Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Stypendy?ci premiera

Stypendy?ci premiera


Stypendystki Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2017
16 listopada 2016 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urz?du Wojewódzkiego w Rzeszowie odby?a si? uroczysto?? wr?czenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa podkarpackiego. Stypendia tego typu otrzymuj? uczniowie z najwy?sz? ?redni? ocen w szkole lub za szczególnie osi?gni?cie w danej dziedzinie naukowej. Z naszej szko?y stypendystkami zosta?y: Paulina Styka z kl. IVd Technikum Hotelarskiego i Kinga Zi?ba z kl. IIIa Liceum Ogólnokszta?c?cego. Paulina uzyska?a najwy?sz? ?redni? ocen w technikum za? Kinga zdoby?a 3- krotnie tytu? finalistki w ogólnopolskich olimpiadach ( III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o III RP, III Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Cz?owieka w ?wiecie Wspó?czesnym). Stypendystki otrzyma?y dyplomy z r?k wojewody podkarpackiego- p. Ewy Leniart. Gratulujemy naszym uczennicom i ?yczymy dalszych osi?gni??.Stypendystki Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016
18 listopada 2015r. odby?a si? w Podkarpackim Urz?dzie Wojewódzkim w Rzeszowie uroczysto?? wr?czenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Tegoroczne stypendia z naszego województwa otrzyma?o ponad 200 osób . Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane s? uczniom szko?y maturalnej, którzy otrzymali promocj? z wyró?nieniem i uzyskali najwy?sz? ?redni? ocen w swojej szkole. Z naszej szko?y stypendystami zosta?y: Anna Adamczyk z kl. IV d Technikum Hotelarskiego oraz Kinga Zi?ba z kl. II a Liceum Ogólnokszta?c?cego. Stypendystki otrzyma?y dyplomy z r?k wojewody podkarpackiego Ma?gorzaty Chomycz-?migielskiej i kuratora o?wiaty Jacka Wojtasa. Z przyczyn osobistych Ania Adamczyk nie mog?a uczestniczy? w uroczystym spotkaniu, w zwi?zku z tym dyplom w jej imieniu odebra?a wychowawczyni p. Ewa Okinczyc. Uroczysto??, która odby?a si? w sali kolumnowej Podkarpackiego Urz?du Wojewódzkiego w Rzeszowie, u?wietni? wyst?p kwartetu smyczkowego z Zespo?u Szkó? Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. Stypendystkom gratulujemy i ?yczymy dalszych osi?gni??.


2014/2015

Technikum
Anna Adamczyk - Uczennica klasy 3d Technikum w zawodzie technik hotelarstwa. Uzyska?a w roku szkolnym 2013/2014 ?redni? ocen – 4.95 oraz wzorowe zachowanie. Ocen? celuj?c? otrzyma?a z religii. Bra?a udzia? w projekcie „Podkarpacie stawia na zawodowców”, odby?a miesi?czny sta? w hotelu Szypowski oraz 3-tygodniowy zagraniczny sta? we w?oskim mie?cie Rimini w ramach projektu Leonardo da Vinci „ Boungiorno dla m?odych hotelarzy”. Uczestniczy?a w zaj?ciach z j?zyka w?oskiego oraz w zaj?ciach kulturowych, pedagogicznych i zawodowych.
Stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku 2012/2013.
W wolnym czasie najch?tniej czyta ksi??ki.

Liceum Ogólnokszta?c?ce
Adrian Pach -ucze? klasy 2a profilu biologiczno – chemicznym. W roku szkolnym 2013/2014 otrzyma? promocj? do klasy drugiej, uzyskuj?c najwy?sz? ?redni? ocen w szkole - 5,19. Oceny celuj?ce uzyska? z nast?puj?cych przedmiotów: chemia, podstawy przedsi?biorczo?ci oraz religia. Swoj? dalsz? edukacj? wi??e z rozszerzonymi przedmiotami - biologi? i chemi?. W ubieg?ym roku zosta? finalista V Szkolnego Przegl?du Talentów prezentuj?c pokaz ?onglerki. W wolnych chwilach s?ucha muzyki, gra na keyboardzie, czyta ksi??ki oraz przejawia wszelkiego rodzaju aktywno?? fizyczn?.

