Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

KÓ?KO TEATRALNE- ANIDIA

GRUPA ARTYSTYCZNA ANIDIA

Aktualny sk?ad:
kl IIIa - Bartosz Szpunar
kl IIIc - Justyna Szypu?a, Natalia Chudzik, Wiola Maci?g, Kacper Szpunar, Kacper Sudo?, Karol Sobczyk, Mateusz Strojek
kl IIIf - Ola Sarkowicz
kl IIc - Sylwia Serafin, Kasia Wilk, Ewa Duda, Anita Pogoda, Gabriela Galek
kl IId - Ola Szostak, Jarek Grde?
kl IIe - Kasia Panfic
kl Ia - Grzegorz Panek
kl Ic - Natalia K?osowska, Patrycja Chudzik, Dawid Mycek, Mateusz Nowak


W roku szkolnym 2007/2008 rozpocz??o sw? dzia?alno?? kó?ko teatralne ANIDIA, którego opiekunem jest mgr Anna Babula. Skupia m?odzie? wra?liw? na s?owo, d?wi?k i ruch, która chce rozwija? swoje pasje, ciekawie sp?dzi? czas i ma odwag? zaprezentowa? si? przed rówie?nikami.

Rok szkolny 2007/2008
Pierwsze przygotowane przez grup? przedstawienie "Uwolni? Amora" u?wietni?o Walentynki. Autorzy nietuzinkowymi pomys?ami grupki anio?ów, rezolutnych diabe?ków, uwi?zionego przez nich Amora i nietypowych cz?onków jury: Dody, Kasi Cichopek i Krystyny z Gazowni wprowadzili widzów w bardzo dobry nastrój. Z okazji ?wi?ta Szko?y Anidia przygotowa?a spektakl s?owno-muzyczny, inspirowany „Trenami” Jana Kochanowskiego, pt. "Poeta i wahad?o". Autorem scenariusza jest Mateusz Strojek z klasy IIIc.
Cieszymy si? z entuzjastycznego przyj?cia spektaklu przez widowni?.

Rok szkolny 2008/2009
W pa?dzierniku po raz kolejny zosta?o wystawione przedstawienie pt. "Poeta i Wahad?o", tym razem dla odwiedzaj?cych nasz? szko?? Szwajcarek.
Zaraz po tym grupa przyst?pi?a do prac nad nowym przedstawieniem pt. "Oh my goddess", którego premiera odby?a si? w lutym. Opowiada ono o bogach geckich, którzy zostali przeniesieni z czasów antycznych prosto do wspó?czesno?ci. Bogowie, jak to bogowie s? do?? przewrotni i miewaj? ró?ne kaprysy. A w tym szczególnym przypadku mieli kaprys by zrobi? wielki potop. Jak to w ka?dej historii bywa musi znale?? si? kto? dobry, kto nie pozowoli dopu?ci? do tak strasznego wydarzenia. I wokó? tego w?a?nie toczy?y si? perypetie naszych zwariowanych bogów.
Nast?pnie na ?wi?to szko?y, które odby?o si? w kwietniu nasza grupa przygotowa?a przedstawienie pt. "Chod?, cz?owieku, co? Ci powiem". Ukazuje ono walk? mi?dzy dobrem i z?em, które symbolizuj? tak zwani Biali, oraz Czarni. Po ?rodku tej walki stoi cz?owiek pe?en w?tpliwo?ci, nie wiedz?cy, po której ze stron powinien stan??. Ostatecznie zwyci??a oczywi?cie dobro.

Rok szkolny 2009/2010
9 kwietnia 2010 roku z okazji ?wi?ta Szko?y grupa wystawi?a sztuk?, pt."Legenda". Motto tego przedstawienia brzmi: "Prawdziwa mi?o?? nie umiera nigdy". Jest to historia o mi?o?ci i po?wi?ceniu znana w?a?ciwie od zawsze, z legend i ba?ni oraz wa?nych dzie? literackich, przedstawiona przede wszystkim za pomoc? muzyki, s?owa i ta?ca.
26 kwietnia 2010 roku po raz kolejny wyst?pili?my z przedstawieniem pt. "Chod? cz?owieku, co? Ci powiem" na XIII edycji Festiwalu Kultury Chrze?cija?skiej Eutrapelia 2010. Go?cili?my p. Ew? S?k – dyrektor festiwalu, p. Alicj? Szewczyk - koordynatora imprezy, ks. Adama Stachowicza – delegata biskupa na Eutrapeli?, p. Agnieszk? Puzio studentk? pedagogiki filii KUL-u w Stalowej Woli oraz p. Jacka Lewandowskiego z telewizji kablowej "Stella" w Stalowej Woli. Kapitu?a obejrza?a przygotowany przez nas program.

Osi?gni?cia:
3 kwietnia 2008 roku grupa ANIDIA wzi??a udzia? w Wojewódzkim Przegl?dzie Teatrów "O Z?oty Kwiat Paproci" w Kolbuszowej otrzymuj?c wyró?nienie w?ród 17 grup z województwa podkarpackiego.
12 maja 2008 roku grupa Anidia wzi??a udzia? w IV Wojewódzkim Przegl?dzie Zespo?ów Szkolnych w Stalowej Woli. Konkurowali?my z kilkunastoma zespo?ami z ca?ego województwa.
Przedstawienie pt. "Uwolni? Amora" spodoba?o si? jury i publiczno?ci - otrzymali?my wyró?nienie!

A. Babula


LINK DO GALERII ZDJ?? Z PRZEDSTAWIENIA
Wygenerowano w sekund: 0.04
2,365,928 unikalnych wizyt