Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr in?. Dorota Kalicka


Dr in?. Dorota Kalicka
W latach 1996 – 2000 ucz?szcza?am do Liceum Ogólnokszta?c?cego w Nowej D?bie, na profilu matematyczno-informatycznym. Wychowawc? klasy by?a Pani Maria Kasak. W latach 2000 – 2005 studiowa?am Technologi? ?ywno?ci i ?ywienie Cz?owieka na Wydziale Technologii ?ywno?ci, Akademii Rolniczej w Krakowie (obecny Uniwersytet Rolniczy). W 2005 roku obroni?am prac? magistersk? otrzymuj?c tytu? zawodowy magister in?ynier. Jednocze?nie uko?czy?am studia podyplomowe z Zarz?dzania Jako?ci? w Przemy?le Spo?ywczym. W tym samym roku rozpocz??am studia doktoranckie na Wydziale Technologii ?ywno?ci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podczas studiów zosta?am laureatk? stypendium dla najlepszych doktorantów w ramach projektu „InnoGrant – program wspierania innowacyjnej dzia?alno?ci doktorantów”. Jestem autork? i wspó?autork? zg?oszenia patentowego nr P-389814, z 08.12.2009, „P?yn serwatkowy do higieny intymnej kobiet” oraz 11 publikacji prac oryginalnych i 4 prac przegl?dowych. W 2009 roku wspó?pracowa?am z firm? Dera Poland Sp. z o.o. w Krakowie testuj?c produkowane przez ni? dodatki do ?ywno?ci. W 2010 roku rozpocz??am prac? jako Specjalista ds. rozwoju produktu w firmie produkuj?cej ?ywno?? ekologiczn?, BioAvena Sp. z o.o w Rzeszowie. W tym samym roku uko?czy?am równie? studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie przygotowuj?ce do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. W 2011 roku obroni?am prac? doktorsk? pt: „Ocena mo?liwo?ci wykorzystania ró?nych typów serwatki do produkcji wybranych kosmetyków” i uzyska?am stopie? naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii ?ywno?ci i ?ywienia . Obecnie pracuj? jako adiunkt w Zak?adzie Technologii Mleczarskiej Wydzia?u Biologiczno-Rolniczego, Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo mi?o wspominam czasy licealne. Zdoby?am wiedz?, która bez problemu pozwoli?a mi dosta? si? na wymarzony kierunek studiów. Pozna?am tam równie? wielu przyjació?, z którymi jestem w kontakcie mimo, ?e rozjechali si? po ?wiecie. W liceum spotka?am tak?e swojego przysz?ego m??a.
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,365,994 unikalnych wizyt