2013/2014

Liceum Ogólnokszta?c?ce
Urszula Tomczyk-uczennica klasy 3b Liceum Ogólnokszta?c?cego ?rednia ocen w roku szkolnym 2012/13 5,31 Zachowanie wzorowe Oceny celuj?ce uzyska?a z nast?puj?cych przedmiotów: religia, j?zyk angielski, matematyka, wychowanie fizyczne. Najwa?niejsze osi?gni?cia: - udzia? w Konkursie „Ojczyzna polszczyzna”- etap szkolny - udzia? w V Ogólnopolskim Konkursie Poprawnej Polszczyzny- etap szkolny - udzia? w konkursie matematycznym :Oxford” - II miejsce w Szkolnym Konkursie J?zyka Niemieckiego - udzia? w zawodach sportowych Ulubione przedmioty to matematyka, geografia i j?zyk angielski. W wolnym czasie czyta ksi??ki, s?ucha muzyki, ogl?da filmy i je?dzi rowerem. Planuje studia na kierunku geologia.Technikum
Anna Adamczyk-uczennica klasy 2d Technikum w zawodzie technik hotelarstwa ?rednia ocen w roku szkolnym 2012/13 5,06 Zachowanie wzorowe Ocen? celuj?c? uzyska?a z religii. Bierze udzia? w projekcie „Podkarpacie stawia na zawodowców”, w ramach którego odby?a miesi?czny sta? w Hotelu Szypowski. Zakwalifikowa?a si? równie? na sta? w Rimini w ramach Projektu „Buongiorno dla m?odych hotelarzy” (Program Leonardo da Vinci). Od pa?dziernika uczestniczy w zaj?ciach j?zyka w?oskiego wolnym czasie najch?tniej czyta ksi??ki oraz pisze w?asne opowiadania.
2012/2013

Urszula Tomczyk – uczennica klasy II b o profilu j?zykowym. W wyniku rocznej klasyfikacji w klasie pierwszej uzyska?a ?redni? ocen 5,27 oraz wzorow? ocen? z zachowania. Otrzyma?a oceny celuj?ce z : j?zyka angielskiego, historii, wiedzy o kulturze i wychowania fizycznego. Ulubione przedmioty to j?zyk angielski, matematyka i geografia. Bra?a udzia? w konkursach j?zykowych, matematycznych oraz reprezentowa?a szko?? w zawodach sportowych. W roku szkolnym 2011/2012 zakwalifikowa?a si? do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego ,,Z ortografi? na co dzie?’’ . Lubi czyta? ksi??ki przygodowe i gra? w hokeja. W przysz?o?ci chce dobrze zda? matur? i studiowa? na kierunku zwi?zanym z geografi?.

2011/2012
Liceum Ogólnokszta?c?ce
Daria Serafin, kl. III B
W roku szkolnym 2010/2011 uzyska?a ?redni? ocen 5,46 , otrzymuj?c ocen? celuj?c? z nast?puj?cych przedmiotów: j?zyk polski, chemia, podstawy przedsi?biorczo?ci, przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne, religia. Bra?a udzia? w wielu konkursach, m.in. w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po?arniczej- etap powiatowy, w XV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej- II miejsce w finale diecezjalnym, a tak?e reprezentowa?a szko?? w zawodach sportowych: w unihokeju, pi?ce r?cznej, pchni?ciu kul? (obecnie awansowa?a do zawodów na szczeblu wojewódzkim w szachach dru?ynowych).
W ubieg?ym roku szkolnym otrzymywa?a stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych, realizuj?c indywidualny plan rozwoju z fizyki.
Ma wiele pasji i zainteresowa?, m.in. uk?adanie kostki Rubika na czas (jej rekord pojedynczego u?o?enia wynosi obecnie 13,5 sekundy), ?onglowanie, czytanie ksi??ek, wycieczki rowerowe.

