Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

55 lecie szko?y

55 urodziny liceum
- W ?adnej szkole nie ma tylu zaj?? pozalekcyjnych i tak wyrozumia?ych profesorów - twierdz? uczniowie Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Jana Kochanowskiego w Nowej D?bie. Obchody 55-lecia powstania szko?y by?y oka-zj? do wspomnie?, pochwalenia si? zdolnymi uczniami oraz dorobkiem naukowym.
Podnios?a atmosfera udzieli?a si? przede wszystkim uczniom, którzy w tym dniu, mimo wolnego, przyszli na uroczysto??. - Nowa D?ba otrzyma?a prawa miejskie 45-lat temu, a nasza szko?a liczy 55 lat, czy? to nie wspania?e - mówi m?odzie?. - Kto? móg?by powiedzie?, ?e w tak niewielkiej szkole poziom nauczania jest taki sobie, a zaj?cia pozalekcyjne s? tyl-ko marzeniem. Jest inaczej. U nas ka?dy mo?e rozwija? swoje zainteresowania. Niedowiarki mog? przyj?? i zobaczy? na w?asne oczy.
El?bieta Koz?owska, dyrektor Zespo?u Szkó? nr 1, w ra-mach którego dzia?a liceum, twierdzi, ?e nauczyciele bardzo staraj? si?, aby m?odzie? po uko?czeniu szko?y mog?a kontynu-owa? nauk? na wy?szych uczelniach.
- Zobowi?zuje nas do tego tradycja - mówi?a dyrektor podczas uroczystych obchodów w ?rod?. - Przed 1847 rokiem w D?bie nikt nie umia? czyta? i pisa?, wi?c utworzono szko?? zimow?, w której w pó?niejszych latach uczyli powsta?cy z 1863 roku i w?drowni nauczyciele.
Otrzymywali wynagrodzenie w postaci skromnych gar?ci zbo?a, ?wierci ziemniaków oraz z?otego re?skiego.
By?a to pierwsza placówka o?wiatowa w naszej oko-licy.
W maju 1951 roku Kuratorium Okr?gu Szkolnego w Rzeszowie wyrazi?o zgod? na otwarcie z dniem 1 wrze?nia 1951 klasy ósmej, która da?a pocz?tek Jedenastoletniej Szkole Rozwojowej.
Tak rozpoczyna si? historia Liceum Ogólnokszta?c?cego, które mie?ci?o si? w budynku obecnego szpitala wewn?trznego.
Nowe liceum to wówczas pierwsza szko?a ?rednia na tym terenie. Obchody by?y okazj? do przypomnienia, i? liceum doczeka?o si? imponuj?cej liczby stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz laureatów konkursów i olimpiad.
Spotkanie u?wietni? wyst?p Zespo?u Tanecznego "D?bianie", w?ród których nie brakuje licealistów.

?ród?o :Echodnia.eu
Wygenerowano w sekund: 0.04
2,419,377 unikalnych wizyt