Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Ko?o Przyjació? Biblioteki

Od pa?dziernika w bibliotece szkolnej pr??nie dzia?a Ko?o Przyjació? Biblioteki.
Nale?? do niego uczennice klasy IG:
Marta Styka,
Aneta Obara,
Karolina Mojek,
Oliwia Gul,
Dominika Biele?.
Ko?o dzieli si? na trzy sekcje:
1. Udost?pniania i opracowywania zbiorów
2. Redakcja gazetki ?ciennej
3. Konserwacji ksi??ek
Zebrania odbywaj? si? raz w miesi?cu i s?u?? podsumowaniu pracy za ubieg?y miesi?c, jej ocenie, przypomnieniu planowanych przedsi?wzi?? na najbli?szy czas, ocenie stanu czytelnictwa w poszczególnych klasach a tak?e szkoleniu w poznawaniu zbiorów, w podstawowych umiej?tno?ciach bibliotekarskich tj. udost?pnianie zbiorów, konserwacja, katalogowanie, sporz?dzanie opisów bibliograficznych .
Ponadto cz?onkinie codziennie podczas d?ugich przerw sprawuj? dy?ury w bibliotece w-g opracowanego rocznego harmonogramu dy?urów.
Praca z K.P.B.z jednej strony przynosi korzy??i bibliotece, dzi?ki pomocy uczennic w jej dzia?alno?ci, z drugiej strony ma du?e walory kszta?c?co-wychowawcze.
Uczennice wspó?pracuj?ce z bibliotek? poszerzaj? swoj? prace o niej i o ksi??ce, kszta?tuj? w sobie cechy charakteru takie jak: punktualno??, systematyczno??, poczucie odpowiedzialno?ci, zami?owanie do ?adu i porz?dku oraz poszanowanie mienia bibliotecznego.
Wygenerowano w sekund: 0.04
2,365,957 unikalnych wizyt