2010/2011
Liceum Ogólnokszta?c?ce
Daria Serafin
W roku szkolnym 2009/2010 uzyska?a ?redni? ocen 5,4.
Oceny celuj?ce otrzyma?a z nast?puj?cych przedmiotów: chemia, j?zyk polski, podstawy przedsi?biorczo?ci, wychowanie fizyczne, wiedza o kulturze.
Zainteresowania Darii dotycz? g?ównie przedmiotów ?cis?ych. Daria otrzyma?a stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych na terenie województwa podkarpackiego. Jest Laureatem V stopnia w Konkursie Matematycznym Oxford Matematyka Plus, uczestniczy?a w II Edycji Warsztatów Matematycznych dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych, zorganizowanych przez Oddzia? Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Otrzyma?a tak?e wyró?nienie w konkursie literackim „Wp?yw wyobra?ni na kszta?towanie aktywno?ci cz?owieka”. W I Szkolnym Przegl?dzie Talentów zaj??a II miejsce prezentuj?c jedn? ze swoich pasji – ?onglowanie.
Lubi czyta? ciekawe ksi??ki, p?ywa? i uk?ada? na czas kostk? Rubika.

Technikum
Katarzyna Ozga
W roku szkolnym 2009/2010 uzyska?a ?redni? ocen 4,95.
Oceny celuj?ce otrzyma?a z religii i wychowania fizycznego. Bra?a udzia? w konkursie z przedsi?biorczo?ci oraz reprezentowa?a szko?? w zawodach sportowych. Interesuje si? muzyk?, ta?cem, j?zykami obcymi i wszystkim, co zwi?zane jest z hotelarstwem. Jej marzeniem jest podj?cie studiów w Wy?szej Szkole Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu oraz prowadzenie w?asnego hotelu. Planuje tak?e nauk? j?zyka hiszpa?skiego.

2009/2010

Agnieszka Zi?tek pochodzi z Majdanu Królewskiego. Jest uczennic? klasy III „c” o profilu j?zykowym w Zespole Szkó? nr 1 w Nowej D?bie. W roku szkolnym 2008/2009 uzyska?a ?redni? ocen 5,36. Ju? po raz drugi otrzyma?a stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest to dla niej wielkie wyró?nienie. Marzeniem Agnieszki jest pomy?lne zdanie matury oraz studiowanie filologii angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Stypendystka interesuje si? j?zykami obcymi, fotografi?, muzyk?, filmem oraz podró?ami. Podczas ubieg?ych wakacji wraz z grup? dwudziestu dwóch uczniów z ZS Nr 1 w Nowej D?bie bra?a udzia? w wymianie m?odzie?owej ze szko?? w Laufen w Szwajcarii. By?o to dla niej niezapomniane prze?ycie, a tak?e okazja do udoskonalenia jej umiej?tno?ci j?zykowych.

2008/2009
Micha? Kochan pochodzi z miejscowo?ci Kaczaki, w gminie Baranów Sandomierski. Z wyró?nieniem uko?czy? gimnazjum w ?l?zakach. Teraz jest uczniem trzeciej klasy Technikum Hotelarskiego. W minionym roku szkolnym uzyska? najwy?sz? ?redni? ocen spo?ród wszystkich uczniów technikum. - Nagroda Prezesa Rady Ministrów to ogromny sukces, który motywuje mnie do dalszej nauki – mówi stypendysta. - Planuj? studia na kierunku informatyka. Lubi? prac? samorz?dow?, zarówno w szkole jak i na terenie gminy. Interesuj? si? motoryzacj?, sportem, informatyk? oraz muzyk?.
Agnieszka Zi?tek jest uczennic? drugiej klasy. Pierwsz? klas? zako?czy?a ?redni? ocen 5.27. Do jej wa?niejszych sukcesów mo?na zaliczy? uzyskanie tytu?u laureatki II stopnia Konkursu Test Matematyka Plus – VIII Edycja. Agnieszka interesuje si? muzyk?, filmem, ksi??kami, ta?cem. Jest cz?onkiem Samorz?du Uczniowskiego.

