Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

News

Warsztaty literackie
22 marca uczniowie klasy IV Technikum wzi?li udzia? w kolejnych warsztatach literackich organizowanych dla m?odzie?y przez SOK w Nowej D?bie. Koordynatorem warsztatów by?a pani A. Babula, a specjalnym go?ciem pan Romuald Gondek, autor ,,S?ownika gwary lasowiackiej”. Pod fachowym okiem prowadz?cych, maturzy?ci mogli doskonali? umiej?tno?ci dotycz?ce analizy i interpretacji wybranych utworów znanych polskich poetów, odnosz?c ich tematyk? do malarstwa wspó?czesnego , a tak?e pozna? sylwetki tych pisarzy, którzy pochodz? z naszego regionu. Pan R. Gondek wprowadzi? m?odzie? w ,,tajniki gwary lasowiackiej”, przybli?aj?c im j?zyk rdzennych mieszka?ców naszej gminy i o?ciennych. Dla maturzystów by?y to cenne lekcje, które u?wiadomi?y im, ?e: ,,Naród ?yje, dopóki jego j?zyk ?yje”.
Beata Gajos
· bk dnia 23 marzec 2017 19:42:10 · Drukuj
Mi?dzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"
16 marca 2017 r. odby?a si? w naszej szkole kolejna edycja Mi?dzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.
Uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej 75 minut rozwi?zywali zadania testowe o zró?nicowanym stopniu trudno?ci. Liczymy na jak najwi?ksz? liczb? laureatów.
W marcu obchodzony jest równie? Dzie? Matematyki , tegorocznym organizatorem Turnieju Matematycznego „Pieni?dze to nie wszystko” by?o Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve. Kolejne ?wi?to matematyki to obchodzony 14 marca Mi?dzynarodowy Dzie? Liczby π.
D. Rybak
· bk dnia 19 marzec 2017 20:56:26 · Drukuj
Zapraszamy na bezp?atny kurs - kwalifikacja A65
· bk dnia 17 marzec 2017 08:51:25 · Drukuj
Powiedz mi jak jesz, a powiem ci, kim jeste?...
Kulturalny i dobrze wychowany cz?owiek musi poprawnie je?? i musi umie? zachowa? si? przy stole. Aby wprowadzi? m?odych ludzi w zawi?y ?wiat savoir vivre’u p. El?bieta Jastrz?bska wspólnie z uczennicami klasy IV Technikum Hotelarskiego: Paulin? Styk?, Oliwi? Koper oraz Gosi? Tomczyk przygotowa?y warsztaty pt. „Savoir vivre przy stole”. Uczestniczyli w nich uczniowie klas trzecich Gimnazjum Nr 1 w Nowej D?bie wraz z wychowawcami.
Uczestnicy spotkania uczyli si?, jak odczytywa? nakrycie sto?u, w jakiej kolejno?ci u?ywa? sztu?ców, poznali mow? sztu?ców. Prowadz?ce przedstawi?y w?a?ciwe i niedozwolone zachowania przy stole. Na zako?czenie gimnazjali?ci uzyskali porcj? informacji dotycz?cych sposobu jedzenia wybranych potraw.
Postawa oraz aktywno?? uczniów podczas zaj?? pokaza?y, ?e zasady savoir vivre’u nie s? im obce.
Dzi?kujemy wychowawcom: p. Agnieszce Pazder, p. Monice Jab?o?skiej, p. Renacie Dudek oraz ich uczniom za udzia? w zaj?ciach.
El?bieta Jastrz?bska

