Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

News

Og?oszenie LO dla doros?ych
· bk dnia 27 styczeń 2017 15:24:09 · Drukuj
Studniówka w Jedynce
14 stycznia w Magnolii bawili si? uczniowie Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie na swoim balu studniówkowym. Zaproszeni go?cie: dyrektor szko?y Janina Lubera, wicestarosta Krzysztof Pitra, burmistrz Wies?aw Ordon, ks. dr Mieczys?aw Wolanin, przedstawiciel rodziców Grzegorz Trela ?yczyli uczniom niezapomnianej zabawy oraz powodzenia na maturze i w doros?ym ?yciu. Po wyst?pieniach zaproszonych go?ci i podzi?kowaniach dla wychowawców maturzy?ci zata?czyli klasowe polonezy. S?owa patrona szko?y J. Kochanowskiego: ,,Dzi? b?d? wesó? , dzi? u?yj biesiady, o przysz?ym dniu niechaj próznej rady…” przy?wieca?y uczniom, bal trwa? do samego rana i by? dla m?odzie?y niepowtarzalnym prze?yciem.

Fot.- Tomasz M?yniec
Fot.- Roman ?miechowski
Galeria zdj??
· bk dnia 19 styczeń 2017 13:17:01 · Drukuj
Pog??biamy wiedz? historyczn?
12 stycznia go?cili?my w szkole naszego absolwenta a obecnie pracownika IPN pana Tomasza Sudo?a. Uczniowie wys?uchali interesuj?cego wyk?adu dotycz?cego historii Nowej D?by ,któr? prelegent przedstawi? za pomoc? ?róde? archiwalnych oraz wspó?czesnych. Pan Tomasz zach?ca? m?odzie? do zg??biana historii m.in. poprzez lektur? jego ksi??ki :” Poligon Wehrmachtu „Po?udnia” 1940-1944.”
M. S?czawa

Galeria zdj??
· bk dnia 13 styczeń 2017 19:30:10 · Drukuj
Nasze Technikum Z?OT? SZKO??!!
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
?e Technikum w Zespole Szkó? nr 1 w Nowej D?bie jest w?ród 300 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkó? Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017
i przys?uguje mu tytu? "Z?otej Szko?y 2017".

Dobra szko?a to dobry start w doros?e ?ycie.
Wg rankingu najlepszych szkól w Polsce opublikowanego przez Portal Edukacyjny Perspektywy Technikum w Zespole Szkó? Nr 1 zajmuje 60 miejsce w kraju, a 4 w województwie podkarpackim.

To najwy?sze miejsce w historii Szko?y. Dzi?ki temu Technikum uzyska?o miano Z?OTEJ SZKO?Y.
W przypadku Rankingu Techników 2017 obowi?zuj? cztery kryteria decyduj?ce o kolejno?ci. S? to:
sukcesy w olimpiadach 20%
matura – przedmioty obowi?zkowe 20%
matura – przedmioty dodatkowe 30%
wyniki egzaminów zawodowych 30%
Wysokie miejsce nasze Technikum zawdzi?cza 100% zdawalno?ci egzaminu zawodowego oraz dobrym wynikom na maturze.
Jak podaje Portal Perspektywy dobr? szko?? charakteryzuj? bardzo dobre wyniki na maturze i wysoka zdawalno?? egzaminów zawodowych, osi?gni?cia w olimpiadach przedmiotowych. Ale z do?wiadczenia Perspektyw wynika, ?e wybitne szko?y ??czy szczególna atmosfera, poczucie odpowiedzialno?ci nauczycieli i uczniów oraz rado?? uczenia i rado?? zdobywania wiedzy.
Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?owymi danymi i pe?nym rankingiem.
El?bieta Jastrz?bska
PERSPEKTYWY 2017 Ranking maturalny technikow
PERSPEKTYWY 2017 Ranking technikow
· bk dnia 11 styczeń 2017 13:18:40 · Drukuj
Zas?u?eni dla Miasta i Gminy Nowa D?ba na 55 lat Nowej D?by
5 stycznia br. odby?o si? uroczyste wr?czenie aktów nadania tytu?u "Zas?u?ony dla Miasta i Gminy Nowa D?ba" oraz statuetek 'Kryszta?owy Li?? D?bu", które przyzna?a Rada Miejska podczas sesji 30 listopada 2016 r.

W zwi?zku z przypadaj?c? 31 grudnia 2016 roku 55. rocznic? nadania praw miejskich Nowej D?bie, tytu?em "Zas?u?ony dla Miasta i Gminy Nowa D?ba" wyró?niono:

Józefa Anto?czyka – emerytowanego, d?ugoletniego nauczyciela w Zespole Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie.

