Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

News

Turniej LOL 2016

kliknij by powi?kszy? plakat
· bk dnia 24 listopad 2016 08:26:20 · Drukuj
ZS nr 1 na Uniwersyteckim Forum Maturzysty na Uniwersytecie Rzeszowskim
18 listopada uczniowie klas 3a i 3b pod opiek? p. Aliny Jó?wik i Danuty Bory?skiej-Dzi?giel wzi?li udzia? w Uniwersyteckim Forum Maturzysty na Uniwersytecie Rzeszowskim. Projekt skierowany by? do maturzystów i mia? na celu prezentacj? oferty dydaktycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczniowie mogli do?wiadczy? prawdziwej akademickiej atmosfery – poprzez udzia? w Festiwalu Kó? Naukowych, a tak?e za spraw? warsztatów i eksperymentów przygotowanych przez nauczycieli akademickich. Dla uczestników przygotowano liczne konkursy z nagrodami. Ponadto uczniowie wzi?li udzia? w wyk?adzie pt.”Zwi?zki chemiczne na twoim talerzu”. Zwiedzili?my równie? nowoczesn? bibliotek? nale??c? do Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Danuta Bory?ska-Dzi?giel
Galeria zdj??
· bk dnia 24 listopad 2016 08:19:25 · Drukuj
GRATULACJE DLA STYPENDYSTÓW
18 Listopada w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu zosta?y wr?czone stypendia najlepszym uczniom powiatowych szkó? i placówek o?wiatowych naszego regionu. Stypendia wr?czy? uczniom Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego p. Pawe? Bartoszek gratuluj?c wysokich osi?gni?? w ró?nych dziedzinach nauki. Do ?ycze? do??czyli si? Przewodnicz?cy Rady Powiatu Tarnobrzeskiego p. Dominik Szewc, Wicestarosta Tarnobrzeski p. Krzysztof Pitra oraz Kierownik Referatu O?wiaty, Zdrowia, Spraw Spo?ecznych i Promocji Powiatu Tarnobrzeskiego pan Jacek Hynowski. Stypendia z naszej szko?y otrzymali: Gabriela Dudek z klasy I, Jacek Kodyra z klasy IIa oraz Filip Orzech z klasy III a. W my?l regulaminu uczniowie uzyskali najwy?sz? ?redni? ocen ze wszystkich przedmiotów obowi?zkowych oraz co najmniej bardzo dobr? ocen? z zachowania. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, szczerze ?ycz?c takich samych lub jeszcze wy?szych osi?gni?? w przysz?o?ci.
M.Gierach
Galeria zdj??
· bk dnia 18 listopad 2016 16:21:07 · Drukuj
Warsztaty informatyczne w bibliotece
17 listopada m?odzie? z klasy 1a wraz z p. Ma?gorzat? S?czaw? odwiedzi?a bibliotek? publiczn? w Samorz?dowym O?rodku Kultury w Nowej D?bie. Celem wycieczki by?y warsztaty Informatyczne . Uczniowie zostali zapoznani z katalogiem online biblioteki a nast?pnie poznali sposoby wyszukiwania informacji w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT, w katalogu centralnym WorldCat oraz naukowym Katalogu Rozproszonym Bibliotek Polskich- KARO.
Wielkie podzi?kowania dla p. bibliotekarz Ma?gorzaty Treli za interesuj?ce zaj?cia w mi?ej i sympatycznej atmosferze.
Ma?gorzata S?czawa
Galeria zdj??
· bk dnia 17 listopad 2016 19:33:08 · Drukuj
Stypendystki Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017
16 listopada 2016 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urz?du Wojewódzkiego w Rzeszowie odby?a si? uroczysto?? wr?czenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa podkarpackiego. Stypendia tego typu otrzymuj? uczniowie z najwy?sz? ?redni? ocen w szkole lub za szczególnie osi?gni?cie w danej dziedzinie naukowej.
Z naszej szko?y stypendystkami zosta?y: Paulina Styka z kl. IVd Technikum Hotelarskiego i Kinga Zi?ba z kl. IIIa Liceum Ogólnokszta?c?cego. Paulina uzyska?a najwy?sz? ?redni? ocen w technikum za? Kinga zdoby?a 3- krotnie tytu? finalistki w ogólnopolskich olimpiadach ( III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o III RP, III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Cz?owieka w ?wiecie Wspó?czesnym).
Stypendystki otrzyma?y dyplomy z r?k wojewody podkarpackiego- p. Ewy Leniart.
Gratulujemy naszym uczennicom i ?yczymy dalszych osi?gni??.
M. Zi?ba

