Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

News

Dzie? Otwarty w Jedynce
W dniu 25 kwietnia br. w Zespole Szkó? Nr 1 odby? si? Dzie? Otwartych Drzwi. Zdarzenie to mia?o na celu zaprezentowanie naszej szko?y oraz u?atwienie gimnazjalistom podj?cia trudnej decyzji zwi?zanej z dalszym kszta?ceniem. Bardzo nam mi?o , ?e odwiedzili nas uczniowie z Gimnazjów nr 1 i nr 2 w Nowej D?bie, Gimnazjum w Majdanie Królewskim oraz Gimnazjum w Trz?sówce.
Impreza rozpocz??a si? w Samorz?dowym O?rodku Kultury, gdzie nasi go?cie zostali przywitani przez Dyrektora szko?y p. Janin? Luber?. W tej cz??ci w profesjonalny sposób zaprezentowane zosta?y materia?y multimedialne promuj?ce nasz? szko?? przygotowane przez ucznia klasy 1a Filipa Sza?aja. Nasi uczniowie przedstawili skecz oraz zorganizowany zosta? dla gimnazjalistów konkurs 1 z 10 .
Imprez? u?wietnili laureaci VIII Szkolnego Przegl?du Talentów .
Po cz??ci oficjalnej gimnazjali?ci w grupach udali si? na spacer po szkole i wizyty w salach lekcyjnych, gdzie mogli m.in spróbowa? swoich umiej?tno?ci w si?owni umys?owej, zapozna? sie z pracowni? hotelarsk? , pocz?stowa? si? pysznym ciastem w kawiarence j?zykowej, zobaczy? szkolne obiekty sportowe oraz pracowni? informatyczn?, gdzie by?y pokazy robotyki oraz uczniowie mogli uzyska? wszelkie informacje na temat klas politechnicznych oraz technika elektronika, który jest nowo?ci? w naszej ofercie edukacyjnej.
Mamy nadziej?, ?e Dni Otwarte przyczyni?y si? do u?wiadomienia uczniom gimnazjów, jaki kierunek kszta?cenia b?dzie dla nich najbardziej odpowiedni, a przedstawiona przez nas oferta okaza?a si? interesuj?ca.
Do zobaczenia we wrze?niu!
M.Saczawa
A. Dzióba

Galeria zdj??

· bk dnia 25 kwiecień 2017 16:20:09 · Drukuj
Byli?my w Auschwitz...
20 kwietnia 2017 roku kolejna grupa m?odzie?y naszej szko?y pod opiek? nauczycieli: p. E. Cicho?, p. A. Dzióby i p. M. Zi?by zwiedza?a niemiecki obóz zag?ady Auschwitz I i Auschwitz II- Birkenau. Podczas specjalistycznego zwiedzania studyjnego zobaczyli?my wystawy tematyczne oraz najwa?niejsze obiekty poobozowe: baraki mieszkalne i sanitarne, ramp? wy?adowcz?, ruiny komór gazowych i krematoriów, oraz budynek tzw. Centralnej Sauny.
M. Zi?ba
Galeria zdj??
· bk dnia 21 kwiecień 2017 15:05:58 · Drukuj
?yczenia Wielkanoc 2017

(kliknij by powi?kszy?)
· bk dnia 13 kwiecień 2017 10:23:13 · Drukuj
Wielkanoc w Jedynce
W dniu 12 kwietnia z okazji zbli?ajacych si? ?wi?t Wielkiej Nocy uczniowie naszej szko?y
obdarowywali mieszkanców Nowej D?by w?asnor?cznie wykonanymi kartkami z ?yczeniami ?wi?tecznymi.
Dzi?kujemy wszystkim uczniom zaanga?owanym w akcj?.:)
Opiekunowie SU
· bk dnia 12 kwiecień 2017 19:31:32 · Drukuj
Poznajemy histori? Nowej D?by
Dnia 10. kwietnia 2017 r. po raz kolejny go?cili?my w murach szko?y naszego absolwenta, a obecnie pracownika IPN w Warszawie pana Tomasza Sudo?a. Uczniowie kl. 1a, 2a i 3b wys?uchali kolejnego interesuj?cego wyk?adu z cyklu „ Historia Nowej D?by ” dotycz?cego schy?ku II wojny ?wiatowej i lat powojennych. Trzeci ju? wyk?ad z tego cyklu obejmowa? dzieje Nowej D?by i okolic w latach 1944 –1956. Pan Tomasz Sudo?, który jest autorem ksi??ki: ”Poligon Wehrmachtu „Po?udnie” 1940-1944 ” zach?ca? m?odzie? do zg??biania historii naszego miasta i okolic, aby ocali? od zapomnienia histori? ”naszej ma?ej ojczyzny”, jak? jest nasz region.
A. Jó?wik
Galeria zdj??
· bk dnia 10 kwiecień 2017 20:59:09 · Drukuj
?wi?to Patrona Szko?y- Jana Kochanowskiego
W dniu 7 kwietnia, w mi?ej atmosferze nadchodz?cych ?wi?t Wielkanocnych, m?odzie? Zespo?u Szkó? nr1 w Nowej D?bie obchodzi?a coroczne ?wi?to Patrona Szko?y. Swoj? obecno?ci? na uroczysto?ci zaszczycili nas: przedstawiciel Starostwa Powiatu Tarnobrzeskiego pan Jacek Hynowski, pani Danuta Serafin, cz?onek Zarz?du Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Nowa D?ba pan Leszek Mirowski, ksi?dz doktor Mieczys?aw Wolanin, emerytowani nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy naszej szko?y.
czytaj wi?cej
· bk dnia 08 kwiecień 2017 07:11:46
Czytaj więcej · 909 czytań · Drukuj
Wiosenny kiermasz gofrów

