Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Towarzystwo przyjació? AK

KO?O PRZYJACIÓ? ?O?NIERZY ARMII KRAJOWEJ W ZESPOLE SZKÓ? Nr 1 W NOWEJ D?BIE
W dniu 10 stycznia 1994 r. odby?o si? pierwsze walne zebranie Ko?a Przyjació? ?o?nierzy Armii Krajowej w Liceum Ogólnokszta?c?cym w Nowej D?bie.
Zatwierdzono Statut i propozycj? nadania Ko?u Przyjació? imienia gen. Micha?a Karaszewicza- Tokarzewskiego.
Wybrano Zarz?d Ko?a, którego przewodnicz?c? zosta?a Karolina Kocy?a z kl. I c. Opiekunem Ko?a licz?cego wówczas 48 cz?onków zosta?a p. mgr El?bieta Koz?owska, nauczycielka historii.
Od roku 2001 funkcj? przewodnicz?cej Ko?a pe?ni?a Maria ?cibisz z kl. III a.
Dzia?alno?? szkolnego Ko?a by?a oparta na wspó?pracy z Ko?em ?Z?AK w Nowej D?bie, którego prezesem by?a p. Janina Wojnarowska.
W pierwszym roku dzia?ania uczniowie zbierali informacje na temat patrona Ko?a do szkolnej gabloty, na bie??co zapoznaj?c si? z jego sylwetk?.
W ci?gu nast?pnych lat kilkakrotnie organizowane by?y Konkursy Wiedzy o Armii Krajowej z okazji rocznicy jej powstania. W sk?adzie jury zasiadali m. in. ?o?nierze AK.
Ka?dego roku we wrze?niu ?o?nierze AK odbywali spotkania z m?odzie?? klas czwartych na lekcjach historii.
Tematyka tych spotka? by?a ró?norodna:
Kampania Wrze?niowa , ?o?nierze Wrze?nia, AK w obwodzie tarnobrzeskim, Tajne nauczanie, Wspomnienia sanitariuszki, Komendanci ZWZ- AK.
Przez kilka lat Zwi?zek ?o?nierzy AK i uczniowie Zespo?u Szkó? organizowali w Ko?ciele p.w. Matki Bo?ej Królowej Polski uroczysto?? po?wi?con? rocznicy powstania S?u?by Zwyci?stwu Polski.
M?odzie? przygotowywa?a program artystyczno – historyczny . Cz?onkowie Ko?a pod kierunkiem opiekuna rokrocznie organizowali uroczysto?ci szkolne
z okazji wa?nych rocznic pa?stwowych i narodowych, zapraszaj?c go?ci honorowych – ?o?nierzy AK ( ?wi?to Niepodleg?o?ci 11 Listopada, Katy? - Golgota Wschodu , ?wi?to 3 Maja).
Po ka?dej uroczysto?ci odbywa?y si? spotkania przy herbatce.
W ramach swej dzia?alno?ci m?odzie? odwiedza?a miejsca upami?tniaj?ce walki oddzia?ów AK, a tak?e uczestniczy?a w uroczysto?ciach akowskich i walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych.
Pami?ta?a tak?e o sk?adaniu ?ycze? ?o?nierzom AK i ich rodzinom z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia i ?wi?t Wielkanocnych.
Dzi?ki hojno?ci p. Janiny Wojnarowskiej szko?a otrzyma?a literatur? akowsk?, dzi?ki której uczniowie mog? poszerza? swoj? wiedz? z historii okresu II wojny i okupacji.
S? to egzemplarze ,,Biuletynu Informacyjnego’’ , miesi?cznika ,,Orze? Bia?y’’, kwartalnika ,,Okruchy wspomnie? z lat walki i martyrologii AK’’. 5 kwietnia 2001 r. odby?a si? w Samorz?dowym O?rodku Kultury w Nowej D?bie wieczornica po?wi?cona pami?ci p. Franciszka Wojnarowskiego – ?o?nierza AK,
w której bra?y udzia? uczennice szko?y.
?o?nierze AK z Nowej D?by: p. Janina Wojnarowska, p. Weronika Jachyra, p. Sabina Karpowicz, p. Tadeusz W?grzynek, p. Jan Baran cz?sto uczestniczyli w ?yciu naszej szko?y i stali si? wa?nymi Osobami, kszta?tuj?cymi postawy patriotyczne m?odzie?y.

