Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Po?egnanie Absolwentów

Naszych tegorocznych Absolwentów po?egnali?my 28 kwietnia 2017 r. Jak co roku w uroczysto?ci tej uczestniczyli Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice, Uczniowie oraz zaproszeni go?cie: Pan Jacek Hynowski – Kierownik Referatu O?wiaty, Zdrowia, Spraw Spo?ecznych i Promocji Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Ks. Dr Mieczys?aw Wolanin.
Uroczysto?? rozpocz??a Dyrektor Szko?y Pani Janina Lubera, która po powitaniu wszystkich przyby?ych na t? uroczysto??, gratulowa?a m?odzie?y znakomitych ocen na ?wiadectwie oraz ?yczy?a wspania?ych wyników z egzaminów maturalnych. Równie? ciep?e i serdeczne s?owa do naszych absolwentów skierowali zaproszeni go?ci Pan Jacek Hynowski i Ks. Dr Mieczys?aw Wolanin. Z kolei w imieniu Samorz?du Uczniowskiego Anna Kope? i Cyprian Wrona dzi?kowali kolegom i kole?ankom za wspólnie sp?dzony czas, za prac? w Samorz?dzie Szkolnym i wprowadzenie wielu ciekawych pomys?ów. G?os równie? zabrali sami uczniowie klas trzecich: Patrycja Buras i Andrzej Gu?ciora z klasy 3a, którzy w imieniu w?asnym i rówie?ników gor?co i szczerze podzi?kowali wychowawcom, nauczycielom, m?odszym kole?ankom i kolegom za serce i zrozumienie, za mi?? i sympatyczn? atmosfer?. Pe?n? wzruszaj?cych momentów uroczysto?? po?egnania absolwentów dope?ni? filmik ze zdj?ciami wspólnie sp?dzonych lat w Jedynce.
Podczas drugiej cz??ci uroczysto?ci uczniowie klas licealnych oraz klasy technikum otrzymali ?wiadectwa uko?czenia szko?y, jak równie? nagrody i wyró?nienia za znakomite wyniki w nauce, za reprezentowanie szko?y w zawodach sportowych oraz dzia?alno?? na rzecz szko?y i ?rodowiska. Nagradzanym Absolwentom towarzyszyli Rodzice, których uhonorowano listami gratulacyjnymi. Podzi?kowania równie? otrzymali Rodzice, którzy byli zaanga?owani w prac? na rzecz szko?y.
Ca?o?? uroczysto?ci u?wietni?a cz??? artystyczna przygotowana przez uczniów klasy drugiej i pierwszej, poprowadzona przez Dominik? Wójcik z klasy 2a i Andrzeja Mazurka z klasy 1a, który zadba? o opraw? muzyczn? i w ten szczególny dzie? zagra? na pianinie i saksofonie.
Przed absolwentami teraz ju? tylko matura i d?ugie wakacje do 1 pa?dziernika.
?yczymy Absolwentom Jedynki powodzenia na maturze i sukcesów w ?yciu!
A. Jó?wik

Galeria zdj??
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,352,265 unikalnych wizyt