Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dr Marek Ska?a

Dr Marek Ska?a
Bóg jest sprawiedliwy.
Rzuci? nasz? D?b? w ?rodek lasów, ale w zamian da? dobre szko?y. Do dzi?, na du?ych konferencjach managerskich, dla kilkuset osobowych grup, w najwi?kszych polskich centrach konferencyjnych opowiadam o Nowej D?bie. Ma?ym, ale niezwyk?ym mie?cie m?drych i otwartych na ?wiat ludzi zagubionym troch? w Sandomierskiej Puszczy. Mie?cie z niezwyk?? histori?. Na prze?omie lat 60/70 po?owa naszych rodziców gra?a w bryd?a, p?ywa?a kajakami, niektórzy ?migali na nartach wodnych (Myczkowce!), potrafili si? naprawd? bawi?, dobrze ?piewali, ?wietnie ta?czyli – cz?sto do bia?ego rana. To ci sami ludzie, których dzi? spotykamy na ulicy jako mocno starszych emerytów. Mieli fantazj?! Nasze roczniki, drugie d?bskie pokolenie, te? budowa?y swój ?wiat. Mieli?my rachityczn? telewizj? z jednym programem, prawdziwa Trójka dopiero startowa?a, wi?c by si? nie nudzi? wszystko musieli?my organizowa? sobie sami. W dzieci?stwie naszym ?wiatem by?y podwórka (pi?ka, bandy, rowery, Wy?cig Pokoju kapslami wype?nionymi woskiem), w podstawówce by?o rozmaicie, w Liceum – mikro?wiatem by?y klasy, roczniki. Cho?by mecze pi?karskie na podwórku u Czerwców, bo Jacek i Marek byli ze mn? w jednej klasie. Ich starsi bracia – Tomek i Andrzej byli dla nas innym ?wiatem. Tak wtedy by?o – klasy, grupki, dru?yny, kumple – tylko we w?asnych rocznikach, bo czas podwórkowych, blokowych grup mija?. Te zwarte mikro?wiaty osobno chodzi?y pogra? w pi?k?, osobno gra?y w bryd?a, je?dzi?y na grzyby. Hermetyczne ?wiaty trwa?y a? do matury – a cementowa?y je studniówki. Z w?asnor?cznie wykonan? dekoracj? i kabaretem, czasem ca?kiem wysokich lotów. Nie pami?tam istoty studniówkowego skeczu, ale by?em w nim taneczn? partnerk? Jacka Czerwca. Zgubiony w ferworze wyst?pu biust (pi?ki tenisowe) odda? mi osobi?cie dyrektor Anto?czyk. I nie byli?my w LO wcale ?wi?ci.
Trzeba przyzna?, ?e kadra nauczycielska by?a znakomita. Wtedy mieli?my niemal 100% dostawalno?ci si? na studia, rzecz osi?galna tylko przez najlepsze licea wielkich miast. To by?a ich m?dro??, ich pasja i wspólna praca z nami i nad nami. To, kim dzi? jeste?my, zawdzi?czamy w?a?nie im, profesorom. Nie pami?tam ?adnych z?o?liwych pseudonimów naszych nauczycieli; mo?e i jakie? by?y. Zwyczajowo u?ywali?my imion – Heniek, Jurek, Jasiu, W?adek, Celka, Stachu. I nie by?o w tym nic ze spoufalania si?, bro? Bo?e! My?my si? ich naprawd? bali, bo Liceum by?o nowym ?wiatem. Klasy –laboratoria. Plan lekcji z fizyki podzielony na wyk?ad, seminarium i ?wiczenia. Brak zadanych zada? domowych z matematyki – niemo?liwe. Nieodrobienie zadania – niewyobra?alne. Nauka by?a warto?ci? nadrz?dn?.