GENEZA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ? ARMII KRAJOWEJ W lutym 2006 r. uczniowie klasy 1b o profilu humanistycznym podpisali deklaracje przynale?no?ci,
które zosta?y wys?ane do Zarz?du G?ównego Towarzystwa Przyjació? AK w P?ocku.
Uczniowie otrzymali legitymacje cz?onkowskie a utworzone TP AK w ZS NR 1 wpisano do ogólnopolskiego rejestru.

CZ?ONKOWIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ? ARMII KRAJOWEJ
1.Anna ?eptuch – przewodnicz?ca TP AK
2.Ewelina Chmielewska – redaktor kroniki
3.Aleksandra Buras – redaktor kroniki
4.Iwona Ba?ka
5.Patrycja Wo?osz
6.Klaudia Kwa?nik
7.Jolanta Lewandowska
8.Magdalena Gurdak
9.Alicja Szwed
10.Patrycja Kami?ska
11.Gra?yna Serafin
12.Paulina Rozmus
13.Tomasz Paku?a
14.Kamil Konefa?
Opiekunem TP AK zosta?a p. Marzena Zi?ba.

CELE I ZADANIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ? ARMII KRAJOWEJ
Udzia? w uroczysto?ciach oraz opracowywanie programów historyczno – artystycznych z okazji 27 wrze?nia, 11 listopada, 3 maja itp.
Organizowanie wieczornic upami?tniaj?cych histori? AK oraz rocznice narodowe.
Uczestnictwo w mszach ?wi?tych ku pami?ci zmar?ych ?o?nierzy Armii Krajowej.
Organizowanie spotka? uczniów z ?o?nierzami AK
Udzia? w olimpiadach i konkursach .
Organizowanie lekcji historii z udzia?em ?o?nierzy AK.
Organizowanie wycieczek do miejsc zwi?zanych z walk? ?o?nierzy AK, muzeów itp.
Organizowanie spotka? z cz?onkami Ko?a ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej w Nowej D?bie.
Odwiedzanie grobów ?o?nierzy AK znajduj?cych si? w Nowej D?bie i okolicy.
Organizowanie wycieczek do miejsc zwi?zanych z walk? ?o?nierzy AK, muzeów itp.
Prowadzenie kroniki Towarzystwa Przyjació? Armii Krajowej.
Pomoc w prowadzeniu kroniki ?Z? AK w Nowej D?bie.

UROCZYSTO?? Z OKAZJI 67 ROCZNICY POWSTANIA S?U?BY ZWYCI?STWU POLSKI – 27 WRZE?NIA 2006 R.
Uroczysto?? rozpocz??a si? wyst?pem uczniów z Towarzystwa Przyjació? Armii Krajowej, którzy recytowali wiersze tematycznie zwi?zane z rocznic? powstania Polskiego Pa?stwa Podziemnego.
Zebrani w Ko?ciele Matki Bo?ej Królowej Polski: ?o?nierze AK, zaproszeni go?cie, mieszka?cy Nowej D?by,Grono Pedagogiczne i uczniowie mogli us?ysze? ,,Hymn Polaków na obczy?nie”, ,,Polsk? Podziemn?” oraz wiersz pt.,,Armia Krajowa”. Uroczy?cie zabrzmia?y pie?ni: ,,Hej maszerujemy po obozie”, ,,Wo?y?ski wiatr” oraz ,,Modlitwa obozowa”. Msz? odprawi? ks. Mieczys?aw Wolanin – proboszcz Parafii MBKP oraz ks. Robert Zynwala.
Modlitw? wiernych odczyta?a p. Weronika Jachyra za? krótki referat wyg?osi?a p. Janina Wojnarowska, przewodnicz?ca nowod?bskiego Ko?a ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy AK.
Na zako?czenie od?piewano pie?? ,,Bo?e, co? Polsk?” a delegacje uczniów z?o?y?y kwiaty i zapali?y znicze przed pami?tkow? tablic? u wej?cia do ko?cio?a.
Po uroczysto?ci odby?o si? spotkanie przy herbatce i ciastkach.

