Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Prof. dr hab. in?. Jerzy Piotrowski


Prof. dr hab. in?. Jerzy Piotrowski

Urodzi?em si? dnia 5.10.1947 r. w Tarnobrzegu a wi?c bardzo blisko Nowej D?by w której zamieszka?em w styczniu 1955 r. W 1965 roku, a wi?c dawno, dawno temu, uko?czy?em Liceum Ogólnokszta?c?ce w Nowej D?bie . Moim niezapomnianym i kochanym wychowawc? by? p. mgr Józef Anto?czyk. Studia wy?sze odby?em w latach 1965 – 1970 na Wydziale Chemicznym Politechniki ?l?skiej w Gliwicach uzyskuj?c stopie? mgr in?. chemika, specjalno??: technologia produktów przemys?u nieorganicznego. Od III roku pobiera?em stypendium fundowane z KiZPS w Tarnobrzegu, tam odby?em dwie praktyki zawodowe i tam te? mia?em pracowa? na stanowisku technologa na wydziale superfosfatu. Poniewa? ?ycie sprawia czasem niespodzianki, wyl?dowa?em ostatecznie w Gliwicach na Wydziale Chemicznym Politechniki ?l?skiej jako asystent sta?ysta i tam pracuj? do tej pory. Stopie? doktora nauk technicznych nada?a mi w 1976 r. Rada Wydzia?u Chemicznego Politechniki ?l?skiej w Gliwicach na podstawie rozprawy doktorskiej pt.:„Badania nad statyk? uk?adu NH3-CO2-H2O-mocznik”. Stopie? doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej nieorganicznej nada?a mi w 1985 r. Rada Wydzia?u Chemicznego Politechniki ?l?skiej w Gliwicach na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Model termodynamiczny procesu syntezy mocznika”. Tytu? profesora nauk technicznych otrzyma?em z r?k Prezydenta RP w 2011 r. W latach 1985 – 2000 pracowa?em w Zak?adach Azotowych w K?dzierzynie na stanowisku specjalisty technologa. Mój ??czny dorobek naukowy obejmuje 196 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych i prezentacji na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz 42 prace zastrze?one (nie przeznaczone do druku), 5 wdro?onych projektów wynalazczych, 2 opracowane projekty procesowe, 4 ?wiadectwa racjonalizatorskie i wspó?udzia? w 15 projektach badawczych i badawczo-wdro?eniowych. Obszar moich zainteresowa? naukowych jest szeroki i obejmuje: technologi? chemiczn? nieorganiczn?, termodynamik? chemiczn?, in?ynieri? reaktorów chemicznych, teoretyczne podstawy technologii chemicznej, procesy jednostkowe w ochronie ?rodowiska. Wspó?praca z instytucjami w kraju obejmuje: 1. Instytut Nawozów Sztucznych w Pu?awach, 2. Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, 3. Instytut Materia?ów Ogniotrwa?ych w Gliwicach, 4. Zak?ady Azotowe K?dzierzyn Jestem wspó?autorem podr?cznika akademickiego: „Podstawy teoretyczne technologii chemicznej” wydanego wspólnie z prof. J. Szarawar?, Warszawa WNT 2010. Podr?cznik ten o obj?to?ci 630 stron, stanowi unikaln? na rynku polskim publikacj? i przedstawia nowoczesne uj?cie podstawowych zagadnie? z zakresu teorii procesów jednostkowych technologii chemicznej, zgodne z najnowszymi tendencjami ?wiatowymi. Moja dzia?alno?? dydaktyczna obejmuje: wyk?ady, ?wiczenia, seminaria dyplomowe i seminaria doktoranckie oraz promotorstwo prac in?ynierskich, magisterskich i doktorskich. Tematyka wyk?adów obejmuje: teoretyczne podstawy technologii chemicznej, termodynamik? chemiczn? i procesow?, kinetyk? chemiczn?, teori? reaktorów chemicznych, technologi? chemiczn? nieorganiczn?. Jestem promotorem 10 zako?czonych przewodów doktorskich oraz promotorem 5 wszcz?tych przewodów. Jestem ponadto promotorem szeregu prac dyplomowych magisterskich i in?ynierskich. Pe?ni?em wiele funkcji organizacyjnych, jako m.in.: 1. Kierownik Zak?adu Technologii Nieorganicznej w Instytucie Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii Wydzia?u Chemicznego, 1994 – 2003 r. 2. Kierownik Zak?adu Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii w Katedrze Chemii i Technologii Nieorganicznej Wydzia?u Chemicznego, 2003 – 2009 r. 3. Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów Politechniki ?l?skiej – od 1980 r. 4. Cz?onek Wydzia?owej Komisji Programowej 5. Cz?onek Wydzia?owej Komisji ds. stopni naukowych z zakresu technologii chemicznej 6. Cz?onek Wydzia?owej Komisji Stypendialnej 7. Kierownik studiów eksternistycznych uzupe?niaj?cych II stopnia. Na tym ko?cz? nieco sztywny formalny ?yciorys zawodowy. Je?eli mog? jeszcze w tym miejscu pozwoli? sobie na zwyczajow? refleksj?, to chcia?bym przede wszystkim podzi?kowa? moim wspania?ym nauczycielom z V LO w Nowej D?bie , z których najmilej wspominam: p.p Józefa Anto?czyka, Józefa Magonia Ann? Dryll, Henryka Mikulskiego, Jana Tomasika, Stanis?awa Babca, Zdzis?awa Ko?odzi?skiego, Tadeusza W?grzynka oraz Iren? Siemianowsk?, która zaszczepi?a we mnie zainteresowanie chemi?. Wszystkich bez wyj?tku moich nauczycieli z lat 1961 - 1965 zachowuj? we wdzi?cznej pami?ci, cho? wiem niestety, ?e nie wszyscy s? jeszcze z nami. Z zaskoczeniem my?l? czasem ?e nied?ugo przypadnie 50 (!!! ) rocznica naszej matury. Nie b?d? przesadny w sformu?owaniach, je?eli jeszcze dodam, ze moje Liceum, a w?a?ciwie moi nauczyciele, dali nam to co jest najwa?niejsze w ?yciu: dobre wzory post?powania i solidne wykszta?cenie ogólne. Z satysfakcj? czytam list? wybitnych absolwentów naszego Liceum, my?l? ?e jest jeszcze wielu innych absolwentów godnych wyró?nienia. To jeszcze jeden dowód na to ?e nie jestem osamotniony w komplementowaniu moich wspania?ych nauczycieli i ich nast?pców za wybitne rezultaty ich pracy dydaktycznej..
Wygenerowano w sekund: 0.04
2,366,009 unikalnych wizyt