Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr Robert Wo?osz

Dr Robert Wo?osz
Wykszta?cenie
1975-1979 Liceum Ogólnokszta?c?ce w Nowej D?bie (klasa o profilu matematyczno-fizycznym, wychowawca: Pani mgr Teresa Kwolek).
1979-1985 studia magisterskie (Uniwersytet Jagiello?ski, kierunek: filologia polska).
1983-1989 studia magisterskie (Uniwersytet im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie, kierunki: filologia w?gierska, etnografia).
2000 – obrona rozprawy doktorskiej pt. „Efektywna metoda analizy i syntezy morfologicznej w j?zyku polskim” (Uniwersytet Warszawski), Zarówno praca magisterska napisana w Krakowie („Wyrazy w?gierskie w j?zyku polskim”) jak i praca doktorska ukaza?y si? drukiem.
Zainteresowania naukowe
Szeroko rozumiane j?zykoznawstwo komputerowe, ze szczególnym uwzgl?dnieniem bada? korpusowych, opisu morfologii j?zyka polskiego i j?zyka starocerkiewno-s?owia?skiego, automatycznego wyszukiwania kolokacji.
Za najwa?niejsze swoje prace uwa?am:
Program komputerowy „Pomor”, który s?u?y do automatycznej analizy morfologicznej tekstów polskich (zastosowania przemys?owe: m.in. IBM); Stworzony wraz z Zygmuntem Salonim, W?odzimierzem Gruszczy?skim i Marcinem Woli?skim „S?ownik gramatyczny j?zyka polskiego” (pierwsze wydanie 2007, w tej chwili pracujemy nad wydaniem drugim, poprawionym i poszerzonym).
Miejsca pracy
Uniwersytet Jagiello?ski (Biblioteka Jagiello?ska); Uniwersytet w Pécsu (na stanowisku docenta), Instytut Slawistyki, Katedra Filologii S?owia?skiej (od 2005 roku jestem kierownikiem katedry).

Wygenerowano w sekund: 0.05
2,223,091 unikalnych wizyt