Galeria zdj??
· bk dnia 14 marzec 2017 19:31:10 · Drukuj
Mistrz czy Mistrzyni dobrych manier ?
O taki tytu? 13 marca, w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Savoir – vivre na co dzie?” walczy?o 11 uczniów naszej szko?y. Celem konkursu jest nie tylko otrzymanie wyj?tkowych nagród, ale propagowanie grzeczno?ci obyczajowej i j?zykowej jako elementu kultury spo?ecznej, a tak?e kultury j?zyka polskiego. W ramach podzi?kowania ka?da uczestniczka i ka?dy uczestnik otrzymaj? od organizatorów nagrod? ksi??kow?.
· bk dnia 14 marzec 2017 08:28:14 · Drukuj
Serdeczne ?yczenia dla wszystkich Pa?
W dniu 8 marca 2017 r. uczniowie przygotowali mi?? niespodziank? dla Pa? i swoich kole?anek. Na pocz?tek moc ?ycze? i spe?nienia wszystkich marze?, pó?niej monta? s?owno – muzyczny. Przez ca?y czas trwania wyst?pu przewija?y si? s?owa rado?ci, przyja?ni i serdeczno?ci. Utwory muzyczne takie jak „ Dla Elizy - Ludwiga van Beethovena” czy Canon in D by Pachelbel w wykonaniu Bartka Treli i Dominika Chrz?stka z klasy I a oraz wiersze recytowane przez Piotra Sudo?a i Bartka Trel? wybrane na dzisiejsz? uroczysto?? w pe?ni odda?y jej charakter. Kwiaty, s?odycze, u?miech by?y dope?nieniem dzisiejszego dnia. Uroku ca?ej uroczysto?ci doda?a piosenka pt. „ By? kobiet?, by? kobiet?” w wykonaniu Natalii Buczek z klasy III b. Na zako?czenie Andrzej Mazurek zagra? przepi?kny utwór na saksofonie.
W imieniu organizatorów
Robert Jó?wik
Galeria zdj??
· bk dnia 09 marzec 2017 21:34:55 · Drukuj
Historia poligonu w Nowej D?bie
Dnia 3 marca 2017 r. po raz kolejny go?cili?my w murach szko?y naszego absolwenta, a obecnie pracownika IPN w Warszawie pana Tomasza Sudo?a. Uczniowie kl. 2a i 3a wys?uchali interesuj?cego wyk?adu dotycz?cego historii poligonu w Nowej D?bie, roli naszego regionu podczas II wojny ?wiatowej i polityki okupanta wobec lokalnej ludno?ci. Wyk?ad wzbogacony by? archiwalnymi zdj?ciami Instytutu Pami?ci Narodowej, co niew?tpliwie spot?gowa?o zainteresowanie tematem. Pan Tomasz Sudo?, który jest autorem ksi??ki :” Poligon Wehrmachtu „Po?udnia” 1940-1944 ” zach?ca? m?odzie? do zg??biana historii naszego regionu.
Galeria zdj??
· bk dnia 09 marzec 2017 20:50:53 · Drukuj
Etap Szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory".
W dniu 1 marca 2017 r. w naszej szkole odby? si? etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory".
Do etapu szkolnego Konkursu na obszarze dzia?ania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu zg?oszonych zosta?o 24 uczniów z 6 szkó?.
Do Konkursu przyst?pi?o 20 uczniów z 6 szkó?, w tym:
2 uczniów z naszej szko?y: Kinga Zi?ba z kl. 3a i Rafa? Sibiga z kl. 2a.
czytaj wi?cej
· bk dnia 08 marzec 2017 18:08:09
Czytaj więcej · 612 czytań · Drukuj
III Nowod?bski Bieg ?o?nierzy Wykl?tych
W sobot? 4 marca 2017 roku nad zalewem w Nowej D?bie odby?a si? trzecia edycja Biegu ?o?nierzy Wykl?tych, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie POGO? Nowa D?ba oraz Stowarzyszenie PRZYJAZNY SAMORZ?D. Celem tego wydarzenia by?a promocja Nowej D?by oraz upami?tnienie ?o?nierzy podziemia niepodleg?o?ciowego. W?ród zgromadzonych uczestników mo?na by?o dostrzec uczniów naszej szko?y, z klasy 3a o profilu wojskowym.
M. Zi?ba
Galeria zdj??
· bk dnia 05 marzec 2017 17:07:49 · Drukuj
II edycja konkursu o"?o?nierzach Wykl?tych"za nami.

1 marca 2017r. odby?a si? II edycja konkursu dla uczniów szkó? gimnazjalnych. Cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem, gdy? bra?o w niej udzia? 19 dwuosobowych dru?yn z 6 okolicznych gimnazjów.
czytaj wi?cej...
· bk dnia 02 marzec 2017 15:14:35
Czytaj więcej · 714 czytań · Drukuj
Nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe
Zespó? Szkó? Nr 1 zaprasza na bezp?atne kursy kwalifikacyjne w zakresie kwalifikacji:
A.65 Rozliczanie wynagrodze? i danin publicznych
A.36 Prowadzenie rachunkowo?ci
T.11 Planowanie i realizacja us?ug w recepcji

Zapraszamy do zapoznania si? ze szczegó?ami dotycz?cymi poszczególnych kursów oraz Regulaminem Kursów Kwalifikacyjnych.

Po uko?czeniu kursu absolwent otrzymuje Za?wiadczenie o uko?czeniu kursu, które jest podstaw? z?o?enia deklaracji przyst?pienia do Egzaminu Zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.
Podania mo?na sk?ada? w sekretariacie szko?y do 15 marca 2017 r.
Zaj?cia rozpoczn? si? po utworzeniu 20-osobowej grupy.
· bk dnia 27 luty 2017 16:39:25 · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,409,459 unikalnych wizyt