Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

prof.dr hab. In?. Dorota Antos, prof. PRz

prof.dr hab. In?. Dorota Antos, prof. PRz
Ucz?szcza?am do LO Nowa D?ba w latach 1977-1981 do klasy o profilu matematyczno-fizycznym – klasa B. Wychowawc? by? mgr Józef Mago?. W liceum zdoby?am bardzo solidne podstawy matematyki i chemii, które zaowocowa?o w ca?ej przysz?ej karierze naukowej.
Studiowa?am na Politechnice w Rzeszowie na Wydziale Chemicznym, kierunek „In?ynieria Chemiczna i Sterowanie Procesami Chemicznymi” Prac? magistersk? z?o?y?am i obroni?am w 1987 roku. Nast?pnie podj??am prac? w Zak?adach Metalowych w Nowej D?bie m.in. jako technolog. Po trzech latach otrzyma?am propozycj? pracy na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej w Katedrze In?ynierii Chemicznej i Procesowej w charakterze asystenta. Rozpocz??am badania naukowe w ramach pracy doktorskiej.
Temat pracy brzmia? „Dynamika preparatywnej kolumny chromatograficznej”. Praca zosta?a z?o?ona i obroniona na Politechnice Wroc?awskiej na Wydziale In?ynierii Chemicznej w 1997, po czym uzyska?am stanowisko adiunkta na Politechnice Rzeszowskiej. Rada Wydzia?u Politechniki Wroc?awskiej przyzna?a wyró?nienie pracy. Praca zosta?a tez nagodzona przez Ministra Edukacji Narodowej w 1998. W 1997 roku (jeszcze w trakcie wykonywania doktoratu) odby?am 5-miesi?czny sta? naukowy na Politechnice w Mediolanie, gdzie zajmowa?am sie procesami spalania w reaktorach chemicznych. W latach 1999-2001 otrzyma?am stypendium w instytucie Maksa Plancka w Magdeburgu w Niemczech, gdzie wykonywa?am badania w ramach pracy habilitacyjnej pt. „Gradient techniques in preparative chromatography” (Technika gradientu w chromatogradfiii preparatywnej). Praca zosta?a napisana po angielsku, obrona zosta?a przeprowadzona na Uniwersytecie w Magdeburgu w 2003 roku. Tytu? doktora habilitowanego nostryfikowa?am w Polsce, po czym uzyska?am tytu? profesora nadzwyczajnego Politechniki Rzeszowskiej. W bie??cym roku 2010 zamierzam rozpocz?? starania o uzyskanie tytu?u naukowego profesora nadawanego przez prezydenta RP. Nadal cz?sto podró?uje w sprawach naukowych, uczestnicz? w konferencjach naukowych w ro?nych krajach ?wiata. Uzyska?am tak?e stypendium naukowe w USA – w 2005 r. przebywa?am na uniwersytecie w Wirginii. Moj profil naukowy to procesy rozdzia?u, takie jak adsorpcja i chromatografia, krystalizacja oraz bioin?ynieria. Oprócz pracy naukowej uprawiam sport, w tym jazd? konn?, która jest moim ulubionym hobby.

Wygenerowano w sekund: 0.04
2,419,394 unikalnych wizyt