?WI?TO ZMAR?YCH 2006 R.
Dnia 31 pa?dziernika 2006 r., przed dniem 1 listopada , delegacja Ko?a ?Z?AK (p.Janina Wojnarowska wraz z m??em p. Stanis?awem oraz p.Weronika Jachyra) i delegacja uczniów z TP AK (Ewelina Chmielewska, Aleksandra Buras, Gra?yna Serafin) uda?y si? na nowod?bski cmentarz,
gdzie na odnalezionych grobach zatkn?li bia?o – czerwone chor?giewki. Nast?pnie udali si? na cmentarz do Tarnowskiej Woli, Jadachów i Majdanu Królewskiego.

Odnaleziono nast?puj?ce groby:
- Jan Sudo? ( cz?onek ?Z?AK)
- Marian K?osowski ( podpu?kownik AK, ?o?nierz Powstania Warszawskiego)
-Urszula Piotrowska (cz?onkini ?Z?AK)
- Kazimierz Pi?acki (major gen. W. Andersa)
- Stanis?aw Biela (cz?onek ?Z?AK)
- Józef Jadach (cz?onek i sekretarz ?Z?AK)
- W?adys?aw Bogacz (cz?onek AK)
- Bronis?aw Radek (cz?onek AK)
- Jan Baran (cz?onek ?Z?AK)
- Adam Jawor (cz?onek AK, wi?zie? Gross – Rosen)
- Edward ?muda (?o?nierz AK)
- W?adys?aw Kosior (organizator ?Z?AK w Nowej D?bie)
- Mieczys?aw Zi?bora (?o?nierz AK)
- Jan Boles?aw Zi?bora (porucznik AK)
- Boles?aw Karpowicz (?o?nierz AK)
- Mieczys?aw ?liwka (?o?nierz AK)
- Boles?aw Czerwi?ski (wi?zie? Auschwitz – Birkenau)
- Franciszek Wojnarowski (?o?nierz AK)
- Tadeusz W?grzynek (cz?onek ?Z?AK)
- Jan Lewicki (?o?nierz AK)
- Piotr Zych (?o?nierz AK)
- Micha? Wo?y? (?o?nierz AK)

To tylko nieliczni, dla których najwa?niejszym has?em by?y s?owa ,,BÓG – HONOR – OJCZYZNA”.

11 LISTOPADA 2006 ROKU - 88 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSK? NIEPODLEG?O?CI
Tradycyjnie jak co roku cz?onkowie nowod?bskiego Ko?a ?Z?AK brali udzia? w akademii zorganizowanej przez m?odzie? ZS Nr 1dla uczczenia 88 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. W?ród wyst?puj?cych nie zabrak?o cz?onków szkolnego TP AK: Anny ?eptuch, Klaudii Kwa?nik, Jolanty Lewandowskiej, Alicji Szwed i Magdaleny Gurdak.
Mottem akademii by?y s?owa Józefa Pi?sudskiego ,,Ja wiem, com dla Polski uczyni?”.
Na zako?czenie kilka s?ów do przyby?ych go?ci, nauczycieli i m?odzie?y skierowa?y przedstawicielki Ko?a ?Z?AK: p. Janina Wojnarowska i p.Weronika Jachyra.

30 LISTOPADA 2006 ROKU – WIECZORNICA ,,DROGI POLAKÓW DO WOLNO?CI”
Wieczornica ,,Drogi Polaków do wolno?ci” by?a zako?czeniem obchodów 88 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci.
W jej przygotowanie zaanga?owa?y si? polonistki ZS Nr 1: p.Anna Babula, p. Beata Gajos, p. Ma?gorzata Gierach i nauczycielki historii: p.Ewa Szpyt i p. Marzena Zi?ba wraz ze szkolnym TP AK ( Klaudia Kwa?nik, Jolanta Lewandowska, Anna ?eptuch, Alicja Szwed, Magdalena Gurdak). Opraw? muzyczn? przygotowa?a p. Ewa ?liwi?ska a dekoracj? p. Ewa Siwczuk – Cyma.
Uczniowie poprzez recytowane wiersze i ?piewane piosenki ukazali polsk? drog? do wolno?ci: poprzez powstania narodowe, Sybir, I i II wojn? ?wiatow?, Katy? oraz okres PRL – u,
wyst?pie? Polaków w roku 1956, 1970, 1976, 1980 a? do roku 1989 i powstania III Rzeczypospolitej.
Pie?? ,,?eby Polska by?a Polsk?…” zako?czy?a wieczornic?.

