Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

P?k dr n. med. Stanis?aw St?pie?

Urodzi? si? w dniu 24 stycznia 1948 r. w Kolbuszowej (dawne woj. rzeszowskie, obecnie podkarpackie) jako pierwszy syn Jana i Aleksandry, w rodzinie robotniczej. Od wczesnych lat wychowywa? si? w Nowej D?bie, mie?cie skupiaj?cym pracowników du?ych Zak?adów Metalowych , zbudowanym w czasach mi?dzywojennych w ramach Centralnego Okr?gu Przemys?owego. Miejscowo?? ta by?a, jak na ówczesne czasy, nowoczesna, dlatego m?ody Stanis?aw ucz?szcza? do przedszkola, uko?czy? na miejscu szko?? podstawow? i liceum ogólnokszta?c?ce. Stanis?aw St?pie? mia? dwóch braci, z których najm?odszy Józef, tak?e uko?czy? medycyn? i zosta? specjalist? chirurgiem. W 1966 r. Stanis?aw rozpocz?? studia w Wojskowej Akademii Medycznej w ?odzi, które uko?czy? w 1972 r. Do czwartego roku studiów uprawia? koszykówk?, b?d?c reprezentantem akademii w rozgrywkach mi?dzyuczelnianych. W czasie ostatnich dwóch lat studiów dodatkowo pracowa? w Studenckim Kole Naukowym, pog??biaj?c wiedz? praktyczno-teoretyczn?. Obowi?zkowy sta? lekarski odbywa? w 108 Szpitalu Wojskowym w E?ku, anga?uj?c si? szczególnie w dyscyplinach zabiegowych. Z przydzia?u s?u?by i pracy od wrze?nia 1973 r. obj?? stanowisko lekarza ambulatorium Jednostki Wojskowej Nr 2090 w Nowej D?bie – miejscowo?ci, w której dorasta?. Wykonuj?c obowi?zki lekarza wojskowego w Komendzie Poligonu, rozpocz?? specjalizacj? z chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgicznym Szpitala Miejskiego w Nowej D?bie. Mimo uci??liwo?ci godzenia s?u?by w jednostce i pracy w Oddziale Chirurgicznym, który liczy? 65 ?ó?ek podejmowa? kolejne obowi?zki w Pogotowiu Ratunkowym, Poradni Chirurgii Ogólnej, dy?urowa? w szpitalu. Dzia?alno?? zabiegowa obejmowa?a wówczas bardzo szerok? gam? zabiegów z zakresu ostrych schorze? i urazów w zakresie chirurgii, ortopedii, neurochirurgii, ginekologii i po?o?nictwa oraz pediatrii. Rozszerzeniem dzia?alno?ci chirurgicznej by?o zorganizowanie kolejnych poradni chirurgicznych w Przychodni przy Zak?adach Metalowych z pododdzia?em rehabilitacji zawodowej oraz w Baranowie Sandomierskim. W 1976 r. zda? egzamin I stopnia z chirurgii ogólnej w Centrum Kszta?cenia Podyplomowego w Warszawie przed komisj?, której przewodniczyli kierownicy klinik chirurgicznych I i II: prof. Tadeusz Or?owski i prof. Franciszek Smolarek, w obecno?ci Ordynatora Oddzia?u Chirurgicznego lek. Zdzis?awa Jab?o?skiego. W latach 1977-1981 specjalizowa? si? w Oddziale Urologii z O?rodkiem Sztucznej Nerki Szpitala Rejonowego w Kolbuszowej pod kierownictwem lek. med. Józefa Majewskiego, podejmuj?c trud dojazdów do szpitala odleg?ego o 20 km. Zainteresowanie urologi? wynika?o z oczekiwania na ”spokojn? chirurgi?”, wykonywania nowych, fascynuj?cych zabiegów, a tak?e stwarza?o szans? na szybszy awans. Egzamin specjalizacyjny na II stopie? z urologii zda? w 1981r.,w Centrum Kszta?cenia Podyplomowego w Warszawie przed Komisj?, której przewodniczyli doc. Eugeniusz Mi?ko?, doc. Bronis?aw Stawarz i doc. Zdzis?aw Ku?nik, by?y Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego poprzedniej kadencji. Ciekawostk? jest fakt, ?e w tym samym dniu egzamin specjalizacyjny zdawa? dr Tomasz Winiecki, specjalizuj?cy si? pod kierunkiem dr. Henryka Gajewskiego z Bydgoszczy. Od grudnia pami?tnego 1981 r. zosta? starszym asystentem, urologiem w Oddziale Chirurgicznym 114 Szpitala Wojskowego w Przemy?lu, prowadzonym przez p?k lek. Andrzeja Wojciechowskiego. Oddzia? nie mia? tradycji zwi?zanych z urologi?, wi?c od podstaw