Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Dzisiaj ...

Dzisiaj jest czwartek 6 Pa?dziernika 2022.
Imieniny obchodz?: Artur, Brunon, Fryderyk, Fryderyka, Petra

News

Technikum Z?ot? Szko??
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
?e Technikum w Zespole Szkó? nr 1 w Nowej D?bie jest w?ród 300 najlepszych techników w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Szkó? Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017
i przys?uguje mu tytu? "Z?otej Szko?y 2017".
· bk dnia 11 luty 2017 15:17:59 · Drukuj
Dzie? Niepodleg?o?ci na sportowo
Tak? form? obchodów 99 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci wybrali uczniowie klasy pierwszej: Klaudia Zi?ba i Dominik W?odyka. Wzi?li oni udzia? w Biegu Niepodleg?o?ci organizowanym przez SOSiR w Nowej D?bie. Do wyboru by?y 3 dystanse: 1700m, 3400m i 5100m. Klaudia i Dominik przebiegli najd?u?szy dystans, zajmuj?c czo?owe miejsca.
M. Zi?ba
Galeria zdj??
· bk dnia 11 listopad 2017 19:11:56 · Drukuj
Noc Filmowa w Jedynce
Po raz kolejny w naszej szkole z inicjatywy Samorz?du Uczniowskiego odby?a si? Noc Filmowa. Zainteresowani uczniowie wraz ze ?piworami i kocami pe?ni zapa?u i ch?ci o godzinie 18-tej stawili sie w murach szko?y. Oprócz walorów edukacyjnych jakie przede wszystkim przy?wieca?y temu przedsi?wzi?ciu, noc ta by?a tak?e ?wietn? okazj? do wzajemnej integracji oraz mi?ego sp?dzania czasu.
Opiek? nad uczniami sprawowali p.Anna Dzióba, p.Ma?gorzata S?czawa, p.Dorota Rybak, p.Beata Gajos, p.El?bieta Jastrz?bska oraz p. Agnieszka W?sik.
Noc Filmowa w szkole z pewno?ci? zostanie jeszcze nie raz powtórzona, bo to cenna inicjatywa, która powoduje, ?e szko?a wcale nie musi by? nudna!
Opiekunowie SU

· bk dnia 10 listopad 2017 21:12:43 · Drukuj
"1 z 10" o Józefie Pi?sudskim
W 99 rocznic? odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci uczniowie naszej szko?y zmierzyli si? z bogat? w fakty biografi? Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego. W tym roku przypada bowiem 150 rocznica jego urodzin. Konkurs poprowadzi? ?wietny w roli prowadz?cego – Bartosz Trela. Wszyscy uczestnicy zaskoczyli nas poziomem swojej wiedzy. W finale konkursu zmierzyli si?: Lucyna R?bisz z klasy trzeciej, Piotr Sudo? z drugiej i Dominik W?odyka z pierwszej. Oni równie? otrzymali g?ówne nagrody. Konkurs by? cz??ci? szkolnej akademii, podczas której Andrzej Mazurek, graj?c na saksofonie przypomnia? jedn? z najbardziej rozpoznawalnych pie?ni z okresu I wojny ?wiatowej – „My, Pierwsza Brygada”. Sam Józef Pi?sudski w 1924 roku nazwa? j? „najdumniejsz? pie?ni?, jak? kiedykolwiek Polska stworzy?a”.
M. Zi?ba
Galeria zdj??
· bk dnia 10 listopad 2017 20:32:34 · Drukuj
Debiut nowych koszulek w Parku Trampolin
W czwartek, 2 listopada, uczniowie klasy pierwszej i drugiej otrzymali nowe koszulki szkolne, a ju? nast?pnego dnia mogli zaprezentowa? si? w nich podczas wyjazdu do Parku Trampolin w Rzeszowie. Uczestnicy wyjazdu skorzystali ze wszystkich atrakcji, jakie oferuje FlyPark. Czas sp?dzony w basenie z g?bkami, na ?cianie wspinaczkowej czy trampolinach sportowych przepe?niony by? nie tylko wysi?kiem sportowym, ale przede wszystkim ogromn? porcj? ?miechu i znakomitej zabawy.
Galeria zdj??
Filmi
· bk dnia 05 listopad 2017 16:40:04 · Drukuj
Dzie? Pi?amy

Po raz drugi w naszej szkole ?wi?towali?my zmian? czasu z letniego na zimowy og?aszaj?c Dzie? Pi?amy. W pi?tek 27.10.2017r. uczniowie i nauczyciele przyszli do szko?y w pi?amach i szlafrokach, aby uczci? zbli?aj?c? si? noc w której ?pimy godzin? d?u?ej. Nietypowe dni które obchodzimy w szkole to inicjatywa SU, który w ten sposób chce wprowadzi? w szkolne mury odrobin? rado?ci. Nast?pne ciekawe dni ju? wkrótce. Zapraszamy do zabawy.
Opiekunowie SU

