Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

News

W teatrze...
21 grudnia uczniowie Zespo?u Szkó? nr 1 w Nowej D?bie pozwolili sobie na odrobin? luksusu, uczestnicz?c w spektaklu teatralnym. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprezentowa? oryginalny artystyczny projekt, w którym zderzy?y si? dwie skrajnie odmienne konwencje. Teksty najwi?kszych romantycznych poetów zosta?y zestawione z muzyczno- wizualn? opraw?, wykorzystuj?c? nowoczesne technologie. Mimo znanych przebojów twórców tj. Lady Pank, Perfekt czy Bajm teksty z czasów romantyzmu nie straci?y swojej aktualno?ci. Nie da?y si? st?umi? przez blask reflektorów i mocne brzmienie instrumentów. To elektryzuj?ce zderzenie cielesno?ci z duchowo?ci? pozostanie na d?ugo w pami?ci m?odzie?y.
M. Gierach
Galeria zdj??
· bk dnia 22 grudzień 2016 09:26:45 · Drukuj
W ?wi?tecznym nastroju
W zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? ?wi?tami Bo?ego Narodzenia nasi uczniowie wr?czali mieszka?com Nowej D?by w?asnor?cznie wykonane kartki z ?yczeniami ?wi?tecznymi oraz pierwszy numer kwartalnika "Jedynka". Gimnazjalistów natomiast w ramach promocji szko?y zaproslilismy do kina. Przed projekcj? filmu zosta?a przedstawiona oferta edukacyjna szko?y.
Opiekunowie SU
Galeria zdj??
· bk dnia 22 grudzień 2016 09:21:53 · Drukuj
Miko?ajki w kinie
Miko?ajki s? doskona?? okazj? do oderwania si? od rutynowego szkolnego planu dnia. Dla wielu uczniów, to jeden z najprzyjemniejszych dni w trakcie roku szkolnego. W tym roku uczniowie naszej szko?y mieli przyjemno?? sp?dzi? ten dzie? na sali kinowej ogl?daj?c film Christophera Nolana Interstellar.

· bk dnia 14 grudzień 2016 16:58:25 · Drukuj
Uczniowie Liceum w laboratoriach studenckich Politechniki Rzeszowskiej
W dniu 9 grudnia 2016 r. uczniowie klasy I i II Liceum Ogólnokszta?c?cego w Nowej D?bie uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej na Politechnik? Rzeszowsk?. W planie wycieczki znalaz?y si? mi?dzy innymi Wydzia? Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydzia? Chemii i Wydzia? Matematyki i Fizyki Stosowanej. W poszczególnych laboratoriach uczniowie testowali swoje umiej?tno?ci na symulatorach lotu, ogl?dali do?wiadczenia w laboratoriach chemicznych oraz przeprowadzali samodzielnie do?wiadczenia w laboratoriach fizycznych. Atrakcj? dnia by?y ?wiczenia na symulatorach lotu, gdzie ka?dy testowa? swoje umiej?tno?ci w lataniu. W Katedrze Fizyki i In?ynierii Medycznej uczniowie zainteresowani tematyk? z zakresu optyki i mechaniki spróbowali swoich si? poprzez samodzielne wykonywanie ?wicze? laboratoryjnych. Uczestnictwo w takich zaj?ciach pog??bi?o wiedz? uczniów z danego tematu oraz zobrazowa?o praktyczne mo?liwo?ci jej zastosowania.
Robert Jó?wik
Galeria zdj??

Link do artyku?u na stronie Politechniki Rzeszowskiej

http://wmifs.w.prz.edu.pl/aktualnosci/uczniowie-z-nowej-deby-z-wizyta-na-wmifs-34.html
· bk dnia 14 grudzień 2016 16:42:10 · Drukuj
Zosta? ?w. Miko?ajem
12 grudnia ju? po raz czwarty m?odzie? naszej szko?y wraz z opiekunem biblioteki odwiedzi?a Przedszkole nr 1. Tym razem oprócz tradycyjnego czytania wr?czyli?my przedszkolakom prezenty - ksi??ki, puzzle oraz gry planszowe zebrane podczas akcji "Zosta? ?wi?tym Miko?ajem" zorganizowanej przez bibliotek? szkoln?. Wszystkim darczy?com z ca?ego serca dzi?kujemy!
Ma?gorzata S?czawa
Galeria zdj??
· bk dnia 12 grudzień 2016 19:15:18 · Drukuj
Spotkanie miko?ajkowe
W dniu 11.12.2016 uczniowie naszego liceum ?wietnie bawili si? na spotkaniu miko?ajkowym z Dzie?mi Niepe?nosprawnymi. Zorganizowane zosta?y zabawy zarówno ruchowe,jak i artystyczne. Odby? si? konkurs na najpi?kniejsz? kartk? ?wi?teczn?, ale nie mog?o te? zabrakn?? go?cia honorowego, który przyby? do nas wprost z Laponii. Zabawy by?o co niemiara.
· bk dnia 12 grudzień 2016 19:14:40 · Drukuj
Uczniowie organizuj? Turniej League of Legends
W dniu 3 grudnia 2016r. w Zespole Szkó? nr 1 odby? si? II Nowod?bski Turniej w League of Legends. Gracze w pi?cioosobowych teamach wzi?li udzia? w rozgrywkach. W imprezie wzi??o udzia? 16 dru?yn. Pierwszy etap turnieju rozegra? si? w Internecie, wy?oniono 8 dru?yn, które rozegra?y na hali sportowej fina?. Uczniowie oraz wszyscy zainteresowani mogli zobaczy? przebieg turnieju na du?ym ekranie w szkole oraz na stronie twitch.com. Pierwsze miejsce zaj??a dru?yna „Mongolskich Przemytników Rze?uchy” , drugie miejsce „Depresja Gejming” , miejsce trzecie zaj??a dru?yna „Mocne Pa?asze”. Uczestnicy zdobyli nagrody o ??cznej warto?ci 2.200 z?.
Organizatorzy gor?co dzi?kuj? sponsorom. Byli nimi : Firma Bester Medical System Sp. z o.o., Starostwo Powiatu Tarnobrzeskiego, Urz?d Miasta i Gminy Nowa D?ba, Hotel Szypowski, Sklep motoryzacyjny Krzysztof Radek, Oli-Tour Kamil i Krzysztof Micha?ów, HLG Sp. z.o.o., Pasmanteria, Groszek Tebin, Foto Czas Teresa Hopek, Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Werbena Sklep zielarsko-medyczny Alicja Ci?dziel .
Szczególne podzi?kowania sk?adamy tak?e opiekunom: P. Janinie Lubera, P. Robertowi Jó?wikowi, P. Agnieszce W?sik, P. El?biecie Jastrz?bskiej, P. Agnieszce Kope?, P. Marzenie Zi?bie, P. Ma?gorzacie Cherbetko, P. Beacie Gajos, P. Annie Dzióbie Pani Dorocie Rybak i Pani Ma?gorzacie Gierach oraz Pa?stwu Magdalenie i Robertowi Orzech.
Dobra zabawa i wspania?a atmosfera motywuje nas, aby zorganizowa? trzeci? edycj? Turnieju.
Patryk Micha?ów
kl. III A

