Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

News

POG??BIAMY HISTORI? PODKARPACIA
23 lutego 2017 roku grupa uczniów naszej szko?y pod opiek? nauczycieli (p. E. Cicho?, p.M.Zi?ba) bra?a udzia? w wycieczce o tematyce historycznej.
czytaj wi?cej...
· bk dnia 23 luty 2017 19:31:30 · Czytaj więcej · 691 czytań · Drukuj
T?usty czwartek w Jedynce
Tradycja jedzenia p?czków pojawi?a si? w Polsce w XVI wieku. Dawniej przygotowuj?c te s?odkie dro?d?owe ciastka do ?rodka niektórych wk?adano orzechy i migda?y, a osoba, która trafi?a akurat na p?czek z „niespodziank?” mia?a cieszy? si? szcz??ciem przez ca?e ?ycie.Wychodz?c naprzeciw wieloletniej tradycji u nas w szkole czwartek równie? up?yn?? pod znakiem p?czka .Od godzin porannych zajadali?my si? pysznymi dro?d?owymi przysmakami, bo ten, kto nie zje w t?usty czwartek ani jednego p?czka,w dalszym ?yciu nie b?dzie mu si? wiod?o .
Kiermasz zorganizowa? SU
Opiekunowie SU
· bk dnia 23 luty 2017 16:32:29 · Drukuj
Halowy Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego
17 lutego 2017 r. na hali sportowej Zespo?u Szkó? Nr 1 odby? si? I Halowy Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego, w którym uczestniczy?o 5 gimnazjalnych dru?yn z gminy Nowa D?ba:
• Gimnazjum Nr 1 z Nowej D?by
• Gimnazjum Nr 2 z Nowej D?by
• Gimnazjum z Majdanu Królewskiego
• Gimnazjum z Jadachów
• Gimnazjum ze ?l?zaków
czytaj wi?cej...
· bk dnia 23 luty 2017 15:37:17
Czytaj więcej · 641 czytań · Drukuj
VIII Szkolny Przegl?d Talentów
16 lutego br. odby?a si? w naszej szkole kolejna edycja Szkolnego Przegl?du Talentów zorganizowana przez Samorz?d Uczniowski.
Jak co roku do Przegl?du zaprosili?my okoliczne gimnazja. Z zaproszenia skorzystali uczniowie Gimnazjum nr 1 w Nowej D?bie.
Wyst?py ocenia?o jury w sk?adzie:
-przewodnicz?ca – p. Dyrektor Janina Lubera
-opiekunowie SU- p. Anna Dzióba i p. Ma?gorzata S?czawa
-przedstawicielka SU –Anna Kope?
Imprez? prowadzili : Marysia Horode?ska oraz Jan Radek
czytaj wi?cej...
· bk dnia 16 luty 2017 16:49:43
Czytaj więcej · 942 czytań · Drukuj
Walentynki w Jedynce
„Mi?o?? nie polega na tym, aby wzajemnie sobie si? przygl?da?, lecz aby patrze? razem w tym samym kierunku.”
Antoine de Saint-Exupéry


Z okazji walentynek SU zorganizowa? kiermasz gofrów. Od rana na korytarzach roznosi?y si? smakowite zapachy i nie sposób by?o przej?c obok nich oboj?tnie.Dzi?kujemy wszystkim zaanga?owanym i wspomagajacym akcj?. Zebrane pieni?dze przeznaczone zostan? na cele charytatywne.
Opiekunowie SU