1 GRUDNIA 2006 ROKU – WYCIECZKA
1 grudnia 2006 r. odby?a si? wspólna wycieczka ,,?ladami przesz?o?ci” delegacji Ko?a ?Z?AK , nauczycieli i klasy 2b, z której uczniowie utworzyli Towarzystwo Przyjació? AK.
Trasa wycieczki wiod?a przez Sulis?awice, gdzie zapoznali?my si? z histori? cudownego obrazu i zwiedzili?my Izb? Pami?ci ,,J?drusiów”; potem pod pomnikiem bohaterów wojny polsko – bolszewickiej 1920 r. w Konarach odmówili?my modlitw? za zmar?ych; ostatnim punktem by? Klimontów z ciekawym architektonicznie ko?cio?em.
Pod wp?ywem tej wycieczki uczniowie wykonali pi?kne albumy.

28 MAJA 2007 ROKU – UHONOROWANIE ?O?NIERZA AK
28 maja 2007 r. prezydent III RP Lech Kaczy?ski uhonorowa? pani? Janin? Wojnarowsk? – przewodnicz?c? Ko?a ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej w Nowej D?bie Kawalerskim Krzy?em Odrodzenia Polski.
Odznaczenie to otrzyma?a za wybitne zas?ugi dla niepodleg?o?ci Polski, patriotyzm i m?stwo. Pani Wojnarowska jest przyk?adem Matki – Polki, która w stalinowskim wi?zieniu urodzi?a syna i swoje macierzy?stwo prze?ywa?a w tak tragicznych realiach stalinowskiego terroru.

5 PA?DZIERNIKA 2007 ROKU – 68 ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PA?STWA PODZIEMNEGO
W Ko?ciele Matki Bo?ej Królowej Polski odby?a si? uroczysto?? upami?tniaj?ca 68 rocznic? powstania pierwszej organizacji Pa?stwa Podziemnego – S?u?by Zwyci?stwu Polski. Tradycyjnie ju? od kilku lat ?wi?to to przygotowuje m?odzie? ZS Nr 1, skupiona obecnie w Towarzystwie Przyjació? AK. Obecnie s? to uczniowie klasy 3b o profilu humanistycznym, za? opiekunem p. M. Zi?ba.
Uczniowie przedstawili krótki program artystyczno – historyczny, w czasie którego poprzez wiersze i piosenki przypomnieli o wrze?niowych i pa?dziernikowych rocznicach: agresji niemieckiej i radzieckiej, powstaniu SZP oraz o bitwie pod Kockiem.
Msz? ?wi?t? celebrowali: ks. dziekan M. Wolanin, ks. R. Zynwala oraz kapelan jednostki wojskowej ks. Waldemar Rawi?ski.
Uroczysto?? u?wietnili swoj? obecno?ci? : ?o?nierze AK z przewodnicz?c? ?Z?AK – p. J. Wojnarowsk?, przedstawiciele wojska z p. mgr in?. pp?k. Adamem Nowotnym, w?adze lokalne z burmistrzem p. mgr Wies?awem Ordonem, nauczyciele, m?odzie? szkolna oraz mieszka?cy Nowej D?by.
Uczestnicy mszy ?w. modlili si? o wieczne zbawienie dla poleg?ych za Ojczyzn? i za ?yj?cych uczestników II wojny ?wiatowej.
Przy okazji takiej uroczysto?ci p. dyrektor ZS Nr1mgr Janina Lubera wr?czy?a dyplomy przyznane przez Zarz?d Towarzystwa Przyjació? AK jako wyraz uznania za wk?ad w patriotyczne wychowanie m?odzie?y. Dyplomy otrzyma?y: p. J. Wojnarowska, p. mgr El?bieta Koz?owska i p. mgr M. Zi?ba.
Na zako?czenie zebrani od?piewali pie?? ,,Bo?e, co? Polsk?” a delegacje uczniów z?o?y?y kwiaty pod pami?tkow? tablic? u wej?cia do ko?cio?a.
Po zako?czeniu cz??ci oficjalnej odby?o si? ,,spotkanie pokole?” w salce katechetycznej, podczas którego przy ciastku i herbacie by? czas na osobiste wspomnienia.

