Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Halowy Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego

17 lutego 2017 r. na hali sportowej Zespo?u Szkó? Nr 1 odby? si? I Halowy Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego, w którym uczestniczy?o 5 gimnazjalnych dru?yn z gminy Nowa D?ba:
• Gimnazjum Nr 1 z Nowej D?by
• Gimnazjum Nr 2 z Nowej D?by
• Gimnazjum z Majdanu Królewskiego
• Gimnazjum z Jadachów
• Gimnazjum ze ?l?zaków
Organizatorem by? Zespó? Szkó? Nr.1 w Nowej D?bie.
Jest to nowa inicjatywa Zespo?u Szkó? Nr 1 maj?ca na celu propagowanie zdrowego trybu ?ycia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz promocj? szko?y.
Zgodnie z regulaminem dru?yny gra?y systemem „ka?dy z ka?dym”. S?dzi? g?ównym Turnieju by? absolwent Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie Pan Kamil Serafin, a s?dzi? pomocniczym Pan Hubert Krasowski.
Wszystkie spotkania rozegra?y si? w zaci?tej lecz sportowej rywalizacji. Ostatecznie zwyci??y?a dru?yna Gimnazjum z Majdanu Królewskiego. Drugie miejsce zaj??o Gimnazjum ze ?l?zaków, a trzecie Gimnazjum Nr 1 z Nowej D?by.
Po zako?czonych rozgrywkach organizatorzy wraz z s?dziami przyznali tak?e indywidualne wyró?nienia. Najbardziej warto?ciowym zawodnikiem wybrany zosta? ?ukasz Marek z Gimnazjum ze ?l?zaków, a za najlepszego bramkarza uznano Dawida Pogod? z Gimnazjum z Majdanu Królewskiego.
Nagrody wr?cza? Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Pan Krzysztof Pitra wraz z Dyrektorem Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie Pani? Janin? Luber?. By?y to dla zespo?ów z miejsc 1-3 puchary, a dla wyró?nionych indywidualnie statuetki. Pozosta?e zespo?y otrzyma?y dyplomy uznania.
Gratulacje i podzi?kowania dla wszystkich dru?yn i ich opiekunów, które zawita?y do Zespo?u Szkó? Nr 1. Szczególne podzi?kowania dla Pana Kamila Serafina , Pana Huberta Krasowskiego i Pana Jurka Brzuszka za pomoc w organizacji turnieju.

Beata Hodór

Galeria zdj??
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,365,998 unikalnych wizyt