Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Etap Szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory".

W dniu 1 marca 2017 r. w naszej szkole odby? si? etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.
Do etapu szkolnego Konkursu na obszarze dzia?ania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu zg?oszonych zosta?o 24 uczniów z 6 szkó?.
Do Konkursu przyst?pi?o 20 uczniów z 6 szkó?, w tym:
2 uczniów z naszej szko?y: Kinga Zi?ba z kl. 3a i Rafa? Sibiga z kl. 2a.

Komisja Konkursowa dzia?aj?ca na obszarze Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Tarnobrzegu w sk?adzie:
Katarzyna Bry?-Dywan – Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu
El?bieta Koziarska – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu dokona?a oceny udzielonych odpowiedzi przez uczestników Konkursu w testach etapu szkolnego.
273 uczniów z ca?ego kraju zakwalifikowa?o si? do drugiego etapu, w tym 11 uczniów z województwa podkarpackiego, a z naszej szko?y Kinga Zi?ba.
W drugim etapie, który odbywa? si? b?dzie na szczeblu wojewódzkim, uczestnicy konkursu przedstawi? esej na jeden z trzech tematów: „Zasada tajno?ci g?osowania - prawo czy obowi?zek”, „Polskie wybory od odzyskania niepodleg?o?ci w 1918 r.” oraz
„E-voting — szansa i zagro?enie”.
Termin dostarczenia prac do w?a?ciwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego mija 27 marca. Wyboru najlepszych prac dokonaj? komisarze wyborczy o zasi?gu ogólnowojewódzkim wraz z dyrektorami Delegatur. Fina? konkursu ob?dzie si? 25 kwietnia 2017 roku w Warszawie. Zwyci?zcy etapu wojewódzkiego odpowiada? b?d? na pytania przed Pa?stwow? Komisj? Wyborcz?.
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym pod has?em „Wybieram Wybory” organizuje Pa?stwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym. Ma on na celu upowszechnianie wiedzy o prawie wyborczym i propagowanie idei udzia?u w wyborach oraz ?wiadomego uczestnictwa w ca?ym procesie wyborczym.

M.Zi?ba


Wygenerowano w sekund: 0.06
2,415,312 unikalnych wizyt