11 PA?DZIERNIKA 2007 ROKU – WYJAZD DO KINA NA FILM ,,KATY?”
Wyjazd na projekcj? filmu ,,Katy?” w re?yserii Andrzeja Wajdy zorganizowa?y: p.Anna Babula i p.Marzena Zi?ba. M?odzie?y ZS Nr 1(w tym cz?onkom Towarzystwa Przyjació? AK) towarzyszyli cz?onkowie ?Z?AK: p.Weronika Jachyra, p.Janina Wojnarowska wraz z m??em p.Stanis?awem Wojnarowskim, ks. dziekan Mieczys?aw Wolanin oraz p.mgr Zofia Bory?ska – by?a dyrektor ZS Nr 1.

1-2 LISTOPADA 2007 ROKU – DNI PAMI?CI O TYCH CO ODESZLI
Zwyczajem roku ubieg?ego uczczono pami?? by?ych ?o?nierzy AK, którzy spoczywaj? cmentarzach w Nowej D?bie, Majdanie Królewskim, Jadachach, Tarnowskiej Woli. Bia?o – czerwone chor?giewki na grobach zmar?ych i modlitw? odmówili: p.W.Jachyra ze ?Z?AK oraz Aleksandra Buras i Ewelina Chmielewska z TP AK.

13 GRUDNIA 2007 ROKU – WIECZORNICA UPAMI?TNIAJ?CA 26 ROCZNIC? WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Wieczornica odby?a si? w Samorz?dowym O?rodku Kultury w Nowej D?bie i by?a równie? skierowana do spo?eczno?ci lokalnej.
Program obejmowa?: referaty,wiersze oraz piosenki Jacka Kaczmarskiego. M?odzie? tematyk? wieczornicy przedstawi?a w pi?ciu ods?onach: wprowadzenie stanu wojennego, ?ycie codzienne, dzia?alno?? opozycji, represje wobec opozycji oraz rola Ko?cio?a.
T?o stanowi?a wystawa przygotowana przez Paulin? Kolano i Agat? Kope? z TP AK. Iwona Ba?ka, Klaudia Kwa?nik, Magdalena Gurdak, Patrycja Kami?ska, Angelika ?muda odczyta?y referaty za? wiersze recytowa?a Izabela Bujak. Aleksandra Buras zadba?a o obs?ug? ,,spotkania pokole?” po uroczysto?ci.
Po programie artystycznym swymi prze?yciami i wspomnieniami z okresu stanu wojennego podzielili si? z zebranymi: p.J. Wojnarowska, p. W. Jachyra, ks. dziekan M. Wolanin.

NOWI CZ?ONKOWIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ? AK OD ROKU SZKOLNEGO 2008/2009
1.Joanna Furtak
2.Sabina Go??bek - przewodnicz?ca
3.Iwona Kope?
4.Kinga Krzysztofi?ska
5.Monika Maci?g
6.Ma?gorzata Obara
7.Katarzyna Pa?eczka
8.Agnieszka Pasek
9.Angelika Pos?uszny
10.Iwona Sadecka
11.El?bieta Serafin – prowadzenie kroniki
12.Paulina Sorbal
13.Natalia Suszek
14.Iwona Szwed
15.Katarzyna Urba?ska – prowadzenie kroniki

26 WRZE?NIA 2008 ROKU – 69 ROCZNICA POWSTANIA S?U?BY ZWYCI?STWU POLSKI
Uroczysto?? zosta?a przygotowana przez Ko?o ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy AK w Nowej D?bie oraz Towarzystwo Przyjació? AK, dzia?aj?ce w Zespole Szkó? Nr 1w Nowej D?bie.
W przygotowanym programie wyst?pi?y: El?bieta Serafin- prowadz?ca uroczysto??, Sabina Go??bek w recytacji wiersza ,,Dzi?, id? walczy? mamo” oraz Ma?gorzata Obara i Monika Maci?g, które wykona?y pie?ni patriotyczne.

