Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

News

DROGI POLAKÓW DO WOLNO?CI
DROGI POLAKÓW DO WOLNO?CI
1 grudnia 2008 roku W Zespole Szkó? nr 1 w Nowej D?bie odby?a si? uroczysta wieczornica pod has?em „Drogi Polaków do wolno?ci”. Listopad i grudzie? to dla Polaków miesi?ce szczególne, pe?ne rocznic i wspomnie?, to dni pami?ci o tych, których ju? niema w?ród nas, to kolejna rocznica – w tym roku 90-ta – odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, rocznica wybuchu powstania listopadowego i og?oszenia stanu wojennego. Spotkanie, zorganizowane przez nauczycielki ZS nr 1 p. Ann? Babul? i p. Marzen? Zi?b? oraz m?odzie? z klas pierwszych i drugich, by?o przypomnieniem polskich rocznic i wspomnieniem o tych , którzy walczyli o wolno??.
Czytaj wi?cej
· bk dnia 23 listopad 2008 20:21:40 · Czytaj więcej · 1351 czytań · Drukuj
?WI?TO NIEPODLEG?O?CI
10 listopada 2008 roku w Samorz?dowym O?rodku Kultury odby?a si? uroczysta akademia z okazji 90 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci zorganizowana przez nauczycieli i uczniów ZS nr 1.

Czytaj wi?cej
· bk dnia 23 listopad 2008 20:19:12
Czytaj więcej · 1548 czytań · Drukuj
Podkarpacki konkurs informatyczny INTERSIE? 2008/2009
Rejestracja uczniów w "Podkarpackim konkursie informatycznym INTERSIE? 2008/2009" przed?u?ona do 7 listopada!

Szanowni Pa?stwo!
Zapraszamy serdecznie uczniów Pa?stwa szko?y do udzia?u w "Podkarpackim konkursie informatycznym INTERSIE? 2008/2009".
· bk dnia 03 listopad 2008 10:59:11
Czytaj więcej · 1177 czytań · Drukuj
Wizyta m?odzie?y ze Szwajcarii w naszej szkole
Wizyta m?odzie?y ze Szwajcarii w naszej szkole

W niedziel? 12.10.2008 r. przywitali?my na lotnisku w Jasionce grup? uczniów ze Szwajcarii z okolic Bazylei wraz z ich opiekunem-nauczycielem historii.

Czytaj wi?cej
· bk dnia 25 październik 2008 20:14:48
Czytaj więcej · 2815 czytań · Drukuj
IX miejsce Zespo?u Szkó? nr 1 w Mistrzostwach Polski
IX miejsce Zespo?u Szkó? nr 1 w Mistrzostwach Polski

Kolejny bardzo znacz?cy sukces sportowy zanotowali na swym koncie uczniowie Zespo?u Szkó? nr 1 w Nowej D?bie. Szkolna dru?yna lekkoatletyczna ch?opców pod opiek? Mieczys?awa Dziemianko i Huberta Krasowskiego uczestniczy?a 18-19 wrze?nia 2008 roku we Wroc?awiu w Finale Ogólnopolskiej Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej. Sama kwalifikacja do imprezy rangi mistrzowskiej by?a nie lada wyczynem, zawodnikom z jedynki uda?o si? to dzi?ki znakomitym wynikom uzyskanym w zawodach szczebla rejonowego ( I miejsce), oraz szczebla wojewódzkiego (II miejsce).


Czytaj wi?cej
· bk dnia 25 październik 2008 08:58:11
Czytaj więcej · 1974 czytań · Drukuj
Podkarpacki konkurs informatyczny INTERSIE? 2008/2009
Podkarpacki konkurs informatyczny INTERSIE? 2008/2009

Od 14 do 26 pa?dziernika 2008 trwa rejestracja uczestników wojewódzkiego etapu konkursu informatycznego INTERSIE? 2008/2009! Nie przegap szansy na sprawdzenie swoich umiej?tno?ci z zakresu informatyki i mo?liwo?? rywalizacji z rówie?nikami z ca?ego województwa!
· bk dnia 15 październik 2008 16:15:39 · Drukuj
Linki do stron: Olimpiady Programistycznej i zagadniem zwi?zanych z bezpiecze?stwem pracy