2007/2008
Robert Ko?cielny , Tomasz Bunio

2006/2007
Anna Babula , Tomasz Bunio

2005/2006
Bernadeta Czachor - Uczennica klasy drugiej Liceum Profilowanego o profilu zarz?dzanie informacj?. W klasie pierwszej uzyska?a ?redni? ocen 4,8. Bra?a udzia? w Konkursie Wiedzy Teologicznej i Konkursie Poezji Religijnej. Stara si? anga?owa? w ?ycie klasy pe?ni?c funkcj? przewodnicz?cej. Posiada wszechstronne zainteresowania. Uwielbia wycieczki krajoznawcze. Ch?tnie pomaga kole?ankom i kolegom w nauce. Stypendium uwa?a za ogromne wyró?nienie i sukces jaki osi?gn??a na pocz?tku edukacji w tek szkole. Nie zamierza jednak na tym poprzesta?.
Dawid Kupiec - Ucze? klasy 3 liceum ogólnokszta?c?cego o profilu matematyczno-informatycznym. Klas? drug? uko?czy? ze ?redni? ocen 5,28. Finalista wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Zainteresowania: sport i turystyka górska. W przysz?o?ci chcia?by studiowa? na kierunku zwi?zanym z naukami politycznymi.

2004/2005
Anna Bieniek - Uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokszta?c?cego o profilu j?zykowym. Klas? drug? uko?czy?a ze ?redni? 5,06.Za najwi?ksze osi?gni?cia minionego roku szkolnego uwa?a zdobycie tytu?u laureatki konkursu "Europa w szkole" w kategorii prac literackich, udzia? w Konkursie Poezji Religijnej w Kolbuszowej oraz Konkursie "Ojczyzna Polszczyzna" w Tarnobrzegu (II etap).Ponadto uczestniczy?a w konkursie matematycznym "Kangur", Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz Olimpiadzie J?zyka Niemieckiego. Stara si? anga?owa? w ?ycie klasy pe?ni?c funkcj? skarbnika oraz bra? czynny udzia? w ?yciu szko?y poprzez uczestnictwo w uroczysto?ciach zarówno szkolnych jak i ?rodowiskowych. W przysz?o?ci zamierza studiowa? na kierunku ekonomicznym, co jest ?ci?le powi?zane z jej zainteresowaniami."Stypendium jest dla mnie olbrzymim wyró?nieniem, które b?dzie mobilizacj? do dalszej pracy, bo jak powiedzia? Pi?sudski: "Zwyci??y? i usi??? na laurach to kl?ska, by? zwyci??onym i nie ulec to zwyci?stwo"- mówi Ania
Monika B?ba - Uczennica klasy trzeciej Liceum Profilowanego o profilu ekonomiczno - administracyjnym. W klasie drugiej uzyska?a ?redni? ocen 4,83. Bra?a udzia? w Konkursie Wiedzy Teologicznej, Konkursie Misyjnym Wiedzy o Afryce oraz w etapie powiatowym IV Podkarpackiego Konkursu Matematycznego, w którym zaj??a III miejsce. Ceni sobie ciekawe ksi??ki, szczególnie przygodowe. Interesuje si? dobrym kinem. W wolnych chwilach lubi jezdzi? na rowerze oraz gra? na gitarze. Barbara R?bisz - Uczennica klasy V Liceum Ekonomicznego. W klasie IV uzyska?a ?redni? ocen 5,2. Jest Finalistk? na szczeblu okr?gu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i Konkursu z Rachunkowo?ci. Interesuje si? naukami ekonomicznymi. Lubi podró?owa?, poznawa? nowe miejsca i ogl?da? mecze pi?ki no?nej.W przysz?o?ci chcia?aby studiowa? bankowo??, stosunki mi?dzynarodowe lub informatyk?.