31 PA?DZIERNIKA 2008 ROKU- PAMI?? O TYCH CO ODESZLI ,,NA WIECZN? WART?”

Delegacja uczniów TP AK : Iwona Sadecka i Aleksandra Grosicka wspólnie z pa?stwem J. i S. Wojnarowskimi odwiedzili okoliczne cmentarze, gdzie znajduj? si? groby ?o?nierzy AK. W Nowej D?bie, Tarnowskiej Woli, Jadachach i Majdanie Królewskim na grobach zatkni?to bia?o – czerwone chor?giewki z symbolem Polski Walcz?cej.

10 LISTOPADA 2008 ROKU- 90 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSK? NIEPODLEG?O?CI
Dla upami?tnienia okr?g?ej rocznicy odby? si? Szkolny Konkurs Pie?ni Legionowej, w którym wzi??o udzia? 10 uczennic. Wykona?y one znane pie?ni niepodleg?o?ciowe.
Jury konkursu: p. Alicja Suska – dyrektor Samorz?dowego Domu Kultury, p. Janina Wojnarowska – ?o?nierz AK wraz z m??em p. Stanis?awem Wojnarowskim, p. Weronika Jachyra – ?o?nierz AK, p. Janina Lubera – dyrektor ZS Nr 1, p. Leszek Kisiel – wicedyrektor ZS Nr 1 oraz przedstawiciel nauczycieli p. Romuald Gondek.
Jury przyzna?o: I miejsce – Marii Kubickiej za wykonanie piosenki ,,Skrzyd?a”, II miejsce –Wioletcie Maci?g za piosenk? ,,Bia?y krzy?” oraz dwa III miejsca: Ma?gorzata Obara - ,,Rozkwita?y p?ki bia?ych ró?” i duet Natalia Chudzik, Katarzyna Tomczyk - ,,O mój rozmarynie”.
Wszystkie uczestniczki konkursu otrzyma?y pami?tkowe dyplomy za? za I, II i III miejsce przyznano nagrody ksi??kowe. Uroczysto?? przygotowa?y nauczycielki ZS Nr 1: p. A. Babula i p. M. Zi?ba przy pomocy cz?onków Towarzystwa Przyjació? AK.

1 GRUDNIA 2008 ROKU- WIECZORNICA ,,DROGI POLAKÓW DO WOLNO?CI”
Wieczornica odby?a si? w ZS Nr 1 i by?a kontynuacj? obchodów 90- tej rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci dla spo?eczno?ci lokalnej i szkolnej. Jej scenariusz przygotowa?y p. A. Babula i p. M. Zi?ba a wykonawcami by?a m?odzie? szkolna, g?ównie cz?onkowie Towarzystwa Przyjació? AK.
Podczas spotkania recytowano wiersze: ,,Litania pielgrzymska Adama Mickiewicza” , ,,Czarna sukienka” , ,,Z doli niedoli”, ,,Czerwona zarazo” , ,,Katy?”, ,,Ja jestem wi?zie?” i inne oraz ?piewano pie?ni patriotyczne: ,,Maszeruj? strzelcy, maszeruj?”, ,,My, pierwsza Brygada”, ,,Pie?? o Janku z Gdyni”, ,,Mury”.