· bk dnia 17 listopad 2016 17:05:06 · Drukuj
Dzie? Stroju Sportowego
Dzisiaj tj. 15 listopada Samorz?d Uczniowski zorganizowa? w naszej szkole Dzie? Stroju Sportowego. Do zabawy przy??czyli si? nie tylko uczniowie ale i ca?e grono pedagogiczne. By?o zabawnie, wygodnie i na luzie. Dziekujemy wszystkim, którzy wzi?li udzia? i zach?camy do uczestnictwa w kolejnych naszych akcjach!
Opiekunowie SU
Galeria zdj??
Link go galerii zdj?? w pe?nej rozdzielczo?ci
· bk dnia 15 listopad 2016 20:42:58 · Drukuj
Z POPRAWN? POLSZCZYZN? NA CO DZIE?
Po kilku dniach odpoczynku,14 listopada uczennice klasy IIIb wzi??y udzia? w konkursie, którego celem by?o sprawdzenie umiej?tno?ci j?zykowych m?odych Polaków.Uczestniczki stara?y si? spo?ród licznych wypowiedzi zawieraj?cych b??dy,wskaza? te, które s? poprawne pod wzgl?dem j?zykowym. Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.
M. Gierach
· bk dnia 14 listopad 2016 18:09:44 · Drukuj
PATRIOTYCZNIE ... ALE INACZEJ
W tym roku szkolnym Dzie? Niepodleg?o?ci upami?tniaj?cy kolejn? ju? 98 rocznic? odzyskania przez Polsk? wolno?ci po 123 latach mia? miejsce 10 listopada. Zrezygnowano z tradycyjnej formy akademii i m?odzie? szkolna pod kierunkiem nauczycieli: p. E. Cicho?, p. D. Rybak i p. M. Zi?by przygotowa?a szkolny konkurs ,,1 z 10 o niepodleg?o?ci’’.
W?ród 10 uczestników konkursu byli reprezentanci ka?dej klasy. W finale spotkali si? : Paulina Styka z klasy 4d, Filip Orzech z 3a oraz ucze? klasy 1a - Piotr Sudo?, który dzi?ki swojej wiedzy zosta? zwyci?zc? konkursu. Wspaniale w roli prowadz?cego sprawdzi? si? Jan Radek z klasy 3a. Publiczno?? wielokrotnie nagradza?a wiedz? uczestników i talent prowadz?cego gromkimi brawami.
Dzi?ki funduszom z Rady Rodziców i indywidualnych sponsorów nagrody otrzyma?a trójka finalistów, a s?odkie upominki przekazano tak?e uczniom zaanga?owanym w przygotowanie tej uroczysto?ci.
Na uwag? zas?uguje równie? postawa spo?eczno?ci szkolnej, która swój wspó?czesny patriotyzm zamanifestowa?a uroczystym strojem szkolnym.
Jeszcze raz dzi?kujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizowa? szkolny konkurs….. za rok b?dzie II edycja.
M. Zi?ba, E. Cicho?, D. Rybak

Galeria zdj??
· bk dnia 14 listopad 2016 16:47:34 · Drukuj
Pó?metek klasy 2a
W dniu 12.11.2016 uczniowie klasy 2 a sp?dzali sobotni wieczór na ?wietnej zabawie podczas pó?metka. Impreza trwa?a do bia?ego rana i by?a dla nas niezapomnianym prze?yciem.
Ola Dudek, kl.2a

· bk dnia 14 listopad 2016 16:46:15 · Drukuj
Konkurs Matematyczny "Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus"
7 listopada 2016 r. w naszej szkole odby? si? Konkurs Matematyczny OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES. PLUS. W 26 edycji tego konkursu uczestniczy?o 12 uczniów
z klas 1–3 LO, najliczniejsz? reprezentacj? stanowili uczniowie klasy pierwszej. Zadaniem uczestników by?o rozwi?zanie w ci?gu 45 minut zestawu zada? zamkni?tych. Wyniki konkursu poznamy w styczniu. Liczymy na jak najwi?ksz? liczb? laureatów.
Dorota Rybak
Galeria zdj??
· bk dnia 13 listopad 2016 10:50:23 · Drukuj
Klasa politechniczna na zaj?ciach w Laboratorium Kompatybilno?ci Elektromagnetycznej
W dniu 9 listopada 2016 r. klasa II a politechniczna uczestniczy?a w specjalistycznych zaj?ciach dotycz?cych kompatybilno?ci elektromagnetycznej. Zaj?cia odby?y si? na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej i sk?ada?y si? z cz??ci wyk?adowej oraz cz??ci laboratoryjnej. G?ównym tematem by?y zasady i techniki ograniczania emisji zaburze? elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych oraz zasady pomiaru emisji zaburze? przewodzonych zgodnie z wymaganiami mi?dzynarodowych standardów. Zaj?cia by?y rozszerzeniem tre?ci realizowanych w ramach zaj?? z fizyki. Na zaj?ciach laboratoryjnych pojawia?y si? tak?e elementy programowania urz?dze? wchodz?cych w sk?ad uk?adów pomiarowych.
Robert Jó?wik

Galeria zdj??
· bk dnia 12 listopad 2016 20:12:55 · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,365,949 unikalnych wizyt