Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Ks. dr Zbigniew Zi?ba

Ks. dr Zbigniew Zi?ba
Wspomnienie
Moje lata sp?dzone w Liceum Ogólnokszta?c?cym w latach 1984-88 wspominam ciep?o i z pewn? nostalgi?. Pami?tam ?e pod koniec Szko?y podstawowej (Nr 1) zastanawia?em si? nad kierunkiem w którym chcia?bym si? uczy? w liceum; ostatecznie wybra?em klas? o profilu matematyczno-fizyczny, a naszym wychowawc? zosta?a pani mgr. Maria Kasak. Pani Maria by?a wspania?? wychowawczyni?, która towarzyszy?a nam przez cztery lata naszej nauki w liceum, zawsze s?u??c rad?, pomoc? i do?wiadczeniem w pracy nauczycielskiej z nami.
My?l? ?e byli?my zgran? klas? „B” dzia?aj?c zgodnie i id?c zazwyczaj w tym samym kierunku. Wiele lekcji by?o naprawd? ciekawych. Mile wspominam i wiele zawdzi?czam panu mgr. Jerzemu Sudo?owi, który uczy? nas j?zyka polskiego. Do dzi? pami?tam niektóre z jego lekcji, na których nie tylko uczy? nas literatury polskiej ale tak?e zawsze stara? si? wpaja? w nas poczucie prawdziwego patriotyzmu i zami?owania do ojczyzny. Mile wspominam pani? mgr. Cecyli? Rybak, która uczy?a nas matematyki. Ceni?em jej wielk? matematyczn? wiedz? a tak?e umiej?tne przekazywanie wiedzy na lekcjach. Pani C. Rybak nie tylko uczy?a ale zawsze nauczy?a. Ka?dy kto mia? z ni? lekcje by? zawsze dobrze przygotowany na matur? i na ewentualne dalsze studia zwi?zane z tym przedmiotem. Chcia?bym tak?e wspomnie? pana mgr Józefa Anto?czyka, który uczy? nas biologii, za jego nauczycielskie oddanie i niez?omn? postaw?.
Bardzo mi?o wspominam tak?e pana mgr. Stanis?awa Truchana i jego lekcje j?zyka francuskiego, a przede wszystkim, organizowane przez niego cz?ste wycieczki do ró?nych miejsc, a najcz??ciej w góry. Takie wycieczkowe wypady by?y ciekawe równie? z tego wzgl?du, ?e uczestniczyli w nich uczniowie z ró?nych klas licealnych, dlatego by?a to dla nas wspania?a sposobno?? do lepszego poznania si?. Do dzi? pozosta?o mi wiele zdj?? (czarno-bia?ych oczywi?cie) z tamtych niezapomnianych wycieczek.
Moje wspomnienia obejmuj? tak?e wszystkich innych nauczycieli LO którzy nas uczyli w tamtych latach wraz z pani? dyrektor Zofi? Bory?sk? za ich wk?ad i wysi?ek pedagogiczny.
Dzisiejsze Liceum Ogólnoksztac?ce w Nowej D?bie, niew?tpliwie ró?ni si? od tego z przed wielu lat; zmienili si? uczniowie i nauczyciele. Jednak dla wielu absolwentów pozostaje ono wci?? ?ywe i niezmienne. I zawsze b?dzie mo?na odnale?? w nim warto?ci które s? trwa?e i niezmienne, a na pewno s? nimi nauczycielska troska i oddanie oraz wdzi?czno??, która pozostaje w ka?dym uczniu do ko?ca.
Nota biograficzna
Ks. Dr. Zbigniew Zi?ba ucz?szcza? do Liceum Ogólnokszta?c?cego w Nowej D?bie w latach 1984-88. W 1996 r. otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie w Sandomierzu uwie?czone stopniem magistra teologi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nast?pnie studiowa? na kilku uniwersytetach za granic?, w tym na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie gdzie uzyska? ko?cielny Licencjat z Nauk Biblijnych w 2001 r., oraz na Uniwersytecie Hebrajskim i uczelni École Biblique w Jerozolimie. Nast?pnie rozpocz?? studia doktoranckie na Uniwersytecie w Durham w Anglii gdzie otrzyma? stopie? Doktora Teologii. Obecnie jest wyk?adowc? Pisma ?wi?tego w Oscott College w Birmingham w Anglii, który jest cz??ci? Uniwersytetu Birmingham oraz Katolickiego Uniwersytetu Leuven w Belgii, kszta?c?c studentów i przygotowywuj?c kandydatów do kap?a?stwa. Ks. Dr. Z. Zi?ba jest autorem kilku teologicznych pozycji wydawniczych, mi?dzy innymi jest wspó?autorem i t?umaczem Biblii interlinearnej Polsko-Hebrajskiej „Prorocy” wydanej w Prymasowskiej Serii Biblijnej „Vocatio” w Warszawie w 2008 r.

Wygenerowano w sekund: 0.05
2,365,946 unikalnych wizyt