27 WRZE?NIA 2010 ROKU – 71 ROCZNICA POWSTANIA S?U?BY ZWYCI?STWU POLSKI
,,W rocznic? Polskiego Pa?stwa Podziemnego” taki tytu? nosi? artyku? dla lokalnej gazety ,,Nasze Sprawy” napisany przez nauczycielki ZS Nr 1: p. Ew? Okinczyc i p. M Zi?b? a opisuj?cy wspomnian? uroczysto??.
Oto jego tre??: 27 wrze?nia 2010 roku w Ko?ciele Matki Bo?ej Królowej Polski w Nowej D?bie odby?a si? uroczysto?? upami?tniaj?ca 71 rocznic? powstania Polskiego Pa?stwa Podziemnego.
Tradycyjnie, ju? od kilku lat ?wi?to to przygotowuje m?odzie? Zespo?u Szkó? w Nowej D?bie pod kierunkiem nauczycieli wraz ze wspó?pracuj?cym ze szko?? nowod?bskim Ko?em ?wiatowego Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej, którego przewodnicz?c? jest p. Janina Wojnarowska.
Uczniowie zaprezentowali monta? s?owno – muzyczny, w czasie którego poprzez pie?ni i wiersze przypomnieli o wydarzeniach z naszej historii. Tematyczny referat przedstawi?a Katarzyna Sikora z klasy 2b za? uczennice Monika Maci?g, Ma?gorzata Obara (kl.3b), Natalia K?osowska (kl.2c) i Maria B?k (kl.2d) wykona?y pie?ni, m. in. ,,Hej historio”, ,,Niepodleg?a”, ,,Miejcie nadziej?”, ,,Bia?y krzy?” oraz hymn Polskiego Pa?stwa Podziemnego ,,O Panie, który? jest na niebie”.
Zebrani us?yszeli tak?e wiersze wykonane przez Katarzyn? Ozg? (kl.4f), Joann? Furtak, Iwon? Szwed (kl.3b), których autorem jest nie?yj?cy ju? p. Franciszek Wojnarowski, ?o?nierz AK i mieszkaniec D?by. Z szersz? twórczo?ci? tego ma?o znanego poety, b?dzie mo?na si? zapozna? w listopadzie podczas wieczoru poetyckiego.
Przedstawiony zostanie wówczas tomik wierszy opracowany przez nauczycielki ZS Nr 1, p. Ma?gorzat? Gierach, p. Ew? Okinczyc i p. Marzen? Zi?b? a wydany dzi?ki projektowi finansowanemu przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa D?ba. W ramach obchodów 71 rocznicy PPP w pa?dzierniku dla m?odzie?y odb?dzie si? szkolny konkurs po?wi?cony organizacjom Polski Podziemnej.
Uroczysto?? z dnia 27 wrze?nia u?wietnili sw? obecno?ci? : ?o?nierze AK w osobach p.Janiny Wojnarowskiej i p. Weroniki Jachyry, w?adze lokalne z p. burmistrzem Wies?awem Ordonem, nauczyciele, m?odzie? szkolna oraz mieszka?cy Nowej D?by.
Uczestnicy mszy ?w. odprawionej przez ks. Mieczys?awa Wolanina modlili si? w intencji poleg?ych i ?yj?cych jeszcze uczestników tamtych wydarze?.
Na zako?czenie mszy od?piewano pie?? ,,Bo?e, co? Polsk?” a delegacja uczniów z?o?y?a kwiaty pod pami?tkow? tablic?, po?wi?con? ofiarom ,,Golgoty Wschodu”. Po mszy odby?o si? ,,spotkanie pokole?”.
,,Powinno?ci? narodu jest czci? pami?? bohaterów” i taki by? g?ówny cel tej uroczysto?ci przygotowanej przez nauczycielki ZS Nr 1: p. E. Cicho?, p. M. Gierach, p. A. Jó?wik, p. E. Okinczyc i p. M. Zi?b?.

28 PA?DZIERNIKA 2010 ROKU – SZKOLNY KONKURS WIEDZY O POLSKIM PA?STWIE PODZIEMNYM
W konkursie wzi??o udzia? 32 uczniów z klas I – III ZS Nr 1. Uczestnicy otrzymali zestawy jednakowych pyta? w formie pisemnej, za które mogli otrzyma? punkty. Lektur? podstawow? by? referat pt. ,,Polskie Pa?stwo Podziemne w czasie II wojny ?wiatowej (1939 – 1945)” opracowany przez nauczycielk? historii – p. M. Zi?b?. Komisja konkursowa w sk?adzie: p. M. Gierach, p. E. Okinczyc i p. M. Zi?ba po sprawdzeniu i podliczeniu punktów przyzna?a : I miejsce – Mateusz Gorzelany z kl. 3a, II miejsce – Patrycja Chudzik z kl.2c i III miejsce – Dominika Kope? z kl. 1c. Zwyci?zcy otrzymali nagrody ksi??kowe i oceny celuj?ce z historii.
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,415,342 unikalnych wizyt