Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr in?. Józef Pyra


Dr in?. Józef Pyra
Wykszta?cenie:
1990 – 1998: Szko?a Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej D?bie
1998 – 2002: Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Jana Kochanowskiego w Nowej D?bie (profil: matematyczno - informatyczny) uko?czone z wyró?nieniem. Wychowawca: mgr Krzysztof Zych, klasa: „b”,
2002 – 2007: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie, Wydzia? Górnictwa i Geoin?ynierii, Studia Stacjonarne, kierunek: In?ynieria ?rodowiska, specjalno??: Roboty In?ynierskie w Kszta?towaniu ?rodowisku. Temat pracy dyplomowej: Zastosowanie skal SWD do oceny wp?ywu drga? wzbudzonych u?yciem MW na obiekty budowlane. Za t? prace otrzyma?em nagrod? SIMENSA za najlepsz? prac? dyplomow? na Wydziale Górnictwa i Geoin?ynierii,
2005 – 2007: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie, Wydzia? Górnictwa i Geoin?ynierii, Studia Uzupe?niaj?ce Magisterskie, kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalno??: Technika Odkrywkowej Eksploatacji Z?ó?. Temat pracy dyplomowej: Metodyka prowadzenia pomiarów kontrolnych drga? na przyk?adzie kopalni Latosówka,
2007 – 2011: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanis?awa Staszica w Krakowie, Wydzia? Górnictwa i Geoin?ynierii, Studia Doktoranckie w dyscyplinie górnictwo i geologia in?ynierska,
2011 stopie? naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia in?ynierska. Temat rozprawy doktorskiej: Wp?yw wielko?ci opó?nie? milisekundowych na spektrum odpowiedzi drga? wzbudzanych detonacj? ?adunków materia?ów wybuchowych.
Informacje dodatkowe
W pracy naukowej zajmuj? si? zagadnieniami z zakresu stosowania materia?ów wybuchowych w odkrywkowych i podziemnych zak?adach górniczych, likwidacj? obiektów metod? wybuchow?, ocen? oddzia?ywania drga? parasejsmicznych na obiekty budowlane. Jestem autorem lub wspó?autorem 10 publikacji krajowych. Bra?em czynny udzia? w 10 krajowych i mi?dzynarodowych konferencjach i kongresach. Ponadto jestem autorem i wspó?autorem blisko 100 niepublikowanych
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,223,134 unikalnych wizyt