Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Gazetka "Pytajnik"

Od 2004 roku nast?pi?o wznowienie wydawania gazetki szkolnej -,,Pytajnik".
Opiekunem jest pani mgr Ma?gorzata Gierach. W prac? nad redagowaniem artyku?ów zaanga?owali si? uczniowie z klasy Ia, Ib, IIIb, IIIa, IIb .
W roku szkolnym 2007/2008 artyku?y pisa?y: Agnieszka Buczek, Marta Pasek, Karolina Zi?ba, Ma?gorzata Barna?, Aneta Skraburska, Natalia Obara, Katarzyna Kope? kl Ib.
Opracowaniem strony graficznej oraz sk?adaniem gazetki zaj?li si?: ?ukasz S?k oraz Krystian Tomczyk -kl Ia
W gazetce poruszane s? aktualne problemy z ?ycia szko?y, mowa o rocznicowych ?wi?tach i ich obchodach, jest równie? odrobina humoru, witryna poetycka i krzy?ówki.
Pojawiaj? si? artyku?y , które wyja?niaj? ,jak pokona? stres, czy odnie?? sukces na egzaminie?
W maju w gazetce publikowane s? testy sprawdzaj?ce wiedz? z ró?nych dziedzin ?ycia.
Ka?dy mo?e pisa? artyku?y do szkolnego czasopisma. Wystarczy troch? ch?ci i zdolno?ci polonistycznych , aby Twój artyku? zosta? opublikowany w ,,Pytajniku”.


W roku szkolnym 2010/2011 gazetk? redaguj? uczniowie z kl.I b: Weronika Wyszy?ska, Karolina Tabor, Dominika Czachor, Angelika Pastu?a, Sylwia Tomczyk oraz Tomasz i Piotr Okinczyc.

Ka?dy mo?e wspó?redagowa? nasze pismo. Wystarczy troch? ch?ci, pomys?owo?ci i odwagi.

Zapraszamy.

W roku szkolnym 2013/2014 -Gazetka szkolna ,,Pytajnik” redagowana jest nadal, chocia? zmieni?y si? osoby wchodz?ce w sk?ad grupy redakcyjnej. Dzi?kuj? wszystkim zaanga?owanym w prac? nad powstawaniem szkolnego pisma . Obecnie pracuj? nad nim uczniowie klas: Ia i IIb w sk?adzie – Mateusz Jó?wik, Mateusz Brudz, Robert Dec, Jagoda Zollner, Kinga Furtak i Kamila Szpunar. Zach?cam innych uczniów do aktywnego uczestnictwa i wspó?tworzenia naszego czasopisma.
M. Gierach

Pytajnik Pytajnik

Pytajnik listopad 2013 - wersja online
Pytajnik Maj 2012 - wersja online
Pytajnik Listopad 2011 - wersja online
Pytajnik Czerwiec 2011 - wersja online
Pytajnik Kwiecie? 2011 - wersja online
Pytajnik Grudzie? 2010 - wersja online
Pytajnik Kwiecien 2010 - wersja online
Pytajnik grudzie? 2009 - wersja online
Pytajnik listopad 2009 - wersja online
Pytajnik kwiecie? 2009 - wersja online
Pytajnik listopad 2008 - wersja online
Pytajnik pa?dziernik 2008 - wersja online

Pytajnik pa?dziernik 2007
Pytajnik Pytajnik

Pytajnik grudzie? 2007
Pytajnik Pytajnik

Pytajnik marzec 2008
Pytajnik Pytajnik

Pytajnik czerwiec 2008
Pytajnik Pytajnik
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,419,380 unikalnych wizyt