Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Samorz?d uczniowski

Samorz?d Uczniowski Zespo?u Szkó? Nr 1 w Nowej D?bie
w roku szkolnym 2017/2018:


Przewodnicz?cy
Piotr Nowak kl 2a

Zast?pcy
Aleksandra Dudek kl 3a
Jonasz Wróblewski kl 2a

Cz?onkowie
klasa I

Jeremi ?eptuch
Klaudia Zi?ba
Wiktoria Zi?ba

klasa II
Kornelia Dudziak
Karolina Karnat
Bartek Trela

klasa III
Anna Kope?
Jolanta Szwed
Cyprian Wrona
Jakub Zollner


SAMORZ?D SZKOLNY ORGANIZACJA I ZADANIA
Wszyscy uczniowie naszej szko?y tworz? Samorz?d Szkolny. Wybory do Rady Uczniów, która organizuje i koordynuje prac? SU odbywaj? si? w sposób demokratyczny, zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej.
Ka?dy ucze? LO i Technikum ma prawo g?osowania, wybieraj?c tym samym przedstawicieli do SU.
Ucze? nie musi bra? udzia?u w w/w g?osowaniu. Swego prawa do g?osu nie mo?e odda? i sprzeda? innej osobie. Ucze? ma prawo odda? jeden g?os na kandydata na przewodnicz?cego SU i po jednym g?osie na trzech kandydatów na cz?onków SU. Kandydat na przewodnicz?cego jest zarazem kandydatem na cz?onka SU. Kandydat na cz?onka nie jest kandydatem na przewodnicz?cego.
Nad przebiegiem g?osowania w klasach czuwaj? przewodnicz?cy klasowi.
Wyniki g?osowa? przesy?a si? do Komisji Wyborczej, która informuje o wynikach wyborów nast?pnego dnia.
W sk?ad Rady Uczniowskiej wchodzi dziewi?ciu uczniów. Ka?dy z nich jest odpowiedzialny za powierzone mu zadania. v Do zada? i obowi?zków SU nale?? m.in.: organizacja okoliczno?ciowych imprez szkolnych, pomoc w organizacji apeli z okazji ró?nych uroczysto?ci, pomoc w kontaktach spo?eczno?ci uczniowskiej z gronem pedagogicznym , kontrolowanie czysto?ci w szatniach, na korytarzu i na terenie przyleg?ym do szko?y, w??czanie si? do ró?nych akcji i zbiórek charytatywnych oraz pami?? o zmar?ych nauczycielach naszego Zespo?u Szkó?.


Wygenerowano w sekund: 0.04
2,365,970 unikalnych wizyt