Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

?wi?to Patrona Szko?y- Jana Kochanowskiego

W dniu 7 kwietnia, w mi?ej atmosferze nadchodz?cych ?wi?t Wielkanocnych, m?odzie? Zespo?u Szkó? nr1 w Nowej D?bie obchodzi?a coroczne ?wi?to Patrona Szko?y. Swoj? obecno?ci? na uroczysto?ci zaszczycili nas: przedstawiciel Starostwa Powiatu Tarnobrzeskiego pan Jacek Hynowski, pani Danuta Serafin, cz?onek Zarz?du Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Nowa D?ba pan Leszek Mirowski, ksi?dz doktor Mieczys?aw Wolanin, emerytowani nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy naszej szko?y. Przyby?ych go?ci, pracowników szko?y i m?odzie? przywita?a pani dyrektor Janina Lubera. W?ród przemawiaj?cych, zabra? g?os pan Romuald Gondek, d?ugoletni nauczyciel naszej szko?y, który przybli?y? obecnym uczniom histori? nadania Liceum w Nowej D?bie imienia Jana Kochanowskiego i podkre?li? znaczenie kolejnych rocznic zwi?zanych z tym wydarzeniem.
Po prezentacji przedstawiaj?cej najciekawsze i najwa?niejsze wydarzenia z ?ycia szko?y w bie??cym roku, mogli?my w przedstawionej przez uczniów cz??ci artystycznej, odczu? atmosfer? czarnoleskiego dworku. Nie tylko recytowane przez m?odzie? fraszki, ale wr?cz odgrywane z aktorskim talentem i humorem scenki rodzajowe, dostarczy?y g??bokich refleksji dotycz?cych pochwa?y ?ycia i warto?ci, które nale?y ceni?. Oprawa muzyczna i dekoracja wzbogaci?y prze?ycia estetyczne zebranych na uroczysto?ci.
B. Gajos, M. Gierach
Galeria zdj??
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,197,359 unikalnych wizyt