Pytanie: co zawdzi?czam mojemu miastu, moim szko?om, moim nauczycielom? Praktycznie wszystko. Rodziców, którym kazano tu kiedy? przyjecha? i którzy tu si? pobrali, za?o?yli rodzin?. Tu zbudowali kr?g znajomych i przyjació?, z którymi je?dzili do myczkowieckich domków, p?ywali na Ska?kach, grali nocami w bryd?a. Szcz??liwe dzieci?stwo. Kolonie a potem obozy harcerskie – setki do?wiadcze? dorastania. D?bie zawdzi?czam te? i wiedz?, i d??no?? do rozwoju jako warto?? sam? w sobie. Matur? zdawa?em 33 lata temu, a mimo to mam wra?enie, ?e do dzi? ?yj? tamtym klimatem. Rado?ci? w zdobywaniu wiedzy i jej przekazywaniu. Fascynacj? nowymi miejscami, lud?mi, teoriami naukowymi. Otwarto?ci? na ?wiat. To zaszczepili mi fantastyczni nauczyciele naszej szko?y – to s? prawdziwi PROFESOROWIE. Do dzi?, kiedy jad? na szkolenie, na konferencj? czy kongres – przecinam stare szlaki naszej szko?y. Bieszczady i Beskid Niski, w które zabra? nas W?adek (prof. Gurdak), Tatry i Pieniny chodzone z Antonem (profesor i dyrektor Józef Anto?czyk), Góry ?wi?tokrzyskie z Ma?k? i Stachem (prof. Maria Kasak i prof. Stanis?aw Miszta). Prof. Mikulski (ojciec kumpla z ?awki – Prezesa) da? mi ciekawo?? poszukiwa?, bada?, nowej wiedzy. Kiedy?, w pierwszej klasie LO przyszli po nas do szko?y rodzice. Na kó?ku fizycznym badali?my lepko?? cieczy i stracili?my poczucie czasu. Ani my, ani prof. Mikulski nie zauwa?yli?my, ?e min??a 22, a kó?ko zamiast 1,5 trwa ju? ponad 4 godziny. Na dodatek pan Koc ju? zamkn?? szko??, bo nie widzia? ?wiate? w laboratorium fizycznym. Ta pasja szukania zosta?a mi do dzi?. Matematyka to osobna sprawa zupe?nie. W po?owie trzeciej klasy zaczynali?my kurs matematyki wy?szej – ca?ki, ró?niczki, liczby zespolone. I ?aden Dzie? Kobiet, Dzie? Nauczyciela nie stanowi? wyj?tku – „?wi?to nale?y uczci? prac?” to standardowe powiedzenie prof. Cecylii Rybak. Na studiach zda?em pierwszy egzamin na pi??, bo prof. ?ojasiewicz nie mog?a si? nadziwi?, ?e w lesie nowod?bskim kto? nauczy? licealistów liczb zespolonych.
Nasz pierwszy wychowawca to W?adek Gurdak – zwany na studiach Niemenem (gitara + w?osy) – ?wietny geograf, przewodnik górski, organizator studenckich wypraw w góry ?wiata. Z tego wsparcia naszego wychowawcy w doros?ym ?wiecie studentów korzystali?my bardzo sprawnie.
Stali?my si? doro?li szybciej ni? chcieli nasi rodzice i nauczyciele. Wiedzieli o tym. I zawsze otwierali nam ?wiat, wspierali, dodawali odwagi.
I bronili przed ?wiatem.
Tacy zostali w mojej pami?ci.
Do dzi? w tym, co robi?, czuj? ducha Naszej Szko?y. Po 33 latach od matury nadal si? go trzymam i nim kieruj?. Ka?dego roku bardziej doceniam to, co przez szkolne lata otrzyma?em. Ci?gle mieszkam w Nowej D?bie. I jestem z tego dumny.
Marek Ska?a, trener, coach, dziennikarz ekonomiczny
W?a?ciciel firmy szkoleniowej MEGALIT – Instytut Szkole? oraz agencji Public Relations – PRC Group; doktorat z zakresu Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi. Jest te? mówc? motywacyjnym (w elitarnej, ?wiatowej organizacji Celebriety Speakers), prowadzi spotkania dla firm; jest cz?onkiem za?o?ycielem Stowarzyszenia Mówców Profesjonalnych w Polsce. W 1993 roku uruchamia? i przez 6 lat prowadzi? pierwsze polskie Studia Public Relations w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prowadzi go?cinnie zaj?cia z Public Relations w kilku uczelniach w kraju (U?, UE Katowice, UE Kraków, WSE im. J. Tischnera, WSB). Jest te? dziennikarzem – publicyst?, autorem kilkuset tekstów z zakresu biznesu. Po roku 1990 publikowa? w niemal wszystkich polskich pismach zwi?zanych z marketingiem, reklam?, public relations, oraz w pismach takich jak „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Newsweek”, „Polityka”. Jest autorem kilku ksi??ek, w tym bestsellera „Psychologia zmiany – rzecz dla w?ciekni?tych”. Nagroda Ostre Pióro Business Center Club, wiele nominacji na Cz?owieka Roku Polskiego Stowarzyszenia Public Relations i do Nagrody PRotony w dziedzinie edukacji. Cz?onek ameryka?skiej ICF (International Coach Federation) oraz brukselskiej IFJ (International Federation of Journalists). Przewodnik górski i ratownik nurkowy, Master Scuba Diver.

Wygenerowano w sekund: 0.04
2,365,947 unikalnych wizyt