Galeria zdj??
· bk dnia 14 luty 2017 15:42:23 · Drukuj
IX edycja konkursu ,,Kochanowski i Jego czasy" rozstrzygni?ta....
Dzisiaj 14 lutego zosta? przeprowadzony konkurs wiedzy.
Do IX edycji konkursu ,,Kochanowski i Jego czasy” zg?osi?o si? 8 uczniów z Gimnazjum nr 1 w Nowej D?bie.
Prace plastyczne zosta?y ocenione przez komisj? konkursow? w sk?adzie: P. Ewa Siwczyk- Cyma, p. Beata Gajos i p. Ma?gorzata Gierach.
czytaj wi?cej...
· bk dnia 14 luty 2017 14:54:59
Czytaj więcej · 662 czytań · Drukuj
Konkurs rozstrzygni?ty....
2 lutego zwyci?zcy I etapu konkursu przyst?pili do kolejnego, ostatniego etapu szkolnego konkursu ,,Mistrz ortografii" . Pisz?cy musieli wykaza? si? bardzo dobr? znajomo?ci? zasad ortograficznych oraz doskona?ym s?uchem, by wyodr?bni? i rozró?ni? liczne zbitki spó?g?oskowe wyst?puj?ce w dyktowanych s?owach.Trudno przecie?: ,,...chy?o wychyn?? zza w?g?a zszarza?emu od kurzu ry?emu chudzielcowi, a nast?pnie czmycha? przez trawnik...". Mistrzem ortografii zosta? Piotr Sudo?.Na drugim miejscu znalaz? si? Miko?aj Tomasiewicz, a III miejsce zaj??a Gabriela Jarosz. Zwyci?zcy s? uczniami klasy I.Gratulujemy!!!
M. Gierach
Galeria zdj??
· bk dnia 03 luty 2017 15:50:33 · Drukuj
Robotyka pasj? ka?dego z nas.
Dzie? 1. lutego 2017 r. by? dla uczniów Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie zainteresowanych robotyk? dniem szczególnym. Mogli oni w tym dniu uczestniczy? w wyj?tkowych warsztatach sk?adania i programowania robotów. Zaj?cia przeprowadzi?y Pani Izabela Drapa?a i Pani Katarzyna Król z firmy "?wiat Robotyki". By?y to pierwsze zaj?cia z tego cyklu. Uczniowie w grupach mieli posk?ada? robota od podstaw wed?ug schematu, a nast?pnie go zaprogramowa?. Nasi Uczniowie chc? dalej rozwija? swoje zainteresowania w tym kierunku, maj?c na uwadze ci?g?y rozwój tej dziedziny wiedzy i du?e mo?liwo?ci zastosowania robotów w przemy?le. Wychodz?c naprzeciw zainteresowaniom przysz?ych uczniów liceum w roku szkolnym 2017/2018 jedn? z propozycji dla kandydatów do liceum jest klasa o profilu POLITECHNICZNYM z elementami robotyki i rysunku technicznego.
Robert Jó?wik
Galeria zdj??
· bk dnia 03 luty 2017 15:43:11 · Drukuj
Chwalimy si? i gratulujemy
Mi?o nam poinformowa?, ?e nasz absolwent porucznik Krzysztof Krz?stek pracuj?cy obecnie w Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego zosta? wyró?niony presti?owym tytu?em"Nawigator Roku 2016".
Serdeczne gratulacje!
?yczymy kolejnych sukcesów!

info: http://cop.wp.mil.pl/pl/1_220.html
· bk dnia 02 luty 2017 16:01:15 · Drukuj
Spotkanie z Rodzicami
Spotkanie z Rodzicami odb?dzie si? 7 lutego tj. wtorek o godz.16.00.
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.

· bk dnia 31 styczeń 2017 16:47:37 · Drukuj
Szkolny konkurs ,,Mistrz ortografii"
Po przeprowadzeniu I etapu Szkolnego Konkursu Ortograficznego ,, Mistrz ortografii" zosta?o wy?onionych 5 -ciu najlepszych uczestników z klasy I.
S? to: Jarosz Gabriela, Puzio Katarzyna, Sudo? Piotr, Urbaniak Maciej i Tomasiewicz Miko?aj.
Kolejny II etap konkursu odb?dzie si? w czwartek 2 lutego w sali nr 18 o godzinie 9.50.
Trzymamy kciuki za wszystkich, czekaj?c na zwyci?zc?.
Powodzenia!!!
· bk dnia 30 styczeń 2017 18:03:08 · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.07
2,415,311 unikalnych wizyt