Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

News

11 LISTOPADA„Czerwono- bia?y sztandar nasz
Uczcijmy chwil? ciszy.
A wtedy mo?e ka?dy z nas
Przesz?o?ci g?os us?yszy.
Do boju naszych ojców wiód?
Dzi? wiedzie nas na ?ycia trud!
Wi?c s?u?my mu ze wszystkich si?
Swa prac?, wiedz?, cnot?
Bo ojców krew i synów trud
Buduje przysz?o?? z?ot?.”

· bsuska dnia 17 listopad 2009 08:33:49 · Czytaj więcej · 1033 czytań · Drukuj
Dwa zwyci?stwa nad ZS NR 2

W dniach 12 i 13 listopada odby?y si? w naszej szkole eliminacje powiatowe w pi?ce r?cznej dziewcz?t i ch?opców. Nasze reprezentacje wysoko pokona?y reprezentacje ZS NR 2. Dziewcz?ta pod wodz? M.Dziemianki wygra?y 8-2 a ch?opcy pod wodz? H.Krasowskiego wygrali 16-7.

Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy.
· bsuska dnia 13 listopad 2009 14:36:39
0 komentarzy · 975 czytań · Drukuj
"Kangur Matematyczny"

Zapraszamy do udzia?u w Mi?dzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny", który odb?dzie si? 18 marca 2010r. Zg?oszenia przyjmuj? nauczyciele matematyki do 22 grudnia 2009r.
· wibelia dnia 12 listopad 2009 13:04:23
0 komentarzy · 1005 czytań · Drukuj
Test Matematyka Plus
6 listopada 2009 roku odby?a si? kolejna edycja Konkursu Matematycznego TEST MATEMATYKA PLUS. Inicjatorem tego konkursu jest Oxford Educational International - London.
· bsuska dnia 10 listopad 2009 11:40:41
Czytaj więcej · 0 komentarzy · 1103 czytań · Drukuj
Pasowanie klas pierwszych
Dwa d?ugie miesi?ce nowi uczniowie naszej szko?y czekali na ten dzie?, na swoje ?wi?to. Uroczysto?? Pasowania na ucznia Zespo?u Szkó? Nr 1 odby?a si? 3 listopada 2009 r.
W czasie, gdy maturzy?ci zmagali si? z matur? próbn? z matematyki, pierwszoklasi?ci sk?adali uroczyste ?lubowanie i stali si? pe?noprawnymi uczniami naszej szko?y.
· bk dnia 10 listopad 2009 08:35:26
Czytaj więcej · 1238 czytań · Drukuj
VI MIEJSCE NA PODKARPACIU

W Kro?nie odby?o si? podsumowanie wspó?zawodnictwa sportowego szkó? ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009.
Nasza szko?a w ko?cowej punktacji na 178 sklasyfikowanych szkó? podkarpacia zaj??a VI miejsce przegrywaj?c jedynie z wielkimi o?rodkami sportu szkolnego.
· bsuska dnia 09 listopad 2009 20:23:57
0 komentarzy · 1005 czytań · Drukuj
Pielgrzymka maturzystów do Cz?stochowy

Sanktuarium na Jasnej Górze to miejsce, które ka?dego roku odwiedzaj? maturzy?ci z Zespo?u Szkó? nr 1 w Nowej D?bie.
· wibelia dnia 06 listopad 2009 17:03:40
Czytaj więcej · 1101 czytań · Drukuj
Konkurs komputerowy
Zespó? Szkó? nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej D?bie og?asza Mi?dzyszkolny Konkurs Komputerowy - II edycja "Eugeniusz Kwiatkowski - twórca COP-u. ELEKTRONICZNY ALBUM ZDJ??." pod patronatem STAROSTY TARNOBRZESKIEGO.
Serdecznie zapraszamy do udzia?u w konkursie.
Dodatkowe informacji na tablicy og?osze? obok sal komputerowych.
· bk dnia 04 listopad 2009 12:06:09 · Drukuj
Kalendarz roku szkolnego ZS nr 1
Zapraszamy do zapoznania si? z kalendarzem roku szkolnego Zespo?u Szkó? nr 1 uwzgl?dniaj?cego ferie, przerwy zimowe i letnie a tak?e terminy spotka? z rodzicami
Kalendarz dost?pny jest w zak?adce dla ucznia
· bk dnia 04 listopad 2009 11:13:17 · Drukuj
Stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych.
Departament Edukacji i Kultury Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyst?pi? do realizacji projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010.
Projekt ten b?dzie finansowany z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego, bud?etu pa?stwa oraz bud?etu Województwa Podkarpackiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykszta?cenia i kompetencji w regionach, Dzia?anie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako?ci us?ug edukacyjnych ?wiadczonych w systemie o?wiaty, Podzia?anie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych).
Szczegó?owe informacje w zak?adce STYPENDIA
· bk dnia 04 listopad 2009 11:03:29 · Drukuj
Plan lekcji
Aktualny plan lekcji na naszej stronie WWW
· bk dnia 23 październik 2009 12:40:41 · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.06
2,365,953 unikalnych wizyt