Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr Marta Frankiewicz

Urodzi?am si? w Nowej D?bie w 1978 roku. W latach 1993-1997 ucz?szcza?am do Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Jana Kochanowskiego do klasy o profilu ogólnym. W latach nauki w LO czynnie uprawia?am sport w nowod?bskim klubie. W swojej krótkiej karierze sportowej zdoby?am wicemistrzostwo Polski w biegach prze?ajowych. Dzi?ki wyrozumia?o?ci nauczycieli uda?o mi si? pogodzi? zami?owanie do sportu z nauk?. Mile wspominam szko??, wychowawczyni? - pani? Beat? Gajos, która zawsze mnie wspiera?a, uczy?a uczciwo?ci i odpowiedzialno?ci oraz pani? Wiktori? Anto?czyk. Pani profesor Anto?czyk, dzi?ki swojemu d?ugoletniemu do?wiadczeniu, doskonale przygotowa?a mnie do pokonywania trudno?ci, z którymi spotyka?am si? na dalszej drodze swojego rozwoju naukowego zwi?zanego z wychowaniem fizycznym. W latach 1997-2001 uko?czy?am kierunek Wychowanie Fizyczne, a w 2004 roku kierunek Fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronis?awa Czecha w Krakowie. Od 2007 roku pracuj? w Zak?adzie Sportu Niepe?nosprawnych, w Katedrze Spo?ecznych Podstaw Rehabilitacji w AWF w Krakowie. Prowadz? zaj?cia w ramach przedmiotów: wychowanie fizyczne specjalne, sport osób niepe?nosprawnych oraz aktywno?? ruchowa adaptacyjna. Corocznie pomagam w organizacji Ma?opolskiego Mityngu Lekkoatletycznego i Turnieju Bocce dla osób z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w ramach Olimpiad Specjalnych. Zainteresowanie pomoc? innym znalaz?o odzwierciedlenie w udziale w dwuletnim szkoleniu w zakresie terapii zaj?ciowej, organizowanym przez AWF w Krakowie oraz Europejsk? Sie? Terapii Zaj?ciowej w Szkolnictwie Wy?szym (ENOTHE), maj?cym na celu przygotowanie kadry pedagogicznej do prowadzenia zaj?? na nowo otwartym kierunku: Terapia Zaj?ciowa. W 2012 roku uzyska?am tytu? doktora nauk z kultury fizycznej. Temat mojej pracy doktorskiej pisanej z antropologii pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Chrzanowskiej brzmia?: Zmiany w poziomie ot?uszczenia i dystrybucji tkanki t?uszczowej u kobiet w wieku 20-50 lat pod wp?ywem systematycznej aktywno?ci fizycznej. Obecnie - jako nauczyciel - rozumiem trud i wysi?ek pedagogiczny w?o?ony przez wszystkich nauczycieli LO, potrzebny w przygotowaniu mnie do dalszego rozwoju zawodowego. Z wyrazami uznania dla Pani Dyrektor Zofii Bory?skiej oraz ca?ego Grona Pedagogicznego Marta K?dzio?ka (Frankiewicz)
Dr Marta Frankiewicz
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,223,092 unikalnych wizyt