Wiktori? Anto?czyk – emerytowan? nauczycielk? Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie.
?ród?o:UMiG
Galeria zdj??
czytaj wi?cej
· bk dnia 10 styczeń 2017 17:14:54
Czytaj więcej · 573 czytań · Drukuj
Z wizyt? w Globalnej Wiosce
17.XII.2016r w galerii „Nowy ?wiat” w Rzeszowie odby?o si? spotkanie w ramach „Globalnej Wioski” , zorganizowane przez studenck? organizacje AIESEC. By?a to doskona?a okazja do poznania ciekawych ludzi z ró?nych zak?tków ?wiata, zapoznania si? z ich kultur? i j?zykiem oraz rozmów po angielsku. Podczas wydarzenia mieszka?cy Sri Lanki, Indii, Indonezji, Meksyku, Brazylii oraz Chin zaprezentowali na swoich stoiskach m.in. tradycyjne stroje, potrawy, muzyk? i opowiadali o panuj?cych w ich krajach zwyczajach. Wyke, któr? go?cili?my w naszej szkole , zaprezentowa?a tradycyjny taniec z Indonezji , a Dewni i Anjana, dziewczyny ze Sri Lanki, ?piewa?y piosenki. ?wietnie si? bawili?my, jednocze?nie ucz?c si? czego? nowego.
Iza Kosiorowska

Galeria zdj??
· bk dnia 04 styczeń 2017 06:36:09 · Drukuj
Go?cie!Go?cie!
W dniach 12-15 grudnia w naszej szkole go?ci?a para studentów :Wyke Dymas Pratiwi z Indonezji i Adithya Das z Indii w ramach programu wymiany praktyk AIESEC. Dzi?ki temu na lekcjach j?zyka angielskiego mieli?my wyj?tkow? okazj? uczestniczenia w prowadzonych przez nich zaj?ciach dotycz?cych ich krajów, kultury, a tak?e rozwijania swoich umiej?tno?ci j?zykowych. Sp?dzali?my wspólnie czas wolny. Odwiedzili?my fabryk? Bili?ski, gdzie go?cie otrzymali pami?tkowe bombki, by? czas na gr? w bilard, rzutki, próbowanie tradycyjnych polskich potraw. Wyke i Adithya zostali zaproszeni na prób? poloneza, co przybli?y?o im nasz? kultur?.
Trudno uwierzy?, ale te 5 dni wystarczy?o, by przy po?egnaniu ?za zakr?ci?a si? w oku.
Dzi?kujemy bardzo Paulinie Kosior, absolwentce naszego Liceum, studentce Uniwersytetu Rzeszowskiego i wolontariuszce AIESEC za umo?liwienie nam przyj?cia go?ci.
Zapraszamy do obejrzenia zdj?? i filmu przygotowanego przez Wyke na stronie szko?y i szkolnym Facebook’u.
A.W?sik
Galeria zdj??
Link do filmu
· bk dnia 04 styczeń 2017 06:18:39 · Drukuj
Betlejemskie ?wiat?o Pokoju

W przeddzie? klasowych wigilii do naszej szko?y dotar?a Betlejemska Sztafeta Pokoju. Harcerze i Zuchy ze Szczepu „Jedynka” w Nowej D?bie przekazali na r?ce Pani Dyrektor Betlejemskie ?wiat?o Pokoju .Tegoroczne has?o „ Odwa?nie Twórzmy Pokój” to wyzwanie nie tylko dla Harcerzy, ale dla ca?ej spo?eczno?ci szkolnej. Harcerze z?o?yli równie? ?wi?teczne ?yczenia dla wszystkich uczniów i pracowników szko?y.
A.Dzióba

Galeria zdj??
· bk dnia 23 grudzień 2016 12:42:09 · Drukuj
Magia ?wi?t

Z Inicjatywy SU zorganizowany zosta? Bo?onarodzeniowy Konkurs na dekoracj? sali. Chocia? wszyscy uczniowie starali si?, aby ich klasy wygl?da?y pi?knie i ?wi?tecznie, to wygra? mog?a tylko jedna. Zwyci?zc? okaza?a si? klasa 4d, której serdecznie gratulujemy . Dzi?kujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, za ogromny wk?ad pracy jaki w?o?yli w dekoracj? sal, gdy? dzi?ki temu w szkole by?a wyj?tkowa atmosfera i mogli?my poczu? magi? ?wi?t.
Opiekunowie SU
Galeria zdj??
· bk dnia 23 grudzień 2016 12:36:40 · Drukuj
Wigilie klasowe w "Jedynce"

22.12.2016r. odby?a si? ostatnia ju? wigilia klasy 3b.
Po ?yczeniach i zjedzeniu wigilijnego posi?ku ?piewali?my kol?dy
przy akompaniamencie gitary. Panowa?a mi?a , ?wi?teczna atmosfera.
Izabella Kosiorowska
Galeria zdj??
· bk dnia 22 grudzień 2016 19:10:09 · Drukuj
Pos?a?cy dobrej nowiny

21 grudnia uczniowie klasy 4 Technikum jak co roku odwiedzili hospicjum. W?asnor?cznie przygotowali stroiki ?wi?teczne oraz kartki z ?yczeniami, które otrzymali pensjonariusze oraz kadra pracownicza. Pozostawili chorym, starszym ludziom iskierk? szcz??cia oraz z?o?yli bo?onarodzeniowe ?yczenia.
Ma?gorzata Tomczyk
Galeria zdj??
· bk dnia 22 grudzień 2016 09:31:31 · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,366,007 unikalnych wizyt