organizowa? tam pododdzia? urologiczny. Samodzielnie prowadzi? chorych, bada? i operowa?, uruchomi? Poradni? Urologiczn?. Dysponowa? sal? endoskopow? i sal? operacyjn?. Spotka? tam przyjazny klimat, koledzy ch?tnie asystowali do operacji; jednym z nich by? pó?niejszy Ordynator ju? samodzielnego Oddzia?u Urologicznego, dr med. W?odzimierz Madej. Od 1982 r. pod kierunkiem p?k doc. dra hab. med. Bronis?awa Stawarza podj?? dr St?pie? temat pracy badawczej, która sta?a si? podstaw? rozprawy doktorskiej. Wymaga?o to wiele wysi?ku, zw?aszcza, ?e kursy doskonal?ce i ?mudne operacje na zwierz?tach wykonywane by?y w Warszawie, odleg?ej od Przemy?la o 12 godzin jazdy poci?giem. Rozwi?zywanie problemów medycznych, zw?aszcza praktycznych, sta?o si? sensem i celem jego dzia?alno?ci zabiegowej. Podj?? tak?e prac? w Wojewódzkiej Poradni Urologicznej i wspó?pracowa? z urologami Oddzia?u Wojewódzkiego, wykonuj?c wspólnie wi?ksze operacje. Przez oko?o 6 miesi?cy 1984r pe?ni? obowi?zki Ordynatora Oddzia?u Wojewódzkiego w okresie nag?ej choroby etatowego szefa oddzia?u. Z dniem 22 lutego 1985 r. zosta? wyznaczony na stanowisko Kierownika Oddzia?u Urologicznego 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Przygotowuj?c si? do nowej roli odby? kilka krótkich sta?y szkoleniowych w najlepszych wówczas o?rodkach urologicznych w Polsce (Klinika Urologii w Gda?sku – prof. Kazimierza Adamkiewicza, Katowice – prof. Adam Szkodny i Jerzy Zieli?ski, Wroc?aw – prof. Jerzy Lorenz, ?ód? – prof. Leszek Jeromin i Eugeniusz Mi?ko?, Warszawa – prof. Stefan Weso?owski, Tadeusz Krzeski, doc. Bronis?aw Stawarz). Od pocz?tku powstania samorz?du lekarskiego anga?owa? si? w jego prace, pe?ni?c ró?ne funkcje. By? przedstawicielem szpitala w Radzie Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie przez cztery kadencje. Kilkakrotnie by? delegatem 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego na Zjazd Krajowy Izb Lekarskich i Zjazdy Wojskowej Izby Lekarskiej. Pe?ni? pocz?tkowo obowi?zki Rzecznika Okr?gowego Odpowiedzialno?ci Zawodowej, nast?pnie przez dwie kadencje by? Zast?pc? Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno?ci Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. Przez 12 lat by? cz?onkiem Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej. Za dzia?alno?? uhonorowany zosta? presti?ow? odznak? Kadyceusza. Od pocz?tku pracy w bydgoskim szpitalu jest tak?e bieg?ym lekarzem s?dowym, w zakresie urologii, Okr?gowego S?du w Bydgoszczy. Prac? doktorsk? Zastosowanie szwu mechanicznego w do?wiadczalnym uszkodzeniu moczowodów, Stanis?aw St?pie? obroni?, pracuj?c ju? w Bydgoszczy, 20 listopada 1985 r. Promotorem, jak wspomniano, by? prof. Bronis?aw Stawarz, a recenzentami prof. Eugeniusz Mi?ko? i prof. Andrzej Borówka. W roku 1990 odby? trzy miesi?czny sta? zagraniczny w renomowanej Roland Klinik w Bremie (Republika Federalna Niemiec) prof. dra Heriberta Kaulena. P?k dr med. Stanis?aw St?pie? zosta? przeniesiony w stan spoczynku w dniu 24 stycznia 2008 r., po uko?czeniu 60 roku ?ycia, który zgodnie z przepisami wojskowymi jest obowi?zkowym wiekiem przej?cia na emerytur?. Tym samym zamkn?? niemal 23-letni rozdzia? tworzenia i prowadzenia Klinicznego Oddzia?u Urologii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. W tym czasie wyspecjalizowa? 7 lekarzy. Poniewa? zawsze musia? godzi? obowi?zki ?o?nierza zawodowego i szefa oddzia?u z prac? lekarza zabiegowca, podejmuj?c trud organizowania miejsca pracy, szkolenia pracowników i doskonalenia swoich umiej?tno?ci, dzia?alno?ci spo?ecznej- na prac? naukow? nie starcza?o ju? czasu. Koncentrowa? si? g?