Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Prof. dr hab. in?. Eugeniusz Mokrzycki, prof. AGH

Prof. dr hab. in?. Eugeniusz Mokrzycki, prof. AGH
Wykszta?cenie
1955-1962 Szko?a Podstawowa w Kopciach.
1962-1966 Liceum Ogólnokszta?c?ce w Nowej D?bie. Wychowawca: mgr Henryk Mikulski. Klasa: „b”.
1966-1972 Studia na Wydziale Górniczym (obecnie Wydzia? Górnictwa i Geoin?ynierii) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
1972 stopie? magistra in?yniera górnika ze specjalno?ci? przeróbka mechaniczna kopalin. Wydzia? Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej (obecnie Wydzia? Górnictwa i Geoin?ynierii). Praca magisterska: Sk?ad ziarnowy na zak?ad przeróbczy oraz analiza kosztów wzbogacania poszczególnych klas ziarnowych.
1978 stopie? naukowy doktora nauk technicznych. Wydzia? Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej (obecnie Wydzia? Górnictwa i Geoin?ynierii). Praca doktorska: Okre?lenie optymalnych ekonomicznie zawarto?ci popio?u w koncentratach w?glowych tworz?cych mieszank? do produkcji koksu wielkopiecowego.
1990 stopie? naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii in?ynierskiej. Wydzia? Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej (obecnie Wydzia? Górnictwa i Geoin?ynierii). Praca habilitacyjna: Metoda obliczania kosztów pozyskania sortymentów handlowych w?gla kamiennego.
2004 tytu? profesora nauk technicznych. Prezydent RP.
Informacje dodatkowe
Jest absolwentem Wydzia?u Górniczego (obecnie Wydzia? Górnictwa i Geoin?ynierii) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W swojej pracy naukowej zajmuj? si? zagadnieniami z zakresu szeroko poj?tej gospodarki surowcami mineralnymi, gospodark? paliwami i energi?, paliwami alternatywnymi oraz problematyk? mineralnej karbonatyzacji. Jestem autorem lub wspó?autorem 240 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granic?, w tym 6 ksi??ek, 16 rozdzia?ów w ksi??kach krajowych i zagranicznych, 70 publikacji krajowych i 12 zagranicznych, 32 referatów na mi?dzynarodowych kongresach i konferencjach, 61 referatów na konferencjach krajowych i kilkudziesi?ciu publikacji popularyzatorskich. Bra?em udzia? w wielu krajowych i mi?dzynarodowych konferencjach i kongresach, prezentuj?c wyniki swoich prac badawczych (Warna 1981, Madras 1982, Tokio 1990, Pekin 1992 i 1996, Yanzhou 1993, Sofia 1994, Kraków 1994 i 2002, Las Vegas 2000, Sharjach 2001, Osaka 2004, Lizbona 2004, Rzym 2007).
W 1996 r. powo?any zosta?em na profesora Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie pracuj? w Katedrze Zrównowa?onego Rozwoju Energetycznego na Wydziale Energetyki i Paliw. Wypromowa?em 5 doktorów, 110 magistrów in?ynierów i 16 in?ynierów. W uznaniu zas?ug dla rozwoju górnictwa oraz dzia?alno?ci naukowej uzyska?em w 2004 roku decyzj? Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytu? profesora nauk technicznych. Ponadto jestem cz?onkiem Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Górnictwa, gdzie pe?ni?em mi?dzy innymi funkcje sekretarza i prezesa Zarz?du Oddzia?u Kraków.
Równie? aktywnie uczestnicz? w pracach w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych, gdzie pe?ni? nast?puj?ce funkcje: wiceprzewodnicz?cy Komitetu Zrównowa?onej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, cz?onek Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN, cz?onek Polskiego Komitetu ?wiatowej Rady Energetycznej, wiceprzewodnicz?cy Rady Górniczej Izby Przemys?owo-Handlowej. Od szeregu lat pe?ni? funkcje w Radach Redakcyjnych czasopism: sekretarz Redakcji kwartalnika Gospodarka Surowcami Mineralnymi, zast?pca redaktora naczelnego pó?rocznika Polityka Energetyczna, przewodnicz?cy Komitetu redakcyjnego Studia Rozprawy Monografie, redaktor naczelny Zeszytów Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? PAN, redaktor dzia?owy pó?rocznika Technika Poszukiwa? Geologicznych Geotermia Zrównowa?ony Rozwój, cz?onek Rady Programowej kwartalnika Górnictwo i Geologia (Pol. ?l?ska). Ponadto jest cz?onkiem Rad Naukowych: Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? PAN, Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Instytutu Podstaw In?ynierii ?rodowiska PAN, Pa?stwowego Instytutu Geologicznego-Pa?stwowego Instytutu Badawczego, Wydzia?u Energetyki i Paliw AGH, jak równie? cz?onkiem Rady Programowej ds. Energetyki Cieplnej przy Prezydencie Miasta Krakowa. Ponadto w latach 1996-2004 pe?ni?em funkcj? Zast?pcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi? PAN, a od 2005 r. pe?ni? funkcj? Dyrektora tego Instytutu.
Autorefleksja
Cz?sto wracam my?lami do okresu nauki w Liceum Ogólnokszta?c?cym w Nowej D?bie, do Szko?y, która ukszta?towa?a moj? samodzielno??, odpowiedzialno?? i sumienno??, do beztroskiej uczniowskiej atmosfery, do m?odzie?czych marze?.
Wyra?am g??bok? wdzi?czno?? Gronu Profesorskiemu za pedagogiczn? m?dro?? i wyrozumia?o??, gdy? dzi?ki moim Nauczycielom mog?em osi?gn?? sukcesy naukowe i zawodowe.

Wygenerowano w sekund: 0.06
2,223,101 unikalnych wizyt