: 0.05
2,223,076 unikalnych wizyt