KULTURA BEZPIECZE?STWA Materia?y pomocnicze dla szkó? ponadgimnazjalnych

Olimpiada informatyczna - programistyczna
· bk dnia 02 październik 2008 13:57:24 · Drukuj
Plan lekcji
Wraz z now? ods?on? naszej strony internetowej pojawi?a si? zak?adka z planem lekcji dla Liceum Ogólnokszta?c?cego , Liceum Profilowanego, TEchnikum i Szkó? dla doros?ych
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SI? Z NIM I KORZYSTANIA W RAZIE POTRZEBY!!!
· bk dnia 15 wrzesień 2008 18:35:00 · Drukuj
Rozpocz?cie roku szkolnego 2008/2009
Rozpocz?cie roku szkolnego 2008/2009 dla szkó? dziennych
9.00 Msza ?w. w ko?ciele MBKP w Nowej D?bie
10.00 spotkanie w Hali Sportowej

Rozpocz?cie roku szkolnego dla szkó? wieczorowych - sto?ówka ZS nr 1
15.30 dla wszystkich trzech oddzia?ow:
technik informatyk, technik prac biurowych i opiekunka ?rodowiskowa

POSIADAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA W SZKO?ACH WIECZOROWYCH-ZAPRASZAMY !!!
Nauka jest bezp?atna - za?wiadczenia ZUS , WKU
· bk dnia 26 sierpień 2008 14:08:16 · Drukuj
Rekrutacja do szkó? dla doros?ych
Szko?y dla doros?ych na podbudowie szko?y ?redniej:
Szko?a Policealna dla Doros?ych, zawód: technik prac biurowych
Specjalizacja: asystent dyrektora
(nauka trwa 2 lata)
Szko?a przygotowuje do:
- prowadzenia sekretariatu firmy
- organizowania narad, konferencji
- wykonywania zada? sekretarsko - asystenckich

Szko?a Policealna dla Doros?ych, zawód: opiekunka ?rodowiskowa
(nauka trwa 1 rok)
Szko?a przygotowuje do pracy z osobami niepe?nosprawnymi, starszymi, chorymi,
wymagaj?cymi pomocy. Umo?liwia zdobycie wiedzy z zakresu higieny ?ycia
podopiecznego, udzielania pierwszej pomocy, podstaw rehabilitacji leczniczej

Szko?a Policealna dla Doros?ych, zawód: technik informatyk Specjalizacja: aplikacje internetowe
(nauka trwa 2 lata)
Szko?a umo?liwia przygotowanie z zakresu:
- systemów operacyjnych
- oprogramowania biurowego
- programowania strukturalnego i obiektowego
- grafiki komputerowej

Podanie dla szko?y wieczorowej

NAUKA W SZKOLE JEST BEZP?ATNA!

Wa?ne terminy:
Do 22 sierpnia 2008 r. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów
25 - 28 sierpnia 2008 r. Prowadzenie rekrutacji
29 sierpnia 2008 r. Og?oszenie listy kandydatów przyj?tych do szko?y
· bk dnia 13 sierpień 2008 12:56:02 · Drukuj
Wycieczka do muzeum Patrona w Czarnolesie.
Zgodnie z tradycj? naszej szko?y 5 czerwca 2008roku odby?a si? wycieczka do Czarnolasu, gdzie znajduje si? muzeum Jana Kochanowskiego. Wzi?li w niej udzia? uczniowie z klasy Ic , IIb, IIc.
Organizatorem wyjazdu by?a pani Danuta Bory?ska-Dzi?giel, opiekunami pani Anna Babula i pani Ma?gorzata Gierach. Pierwszym etapem wycieczki by? ko?ció? w Zwoleniu, w którym spoczywa Poeta. Nast?pnie zwiedzili?my przepi?kny park i dwór w Czarnolesie. M?odzie? by?a zainteresowana ciekawym wystrojem muzeum, arrasami, obrazami i figurami przedstawiaj?cymi postacie z epoki. Szczególna popularno?ci? cieszy? si? „kamie? m?dro?ci”.
Ostatnim etapem wycieczki by? romantyczny kurort-Kazimierz Dolny , który zachwyci? uczestników wyjazdu.
To by?a niezwykle udana wyprawa.
A. Babula

Galeria zdj?? z wycieczki
· bk dnia 16 czerwiec 2008 21:06:28 · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.12
2,197,330 unikalnych wizyt