Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr ?ukasz Gondek

Dr ?ukasz Gondek
1991-1995 Liceum Ogólnokszta?c?ce w Nowej D?bie (klasa mat-fiz wychowawca Pani W. Anto?czyk),
1995-2000 studia magisterskie w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie, 2000-2004 studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie,
od 2005 roku adiunkt w Katedrze Fizyki Cia?a Sta?ego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2004 –
Obroni? z wyró?nieniem rozpraw? doktorsk? pt. „W?asno?ci magnetyczne zwi?zków mi?dzymetalicznych ziem rzadkich”,
2007, 2008 Indywidualne nagrody Rektora AGH za osi?gni?cia naukowe. Pracuje nad poznaniem w?a?ciwo?ci magnetycznych cia? sta?ych mog?cych mie? zastosowanie w technice, takich jak efekt magnetokaloryczny (ch?odziarki magnetyczne); efekty magnetooporowe (do zapisu informacji) itp.
Ponadto zajmuje si? zagadnieniami energetyki wodorowej. W szczególno?ci prowadzi badania nad niskoci?nieniowymi uk?adami magazynuj?cymi wodór do zastosowa? mobilnych (np. zasilanie laptopów, robotów). Aktywnie uczestniczy w kszta?ceniu m?odych fizyków, b?d?c promotorem prac magisterskich oraz prowadz?c zaj?cia dla studentów fizyki na macierzystej uczelni.

Temat habilitacji:
Wspó?zawodnictwo oraz frustracja oddzia?ywa? magnetycznych w wybranych, potrójnych zwi?zkach mi?dzymetalicznych ziem rzadkich.
Rozprawa zosta?a obroniona z wyró?nieniem dnia 06.06.2011 na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wygenerowano w sekund: 0.05
2,365,983 unikalnych wizyt