Galeria zdj??
· bk dnia 30 październik 2017 17:37:44 · Drukuj
KOLEJNI STYPENDY?CI !
Tradycj? sta?o si? nagradzanie wybitnie uzdolnionych uczniów z placówek o?wiatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu. 17 pa?dziernika Starosta Tarnobrzeski pan Pawe? Bartoszek spotka? si? z wyró?nionymi uczniami i wr?czy? im nagrody w formie stypendium, gratuluj?c nie tylko wysokich wyników w nauce, ale ?yczy? realizacji swoich pasji i spe?nienia marze?. Do ?ycze? i gratulacji do??czyli si? – Wicestarosta p. Krzysztof Pitra oraz Cz?onkowie Zarz?du Powiatu Tarnobrzeskiego p. Krystyna Kozieja i p. Jerzy Sudo?. Stypendia z naszej szko?y otrzymali:
Gabriela Jarosz z klasy II, która w roku szkolnym 2016/2017 uzyska?a ?redni? ocen 5,18 i zgodnie z zainteresowaniami swoj? przysz?o?? wi??e z poszerzaniem wiedzy z przedmiotów ?cis?ych. Przedmioty humanistyczne nie stanowi? równie? dla niej wi?kszego problemu, a czytanie ksi??ek jest przyjemno?ci?.
Piotr Sudo? z klasy II, ze ?redni? ocen za ubieg?y rok szkolny 5,06, wyró?niaj?cy si? bogat? wiedz? z przedmiotów humanistycznych, g?ównie z historii, uzdolniony artystycznie, cz?onek Zespo?u Pie?ni i Ta?ca ,,D?bianie”.
Joanna Dwojak uczennica klasy I, której ?rednia ocen po gimnazjum wynosi?a 5,22, zainteresowana poszerzaniem wiedzy z przedmiotów ?cis?ych, a jej ulubionymi dyscyplinami sportowymi s? siatkówka i je?dziectwo – dyscyplina TREC, uczestniczka Mistrzostw Polski Juniorów TREC sezonu 2015/2016.
Wszystkim nagrodzonym uczniom gratulujemy, ?ycz?c jednocze?nie kolejnych sukcesów.
Beata Gajos

zdj?cia: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
· bk dnia 20 październik 2017 19:25:09 · Drukuj
Plebiscyt "Nauczyciel na medal"

Zapraszamy do oddawania g?osu na nauczyciela naszej szko?y, p. El?biet? Jastrz?bsk?, która zosta?a zg?oszona do plebiscytu organizowanego przez „Nowiny”.
Szczegó?y na stronie:http://www.nowiny24.pl/serwisy/nauczyciel-na-medal/

· bk dnia 14 październik 2017 06:59:00 · Drukuj
Dzie? Edukacji Narodowej
Nauczyciel… to przewodnik i lider, sternik ?odzi. Jednak?e energia, która t? ?ód? nap?dza, musi pochodzi? od ucz?cych si?.
(T. Mackenzie)


13 pa?dziernika, w przeddzie? ?wi?ta edukacji, odby?a si? uroczysto?? po?wi?cona pracy nauczycieli, po??czona z Pasowaniem uczniów klasy pierwszej. Swoj? obecno?ci? u?wietnili j?: Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego p. Krzysztof Pitra, oraz niezawodne grono emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji i obs?ugi. ?yczenia dla nauczycieli przekazali ks. dr Mieczys?aw Wolanin i p. Marek Wrona, którzy z powodu obowi?zków nie mogli uczestniczy? w uroczysto?ci.
Uczniowie zaprezentowali swoje talenty aktorskie w pokazie o typach nauczycieli, a Andrzej Mazurek i Bartek Trela brawurowo przedstawili scenk? pt. „Biblioteka”.
By? to wa?ny dzie? równie? dla uczniów klasy pierwszej, którzy z?o?yli ?lubowanie. ?eby tradycji sta?o si? zado?? wzi?li oni udzia? w konkursach dotycz?cych znajomo?ci szko?y oraz materia?u z wybranych przedmiotów. Wszyscy doskonale si? bawili, klasa zaprezentowa?a si? jako zgrana grupa.
Agnieszka W?sik
El?bieta Jastrz?bska
El?bieta Cicho?

Galeria zdj??
· bk dnia 14 październik 2017 06:51:42 · Drukuj
Z wizyt? w schronisku dla zwierz?t
Pa?dziernik to miesi?c dobroci dla zwierz?t, z tej okazji przedstawicielki SU Klaudia i Wiktoria z klasy 1 wraz z opiekunem uda?y si? z wizyt? do nowod?bskiego schroniska dla zwierzat. Ta wizyta to znakomity przyk?ad , by zaszczepi? w uczniach jak najwiecej pozytywnych warto?ci, uwra?liwi? na nieszcz??cia , wpoi? ch?? niesienia pomocy potrzebujacym oraz uczy? przyjaznego stosunku do wszystkich zwierzat.Przekazali?my zwierzakom karm? oraz ciep?e koce zebrane podczach akcji "Pomó? zwierzakom przetrwa? zim?".Wdzi?czno?? w oczach bezdomnych psiaków by?a bezcenna.

Opiekunowie SU

Galeria zdj??
· bk dnia 12 październik 2017 18:31:02 · Drukuj
Dzie? Ch?opaka w ZS Nr 1
W dniu 29 wrze?nia Samorz?d Uczniowski zorganizowa? w szkole z okazji Dnia Ch?opaka - Dzie? Krawata. Uczniowie uczcili ten dzie? ubieraj?c kolorowe krawaty. Udzia? w zabawie wzi?li tak?e nauczyciele.
Kornelia Dudziak kl.2a
Galeria zdj??
· bk dnia 03 październik 2017 18:44:32 · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.08
2,272,605 unikalnych wizyt