Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr Krzysztof Lipecki

Dr Krzysztof Lipecki
ur. 29.05.1981 roku w Nowej D?bie W 2000 roku uko?czy?em Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Jana Kochanowskiego w Nowej D?bie ucz?szczaj?c do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Wychowawc? klasy by?a Pani mgr Danuta Bory?ska - Dzi?giel.

Studia:

2000 – 2004 rok - studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunek Wychowanie Fizyczne;
2002 – 2007 rok - studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunek Fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej;
2005 – 2009 rok – studium doktoranckie na AWF w Krakowie;
grudzie? 2009 rok – obrona pracy doktorskiej pt. „Wp?yw symetryzacji ruchów w treningu m?odych pi?karzy no?nych na poziom umiej?tno?ci technicznych” na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Krótka notka: Urodzi?em si? 29 maja 1981 roku w Nowej D?bie. W 2000 roku uko?czy?em Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Jana Kochanowskiego w Nowej D?bie ucz?szczaj?c do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Po uko?czeniu szko?y ?redniej podj??em studia na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronis?awa Czecha w Krakowie. W 2004 roku uzyska?em tytu? magistra wychowania fizycznego. Kontynuowa?em nauk? w krakowskiej AWF i w 2007 roku uko?czy?em studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia. W 2005 roku rozpocz??em studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie. Cztery lata pó?niej, po ich uko?czeniu, obroni?em prac? doktorsk? na temat wp?ywu symetryzacji ruchów na poziom umiej?tno?ci technicznych m?odych pi?karzy no?nych, pisan? pod kierunkiem prof. dr hab. Vladimira Lyakha. Obecnie pracuj? na stanowisku adiunkta w Katedrze Turystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i zajmuj? si? zagadnieniami z zakresu turystyki i rekreacji. Mój dorobek naukowy obejmuje czynne uczestnictwo w kilku mi?dzynarodowych konferencjach naukowych. Jestem autorem i wspó?autorem o?miu artyku?ów opublikowanych w czasopismach naukowych.

Refleksje z Liceum:
Okres nauki w szkole ?redniej wspominam szczególnie mi?o i a? dziw bierze, ?e tak szybko przemin??. Mo?na powiedzie?, ?e by? to dla mnie beztroski czas, w którym praktycznie jedynym obowi?zkiem by?a szko?a i odpowiednie przygotowanie do lekcji. W pami?ci pozosta?y niezapomniane wspomnienia z wycieczek klasowych i ?a?uje tylko, ?e jako uczniowie nie zrobili?my wi?cej aby taka integracja zdarza?a si? cz??ciej. Z wielk? rado?ci? musz? przyzna?, i? wiedza jak? zdoby?em podczas nauki w Liceum stanowi?a doskona?y fundament i w du?ej mierze u?atwi?a mi zg??bianie wiadomo?ci ju? w ramach wybranych przeze mnie studiów. Obok mo?liwo?ci zdobywania wiedzy chcia?bym tak?e wspomnie? o bogatym ?yciu sportowym „naszego” Liceum, w którym nierzadko mia?em przyjemno?? uczestniczy?. Bardzo mi?e chwile sp?dzone na licznych zawodach sportowych pozostaj? w mojej pami?ci do dnia dzisiejszego. I jeszcze jedna refleksja nasuwa mi si? na my?l, i? m?ody cz?owiek cz?sto nie w pe?ni docenia to co ma i dopiero po latach zdaje sobie z tego spraw?. Mam tu na my?li zespól klasowy, czyli kole?anki i kolegów z którymi przebywa?em i rozwija?em swoj? osobowo??, ale tak?e ca?e grono nauczycieli pod skrzyd?ami których kszta?ci?em si? zarówno naukowo jak i sportowo. Dlatego te?, korzystaj?c z okazji chcia?bym im wszystkim za sp?dzony razem czas serdecznie podzi?kowa?.

Wykaz publikacji:
1. Zorganizowane szkolenie techniczno – taktyczne dzia?a? ofensywnych w treningu pi?karzy no?nych. Trener 2, s. 5-12, Warszawa 2005.
2. Wska?niki specjalnego przygotowania techniczno – koordynacyjnego pi?karzy no?nych w wieku 13 lat w aspekcie symetrii ruchów. /W:/ S. ?ak, M. Spieszny, T. Klocek (red.): Gry zespo?owe w wychowaniu fizycznym i sporcie. Studia i monografie, 33, s. 123-127, AWF, Kraków 2005.
3. Socjotechniczne problemy tworzenia zespo?u sportowego. /W:/ S. ?ak, M. Spieszny, T. Klocek (red.): Gry zespo?owe w wychowaniu fizycznym i sporcie. Studia i monografie, 33, AWF, Kraków2005.
4. Porównanie poziomu wybranych zdolno?ci motorycznych oraz cech morfologiczno - strukturalnych u wysokokwalifikowanych 14 i 15 – letnich pi?karzy no?nych. W: Nabór i selekcja oraz szkolenie dzieci i m?odzie?y w zakresie sportowych gier z pi?k?. Red. S. ?ak, T. Klocek. Monografia, 8, Wroc?aw 2007.
5. Próba oceny zdolno?ci kinestetycznego ró?nicowania u pi?karzy no?nych na ró?nych etapach zaawansowania sportowego w ?wietle symetrii – asymetrii ruchów. W: Nabór i selekcja oraz szkolenie dzieci i m?odzie?y w zakresie sportowych gier z pi?k?. Red. S. ?ak, T. Klocek. Monografia, 8, s. 60-64, Wroc?aw 2007.
6. Izmienienie urownia techniczeskich umienij junych futbolistow pod wlijanijem trenirowok s akcentom na simmetriju dwie?enij. Nowyje issliedowanija, Nr 2 (19), str. 100-101, Moskwa 2009.
7. Porównanie poziomu wybranych koordynacyjnych zdolno?ci motorycznych u 12 i 13-letnich ch?opców rekreacyjnie uprawiaj?cych siatkówk? i pi?k? no?n? – praca przyj?ta do druku - materia?y pokonferencyjne, Pozna? 2011 .
8. Corrective effects of different training options on development and maturation of professional motor skills from dominant and non-dominant legs of young soccer players. Journal of Physical Education and Sport, 11(3), Art 45, pp.291 - 299, 2011.
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,365,931 unikalnych wizyt