Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

News

78 ROCZNICA POLSKIEGO PA?STWA PODZIEMNEGO

27 wrze?nia 2017 roku w Ko?ciele Matki Bo?ej Królowej Polski uczniowie Jedynki przedstawili monta? s?owno – muzyczny, na który z?o?y?y si? tematyczne referaty oraz patriotyczne pie?ni w wersji ?piewanej oraz instrumentalnej. Nast?pnie odby?a si? Msza ?wi?ta, na zako?czenie której z?o?ono kwiaty i zapalono znicze przed pami?tkow? tablic? , upami?tniaj?c? tych, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny.
Delegacja uczniów zapali?a tak?e ,,znicz pami?ci’’ na nowod?bskim cmentarzu przed pomnikiem upami?tniaj?cym m. in. ?o?nierzy polskiego podziemia.
Organizatorki tej uroczysto?ci ( p. E. Cicho?. p. D. Rybak, p. M. Zi?ba) dzi?kuj? wszystkim uczniom, którzy zaanga?owali si? w przygotowanie tego patriotycznego ?wi?ta. Dzi?kujemy tak?e naszym niezawodnym absolwentkom, na pomoc których zawsze mo?emy liczy? oraz wszystkim uczestnikom wspomnianej uroczysto?ci.
M. Zi?ba
Galeria zdj??
· bk dnia 29 wrzesień 2017 18:15:00 · Drukuj
78 rocznica powstania Polskiego Pa?stwa Podziemnego
· bk dnia 24 wrzesień 2017 17:34:05 · Drukuj
Wybory do SU
Dnia 19.09.2017 r. w naszej szkole przeprowadzone zosta?y wybory do Samorz?du Uczniowskiego. Komisja wyborcza w sk?adzie: Sebastian Kope?, Pawe? Rojek i Filip Sza?aj czuwa?a nad prawid?owym przebiegiem glosowania.
Przewodnicz?cym Samorz?du Uczniowskiego zosta? Piotr Nowak z klasy 2a, drugie miejsce zaj?li Aleksandra Dudek i Jonasz Wróblewski z klasy 3a osi?gaj?c jednakow? liczb? g?osów.
Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy i ?yczymy ciekawych pomys?ów i owocnej pracy w bie??cym roku szkolnym.
Opiekunowie SU
Galeria zdj??
· bk dnia 20 wrzesień 2017 06:42:47 · Drukuj
Spotkanie z wychowawcami
Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie z Wychowawcami
które odb?dzie si? w czwartek
21 wrze?nia 2017 r. o godzinie 17:00
· bk dnia 19 wrzesień 2017 19:49:58 · Drukuj
KIERMASZ U?YWANYCH PODR?CZNIKÓW

KIERMASZ U?YWANYCH PODR?CZNIKÓW
odb?dzie si? w czwartek 07.09.2017 r na pierwszej d?ugiej przerwie tj o 11:30,
pierwsze pi?tro-korytarz.
Zapraszamy
· bk dnia 05 wrzesień 2017 14:17:52 · Drukuj
Rozpocz?cie roku szkolnego 2017/2018
Rozpocz?cie roku szkolnego odb?dzie si? w dniu 04.09.2017 r. ( poniedzia?ek ) o godz. 10.15 na sali gimnastycznej.
Msza ?w. w Ko?ciele pw. Matki Bo?ej Królowej Polski o godz. 9.00

· bk dnia 25 sierpień 2017 08:54:05 · Drukuj
Weso?ych Wakacji

Po dziesi?ciu miesi?cach ci??kiej pracy nadszed? wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od ksi??ek, zeszytów, ?awki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania.
Na ten czas ?yczymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie si? z ka?dego s?onecznego dnia i z ka?dej prze?ytej przygody.
Bawcie si? dobrze, leniuchuj?c w przydomowych ogródkach, na z?ocistych pla?ach, w górach i nad jeziorami.
Wierzymy, ?e wszyscy spotkamy si? zdrowi, wypocz?ci, opaleni i w doskona?ych humorach w nowym roku szkolnym.
?yczymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by nadchodz?ce wakacje by?y spokojne i pe?ne niezapomnianych wra?e?.

Dzi?kujemy za ca?y rok szkolny 2016/2017.
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne ZS nr 1 w Nowej D?bie
· bk dnia 27 czerwiec 2017 17:50:42 · Drukuj
Wydawanie wyników egzaminu maturalnego
Wydawanie wyników egzaminu maturalnego odb?dzie si? 30.06.2017 r. (pi?tek) o godz. 9.00.

Klasa III A i III B - sala nr 19

Klasa IV D - sala nr 22
· bk dnia 27 czerwiec 2017 17:47:19 · Drukuj
MILITARIADA 2017
W drugi weekend czerwca, pó?nocne Podkarpacie zamieni?o si? w poligon muzyczno-militarny. Zespó? Szkó? nr 1 aktywnie uczestniczy? w tej imprezie.Byli?my tam, aby nie tylko dostarczy? rado?ci ma?ym mieszka?com Nowej D?by i okolic, ale równie? pokaza? umiej?tno?ci uczniów naszej szko?y. Oprócz malowania twarzy, mo?na by?o przy naszym stoisku zmierzy? si? z licznymi ?amig?ówkami matematycznymi oraz otrzyma? darmow? karykatur? w wykonaniu uczniów uzdolnionych plastycznie. Udzia? w Militariadzie by? tak?e okazj? do licznych spotka? z emerytowanymi nauczycielami oraz absolwentami Szko?y.
Galeria zdj??
Galeria zdj?? Filipa Sza?aja
· bk dnia 12 czerwiec 2017 07:48:31 · Drukuj
Dzie? Dziecka w Jedynce
Z okazji Dnia Dziecka Samorz?d Uczniowski zorganizowa? dla uczniów naszej szko?y wiosenny piknik. M?odzie? ?wi?towa?a przy grillu oraz grach planszowych w mi?ej i sympatycznej atmosferze.
Wszystkim dzieciom, tym m?odszym oraz tym nieco starszym ?yczymy, aby u?miech zawsze go?ci? na Waszych twarzach, aby ka?dy dzie? by? wspania?? przygod? i niós? ze sob? wiele pozytywnych do?wiadcze?. Niech Wasze marzenia si? spe?niaj?!
Opiekunowie SU
Galeria zdj??
· bk dnia 05 czerwiec 2017 11:05:48 · Drukuj
Po?egnanie Absolwentów
Naszych tegorocznych Absolwentów po?egnali?my 28 kwietnia 2017 r. Jak co roku w uroczysto?ci tej uczestniczyli Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice, Uczniowie oraz zaproszeni go?cie: Pan Jacek Hynowski – Kierownik Referatu O?wiaty, Zdrowia, Spraw Spo?ecznych i Promocji Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Ks. Dr Mieczys?aw Wolanin.
Uroczysto?? rozpocz??a Dyrektor Szko?y Pani Janina Lubera, która po powitaniu wszystkich przyby?ych na t? uroczysto??, gratulowa?a m?odzie?y znakomitych ocen na ?wiadectwie oraz ?yczy?a wspania?ych wyników z egzaminów maturalnych. Równie? ciep?e i serdeczne s?owa do naszych absolwentów skierowali zaproszeni go?ci Pan Jacek Hynowski i Ks. Dr Mieczys?aw Wolanin.
czytaj wi?cej
· bk dnia 07 maj 2017 20:07:57
Czytaj więcej · 1050 czytań · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,415,315 unikalnych wizyt