ównie na praktycznym wdra?aniu nowych technik operacyjnych, przenosz?c zdobycze nauki do oddzia?u przez sprowadzanie nowego sprz?tu i inicjowanie nowoczesnych zabiegów. Czynnie uczestniczy? wraz z zespo?em w spotkaniach naukowych Oddzia?u Pó?nocno-Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego i corocznych ogólnopolskich Kongresach PTU. Trzykrotnie ( 1994-Pr?docin, 2004-Rudnik, 2008- Ciechocinek) organizowa? Sympozja Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego. By? organizatorem 2 ogólnopolskich, mi?dzynarodowych warsztatów z udzia?em go?ci zagranicznych. 8.12.2004r. by?y to warsztaty laseroterapii z pokazow? operacj? enukleacji prostaty przedstawion? pierwszy raz w Polsce z udzia?em dra Grahama Watsona z Anglii. Kolejne 11.03.2009r. z operacjami nietrzymania moczu u m??czyzn, wykonywanych przy u?yciu ta?my i udzia?em dra Petera Rehdera z Kliniki w Insbrucku w Austrii. Bra? udzia? w wielu mi?dzynarodowych kongresach Europejskiego (EAU) i Ameryka?skiego Towarzystwa Urologicznego (AUA). W latach…. zainicjowa? zabiegi laparoskopowe, które po okresie do?wiadcze? i nauki stanowi? pe?n? alternatyw? tak?e dla du?ych operacji urologicznych jak nefrektomie, epinefrektomie, prostatektomie, tumorektomie i plastyki po??czenia miedniczkowo-moczowodowego. Od 2005r.dr St?pie? wdro?y? jako pierwszy w Polsce enukleacj? prostaty jako operacj? rutynow?, wykonywan? przy u?yciu lasera tulowego Revolix. Do dzi? oddzia? jako jedyny wykonuje te operacje z powodzeniem, pozostaj?c jednym z niewielu w Europie. Wykonano dotychczas ok.700 operacji, a do?wiadczenia prezentowano na kilku kongresach krajowych. W pa?dzierniku 2010r. uczestniczy? w posiedzeniu Sekcji Nowojorskiej Ameryka?skiego Towarzystwa Urologicznego w Krakowie, gdzie w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello?skiego przedstawiono prac? „…. Zarz?d sekcji przyzna? dr. St?pniowi honorowe cz?onkostwo sekcji AUA. Prezentacja plakatu „…….” przez wspó?autora dra Piotra ?winiarskiego na kongresie w Rydze w 2010r. zosta?a wyró?niona nagrod?. Do?wiadczenie zespo?u dra St?pnia pozwala na wykonywanie niemal pe?ni operacji klasycznych, endoskopowych i laparoskopowych znanych w urologii. Jest autorem i wspó?autorem ponad 30 referatów i doniesie? zjazdowych prezentowanych na kongresach krajowych, mi?dzynarodowych i sympozjach urologów wojskowych PTU. Od 2007r. pe?ni funkcj? Przewodnicz?cego Sekcji Urologów Wojskowych PTU, jest cz?onkiem Zarz?du G?ównego PTU oraz Przewodnicz?cym Komisji Rewizyjnej Oddzia?u Pó?nocno-Zachodniego PTU. Pozostaje tak?e cz?onkiem Europejskiego Towarzystwa Urologicznego EAU. W okresie swojej dzia?alno?ci wyró?niony i odznaczony br?zowymi, srebrnymi i z?otymi medalami w tym Z?otym Krzy?em Zas?ugi. Od dnia przej?cia na emerytur? wojskow? nadal pracuje w utworzonym i kierowanym przez siebie oddziale na stanowisku Konsultanta Klinicznego. Jego ucze? i zast?pca pp?k lek. Waldemar Dudzic zosta? Ordynatorem. Aktywno?? zawodowa dra St?pnia, mimo przypadaj?cego w 2011r. jubileuszu 30-lecia dzia?alno?ci urologicznej, nie s?abnie. Sam jest bardzo sprawnym operatorem , a do wdra?ania nowych technik dopinguje swoich wychowanków. Ka?dego dnia s?u?y pomoc?, rad? i do?wiadczeniem. Dzi?ki cechom swojej osobowo?ci oraz prezencji wzbudzaj?cej ogóln? sympati?, zawsze by? i jest postrzegany zarówno przez ?rodowisko lekarskie jak i pacjentów, jako cz?owiek niezwykle ciep?y, kulturalny i delikatny.
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,415,319 unikalnych wizyt