Galeria zdj??
· bk dnia 10 grudzień 2016 11:02:21 · Drukuj
Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami odb?dzie si? 15 grudnia tj. czwartek o godz.16.00.
Wszystkich rodziców serdecznie zapraszamy.

· bk dnia 02 grudzień 2016 19:40:47 · Drukuj
Dzie? Dawcy Szpiku w Nowej D?bie.
W pi?tek 2 grudnia w naszej szkole odby?o si? interesuj?ce spotkanie dotycz?ce Dawcy Szpiku.
Naszymi go??mi byli; Pani Monika Lubas wspó?organizator Dnia Dawcy Szpiku, który odb?dzie si? w najbli?sz? niedziel?, 4 grudnia w godz. 14.00- 19.00 w Samorz?dowym O?rodku Kultury w Nowej D?bie, oraz Pan Konrad M??y?ski przedstawiciel fundacji DKMS. Pan Konrad
wyja?ni? nam, kto mo?e zosta? Dawc? komórek macierzystych i szpiku oraz na czym polega rejestracja i sposób pobierania tych cennych komórek. Na ?wiecie co 5 min. kto? dowiaduje si? o chorobie, w której ?ycie mo?e uratowa? tylko przeszczep szpiku. Rejestruj?c si? mo?emy zosta? Dawc? i uratowa? komu? ?ycie. Pami?tajmy tylko, aby nasza rejestracja by?a decyzj? dojrza?? i odpowiedzialn?.
Anna Dzióba
Galeria zdj??
· bk dnia 02 grudzień 2016 19:39:31 · Drukuj
XII Olimpiada Przedsi?biorczo?ci.

1 grudnia o godzinie 9.00 uczniowie Jedynki rozpocz?li zmagania w ramach XII Olimpiady Przedsi?biorczo?ci. Tegoroczna edycja Olimpiady przebiega pod has?em "Przywództwo w biznesie", a jej organizatorami s? uczelnie ekonomiczne, m.in. Szko?a G?ówna Handlowa w Warszawie. Do udzia?u w eliminacjach zg?osi?o si? ponad 15,5 tys. uczniów z ponad 980 szkó? ponadgimnazjalnych z ca?ej Polski. Nasz? szko?? reprezentowa?o 13 uczniów. Etap szkolny polega? na rozwi?zaniu testu sk?adaj?cego si? z 50 pyta?, z czego 25 stanowi?y pytania ?atwiejsze, a reszt? pytania o wy?szym stopniu trudno?ci. Ostateczne wyniki etapu szkolnego znane b?d? 11. stycznia 2017 r. Do kolejnego etapu, eliminacji okr?gowych, przyst?pi 1250 uczestników z ca?ego kraju. Wszystkim uczestnikom ?yczymy powodzenia.
El?bieta Jastrz?bska

Galeria zdj??
· bk dnia 02 grudzień 2016 19:35:42 · Drukuj
Andrzejki w Jedynce

29 listopada obchodzili?my w naszej szkole " Andrzejki "- kolejny dzie?, który by? okazj? do wykazania si? inwencj? twórcza oraz pomys?owo?ci?. Na korytarzach szkolnych pojawi?y si? wró?ki oraz czarownice. Mo?na by?o tak?e zje?? pyszne ciasto z wró?b? andrzejkow? oraz pozna? swoj? przysz?o?? u znakomitej wró?ki Julii. Dochód ze sprzeda?y ciast przeznaczymy na cele charytatywne oraz zakup nowo?ci ksi??kowych do biblioteki szkolnej :)
Opiekunowie SU
Galeria zdj??
· bk dnia 29 listopad 2016 17:15:59 · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,419,391 unikalnych wizyt