Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Biblioteka Szkolna


"Biblioteka chroni przesz?o?? i tworzy przysz?o?? "
Michale German
Godziny otwarcia
Biblioteka zaprasza codziennie od godziny 8.00-14.00

Regulamin biblioteki szkolnej:
1. Biblioteka s?u?y wszystkim uczniom, nauczycielom, i innym pracownikom szko?y, a tak?e rodzicom.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece ksi??ek i czasopism korzysta? mo?na:
a) wypo?yczaj?c je do domu (lektury, literatura pi?kna, ksi??ki popularnonaukowe)
b) czytaj?c i przegl?daj?c na miejscu (ksi?gozbiór podr?czny, czasopisma)
3. Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach od 8.00-14.00
4. Jednorazowo wypo?yczy? mo?na trzy ksi??ki na okres 1 miesi?ca. Przeczytane ksi??ki powinni?my natychmiast zwróci do biblioteki , gdy? czekaj? na nie inni czytelnicy.
5. Zbiory biblioteki s? nasz? wspóln? w?asno?ci?. Wypo?yczone ksi??ki nale?y chroni? przed zniszczeniem i zgubieniem.
6. Ucze?, który zgubi lub zniszczy ksi??k? biblioteczn? musi odkupi? tak? sam? lub inn?, wskazan? przez bibliotekarza o warto?ci odpowiadaj?cej aktualnej cenie ksi??ki zgubionej (zniszczonej)
7. Wszystkie wypo?yczone ksi??ki musz? wróci? do biblioteki przed ko?cem roku szkolnego.
8. W bibliotece obowi?zuje cisza i zakaz spo?ywania posi?ków.

Pracownicy biblioteki:
mgr Ma?gorzata S?czawa

Zbiory:
Ksi?gozbiór biblioteki szkolnej to:
1. ksi??ki (14686 woluminów)
2. czasopisma
3. zbiory specjalne (kasety video)

Struktura ksi?gozbioru przedstawia si? nast?puj?co:
Gromadzony ksi?gozbiór uwzgl?dnia potrzeby czytelników, wiek, typ szko?y i poziom kszta?cenia.
Zasoby biblioteczne to w g?ównej mierze lektury szkolne, literatura pi?kna, literatura pedagogiczna oraz popularnonaukowa.
Zbiory s? sklasyfikowane i uporz?dkowane wed?ug Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesi?tnej.

Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej:
Informacja- to ksi?gozbiór podr?czny, katalogi oraz dost?p do Internetu
1.Ksi?gozbiór podr?czny- jest ?ród?em informacji bezpo?redniej i zawiera:
podstawowe kompendia wiedzy takie jak:
- encyklopedie ogólne
- encyklopedie specjalne (przedmiotowe)
- s?owniki j?zykowe
- s?owniki rzeczowe
- albumy
2. Katalogi :
- alfabetyczne : zawieraj? opisy katalogowe dokumentów uszeregowane w porz?dku alfabetycznym
- rzeczowe : zawieraj? opisy katalogowe uszeregowane w uk?adzie zgodnym z przyj?t? klasyfikacj? tre?ciow? dokumentów.
3. Zasoby informacyjne Internetu:
Stanowisko komputerowe s?u?y do:
- poszukiwa? informacyjnych, tekstowych i rzeczowych( szybko?? dotarcia do informacji gdy brak danych w ksi?gozbiorze)
- do pracy z programami edukacyjnymi i multimedialnymi

Wygenerowano w sekund: 0.05
2,365,942 unikalnych wizyt