Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr S?awomir R?bisz

Dr S?awomir R?bisz
Dr S?AWOMIR R?BISZ - Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Jana Kochanowskiego w Nowej D?bie, profil matematyczno-fizyczny uko?czy? w roku 1988. Wychowawc? klasy by?a Pani mgr Maria Kasak.
Absolwent dwóch kierunków studiów stacjonarnych rzeszowskiej Wy?szej Szko?y Pedagogicznej (WSP): Politologii i Nauk Spo?ecznych (1994) oraz Socjologii (1997). Otrzyma? równie? Senior Manager of Continuing Education Certificate w Kennesaw State University, University System of Georgia, USA (2000). Stopie? doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarz?dzaniu obroni? na Wydziale Zarz?dzania i Komunikacji Spo?ecznej Uniwersytetu Jagiello?skiego (2005). Jest tak?e Alumnem presti?owego Salzburg Seminar w Austrii - Sesja 436 (2006). Do roku akademickiego 2010/2011 by? zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR), w Zak?adzie Socjologii Stosowanej i Komunikowania, gdzie m.in. w latach 2007/2008 – 2008/2009 pe?ni? funkcj? Instytutowego Koordynatora Programów Wspó?pracy Mi?dzynarodowej. Obecnie pracuje w Instytucie Pedagogiki UR, w Katedrze Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Spo?ecznej. Stypendysta Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki W?gier - (Balassi Institute - Hungarian Scholarship Board Office - MÖB) (2010/2011); Narodowego Programu Stypendialnego Republiki S?owackiej - (The National Scholarship Programme of the Slovak Republic for the Support of Mobility of Students, PhD Students, University Teachers and Researchers, the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic) (2011/2012). Ponadto w roku akademickim 2011/2012 odby? zagraniczny sta? dydaktyczny w Central European University (CEU) w Budapeszcie, Department of Public Policy (W?gry). Bra? udzia? w kilku mi?dzynarodowych projektach badawczych, m.in. w latach 1999 – 2000 realizowa? przyznany przez Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation, indywidualny grant badawczy pn.: The Needs and Possibilities for Common-border Cooperation within the Carpathian Euroregion, (RSS No.: 66/1999). By? tak?e cz?onkiem kilkunastu komisji oceniaj?cych projekty sk?adane w ramach programów unijnych. Uczestniczy? w pracach nad przygotowaniem Strategii rozwoju szkolnictwa wy?szego w Polsce 2010 - 2020 – projekt ?rodowiskowy, autor opracowania cz?stkowego tej?e strategii oraz ekspertyzy dotycz?cej analizy strategii rozwojowych szkolnictwa wy?szego w wybranych krajach i wnioski dla Polski. W trakcie swojej pracy na Uniwersytecie, w ramach LLP-Erasmus Programme, Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility, wyg?osi? kilka wyk?adów na uczelniach zagranicznych, m.in. w Szent István University, Gödöll? (W?gry), University of Miskolc (W?gry), University of Oradea (Rumunia), Universidad de Córdoba (Hiszpania), West University of Timisoara (Rumunia), Technical University of Kosice (S?owacja). Bra? czynny udzia? w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach (m.in. w Hiszpanii, Holandii, na W?grzech, S?owacji, Ukrainie i Austrii). Autor i wspó?autor kilkudziesi?ciu artyku?ów naukowych wydanych w kraju i za granic? oraz kilku pozycji ksi??kowych, w tym: Mi?dzy migracj? a szar? stref?. Formy adaptacji zawodowej absolwentów szkó? ponadgimnazjalnych. Raport zbiorczy (2010); Szkolnictwo wy?sze Europy ?rodkowowschodniej w okresie transformacji systemowej. Przyk?ad S?owacji, Ukrainy, W?gier i Polski (2008); The Needs and Possibilities for Common-border Cooperation within the Carpathian Euroregion (2003). Jego zainteresowania naukowe skupiaj? si? wokó? problematyki zachodz?cych zmian w szkolnictwie wy?szym po roku 1989, wspó?pracy transgranicznej i euroregionalnej w Europie ?rodkowowschodniej oraz poczucia samotno?ci. Cz?onek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Rzeszowskiego Oddzia?u Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki – Polska. Ambasador Fundacji „Dr Clown“. W wolnych chwilach nurkuje i ?egluje. Lubi podró?e po krajach Europy ?rodkowowschodniej oraz ogrodnictwo. Fan dobrej ksi??ki oraz zespo?u U2 i Dire Straits.
Wygenerowano w sekund: 0.04
2,365,993 unikalnych wizyt