4 kwietnia m?odzie? z Samorz?du Uczniowskiego po raz kolejny zorganizowa?a kiermasz gofrów. Zebrane fundusze zostan? przeznaczone na dzia?alno?? charytatywn?. Dzi?kujemy wszystkim zaanga?owanym i wspomagaj?cym akcj?.
Opiekunowie SU
· bk dnia 04 kwiecień 2017 17:46:36 · Drukuj
Kolejna grupa techników hotelarstwa gotowa do wej?cia na rynek pracy

31 marca 2017 r. OKE og?osi?a wyniki egzaminu zawodowego, który odby? si? w styczniu. Na ten dzie? czekali z niecierpliwo?ci? uczniowie klasy maturalnej Technikum Hotelarskiego . Po raz kolejny wyniki okaza?y si? korzystne dla wi?kszo?ci uczniów. Przypomnijmy, ?e aby zda? egzamin zawodowy nale?y uzyska? przynajmniej 50% punktów z cz??? teoretycznej (test sk?adaj?cy si? z 40 pyta?) oraz przynajmniej 75% z cz??ci praktycznej. Zdawalno?? egzaminu w naszym Technikum Hotelarskim wynios?a 88% , co oznacza, ?e 15 uczniów klasy 4d otrzyma w maju tytu? technik hotelarstwa. Warto podkre?li?, ?e ?redni wynik z cz??ci praktycznej osób, które egzamin zda?y wyniós? 94%. Dwie uczennice: Dominika Sudo? oraz Kamila Taraszka uzyska?y wynik marze?- 100%.
Serdecznie gratulujemy i ?yczymy, aby te wyniki by?y przepustk? do realizacji planów ?yciowych.
El?bieta Jastrz?bska
· bk dnia 31 marzec 2017 22:12:19 · Drukuj
Pielgrzymka Maturzystów
Tradycj? naszej szko?y jest coroczne organizowanie pielgrzymki maturzystów do Cz?stochowy.
21 marca m?odzie? Zespo?u Szkó? Nr 1 wraz wychowawcami pielgrzymowa?a do tronu Matki Bo?ej Królowej Polski na Jasn? Gór?, aby przez po?rednictwo Maryi zawierzy? Panu Bogu czas egzaminów maturalnych i wybory dalszej drogi ?ycia.
O godz. 11 maturzy?ci uczestniczyli we Mszy ?wi?tej, sprawowanej w kaplicy Cudownego Obrazu, a nast?pnie pod opiek? nauczycieli i przewodnika zwiedzali Muzeum 600- lecia, Bazylik?, Sal? Rycersk? i Bastion ?w. Rocha.
M?odzie? wróci?a z pielgrzymki umocniona duchowo, pe?na zapa?u i entuzjazmu do dalszej nauki.
Ma?gorzata Tomczyk

· bk dnia 29 marzec 2017 16:25:39 · Drukuj
Spotkanie z rodzicami
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Rodzicami
4 kwietnia 2017 r. o godzinie 16:00
· bk dnia 27 marzec 2017 09:14:33 · Drukuj
Program rekolekcji
Program rekolekcji w ZS nr 1
(kliknij by otworzy?)
· bk dnia 23 marzec 2017 21:01:03 · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,415,348 unikalnych wizyt