Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr Grzegorz Rz?sa


Dr Grzegorz Rz?sa

Do Liceum Ogólnokszta?c?cego w Nowej D?bie ucz?szcza?em w latach 1992 – 1996.
Bezpo?rednio po uko?czeniu szko?y ?redniej, jako laureat olimpiady „Parlamentaryzm w dziejach Polski”, rozpocz??em studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Nauk? na WPiA UW kontynuowa?em indywidualnym tokiem studiów i uko?czy?em j? z wyró?nieniem w roku 2001.
Interesowa?a mnie przede wszystkim praktyka, dlatego rozpocz??em aplikacj? s?dow? przy S?dzie Okr?gowym w Warszawie, równocze?nie zacz??em prac? w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich na stanowisku referenta prawnego, a ponadto doradza?em równie? agencji reklamowej w sprawach z zakresu w?asno?ci intelektualnej.
W roku 2004 zda?em egzamin s?dziowski, osi?gaj?c najwy?sz? ?redni? ocen w apelacji warszawskiej.
Bezpo?rednio po egzaminie s?dziowskim obj??em stanowisko Zast?pcy Dyrektora Departamentu Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomo?ciami w Biurze RPO.
Nast?pnie pe?ni?em obowi?zki s?dziego orzekaj?cego w sprawach cywilnych, obecnie za? wykonuj? zawód radcy prawnego (specjalizuj? si? w post?powaniach spornych z zakresu w?asno?ci intelektualnej).
Prac? zawodow? stara?em si? zawsze ??czy? z prac? naukow?. Pierwszy artyku? naukowy opublikowa?em w specjalistycznym czasopi?mie prawniczym w roku 2003.
Od tamtej pory ukaza?o si? ponad dwadzie?cia publikacji naukowych, których jestem autorem lub wspó?autorem (w tym jedna monografia i dwa komentarze wspó?tworzone z pracownikami WPiA UW). Zwie?czeniem tego etapu mojej pracy naukowej by?o obronienie w roku 2011, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, rozprawy doktorskiej z zakresu post?powania przed s?dami administracyjnymi pt. „Niewa?no?? post?powania s?dowo-administracyjnego jako podstawa skargi kasacyjnej”. W tym samym roku rozprawa ta zosta?a opublikowana przez wydawnictwo C.H. Beck.
Obecnie w druku jest mój artyku?u w publikacji b?d?cej pok?osiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Polsk? Akademi? Nauk i Naczelny S?d Administracyjny, uczestnicz? równie? w zespo?ach autorskich opracowuj?cych komentarze do trzech ustaw.

Wszystkich nauczycieli z naszego Liceum wspominam ciep?o, kilku osobom chcia?bym jednak szczególnie podzi?kowa?. Po pierwsze, wychowawczyni naszej klasy, Pani Profesor Helenie Dec. Pozostaje Ona dla mnie do dnia dzisiejszego wzorem pedagoga. To Ona uczy?a nas odpowiedzialno?ci, a przy okazji mia?a niesamowity dar przekazywania wiedzy matematycznej. Osob?, której nie móg?bym nie wspomnie? przy tej okazji, jest równie? Pani Profesora El?bieta Koz?owska, która wspiera?a mnie w trudach zwi?zanych z uczestnictwem w olimpiadach historycznych, w tym tych po?wi?conych dziejom polskiego parlamentaryzmu. Nie b?dzie przesadne stwierdzenie, ?e bez udzia?u w tych olimpiadach moja droga zawodowa i naukowa wygl?da?aby inaczej. Spo?ród osób, które szczególnie zapad?y mi w pami?ci, chcia?bym jeszcze wymieni? Pani? Profesor Teres? G?gotek. By?a nauczycielk? niezwykle surow?, ale w równym stopniu sprawiedliw?. Jako prawnik jestem wdzi?czny Jej za przyswojenie podstaw wiedzy chemicznej , tak przydatnych mi obecnie w sporach patentowych, w których uczestnicz? jako pe?nomocnik.
Wygenerowano w sekund: 0.04
2,365,976 unikalnych wizyt