2003/2004
Edyta Majewska - uczennica klasy IV LO o profilu j?zykowym. Klas? trzeci? uko?czy?a ze ?redni? ocen 5,2. Do swoich najwiekszych osi?gni?? zalicza dwukrotne zdobycie tytu?u finalistki konkursu "Europa w szkole" na etapie ogólnopolskim. Reprezentowa?a nasz? szko?? na Forum Europejskim zorganizowanym dla mieszka?ców Nowej D?by. Posiada wszechstronne zainteresowania, dlatego te? ma problem przy wyborze kierunku dalszej nauki. Jej hobby to ksi??ka i muzyka. Ch?tnie pomaga w nauce kole?ankom i kolegom. Marzy o uzyskaniu jak najlepszych wyników na maturze i dostaniu si? na wybrany kierunek studiów.
Ewa Go??bek - jest uczennic? klasy V LE o profilu rachunkowo?? i finanse. Klas? IV uko?czy?a ze ?redni? 5,3. Interesuje si? sportem, podró?ami, muzyka i dobr? literatur?. W przysz?o?ci chcia?aby studiowa? zarz?dzanie turystyk?. Jednym z najlepszych osi?gni?? jest zaj?cie czwartego miejsca w konkursie z rachunkowo?ci. Pracuje równie? spo?ecznie. W roku szkolnym 2002/2003 wspólnie z kole?ank? prowadzi?a sklepik szkolny. Jest osoba ambitna i tolerancyjn?. Ma nadziej?, ?e uda si? jej zrealizowa? i osi?gn?? zamierzone cele.

2002/2003
Maria ?cibisz - uczennica klasy IVa LO o profilu dziennikarskim. Klas? trzeci? uko?czy?a ze ?redni? ocen 5,5. W roku szkolnym 2001/2002 by?a laureatk? Europejskiego Konkursu ?Europa w szkole? w kategorii prac literackich. W nagrod? reprezentowa?a Polsk? na Europejskim Zgrupowaniu M?odzie?y w Holandii. By?a równie? finalistk? Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Rzeszowie, Konkursu Poezji Religijnej. Uczestniczy?a w konkursie ?Historia Or??a Polskiego?, konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej w Gorzycach (II miejsce). Bra?a równie? udzia? w okr?gowych eliminacjach Olimpiady Historycznej w Rzeszowie. W ubieg?ym roku by?a wice przewodnicz?c? Samorz?du Szkolnego. Ta?czy w zespole ?D?bianie?. Bierze udzia? w ró?nych uroczysto?ciach szkolnych i ?rodowiskowych.
Ewa Go??bek - jest uczennic? klasy czwartej LE. Klas? trzeci? uko?czy?a ze ?redni? 5,21. W roku szkolnym 2001/2002 bra?a udzia? w konkursie matematycznym ?Kangur?, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiadzie Wiedzy Religijnej (II stopie?). Uczestniczy w pracach PCK. Bierze czynny udzia? w dzia?alno?ci Ko?a M?odych Ekonomistów, gdzie pe?ni funkcj? zast?pcy przewodnicz?cego. Reprezentuje szko?? na zawodach sportowych. Zaanga?owana jest w ?ycie klasy.

2001/2002
Agnieszka Marczewska - uczennica IV klasy LE. W przysz?o?ci zamierza studiowa? handel zagraniczny. Interesuje si? j?zykami obcymi oraz muzyk?. Lubi podró?e.
Maria ?cibisz - uczennica klasy III a o profilu humanistycznym. Uczestniczy?a w Olimpiadzie Historycznej na szczeblu okr?gu, licznych konkursach recytatorskich. Za swój najwi?kszy sukces uwa?a zaj?cie I miejsca w eliminacjach centarlnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Poezja i proza na Wschód od Bugu", a tak?e udzia? w pó?finale Ogólnopolskiego Konursu Recytatorskiego w Przemy?lu i w finale Konkursu Poezji Religijnej, I miejsce w konkursie "Energia j?drowa - nadzieje i zagro?enia". Bra?a udzia? w licznych uroczysto?ciach szkolnych i ?rodowiskowych. By?a zast?pc? przewodnicz?cego SU.

2000/2001
Maria ?cibisz - uczennica klasy II a o profilu humanistycznym. Laureatka i finalistka wielu konkursów recytatorskich. Ta?czy w zespole "D?bianie". Uwielbia podró?owa? w ?wiecie ksi??ek i muzyki.
Agnieszka ?y?e? - uczennica klasy III a o profilu ekonomika i organizacja przedsi?biorstw. Interesuje si? literatur?, muzyk? i filmem.

1999/2000
Grzegorz Kapusta - ucze? klasy o profilu matematyczno - informatycznym. Studiuje na AGH w Krakowie. Interesuje si? komputerami.
Dorota Kse? - uczennica Liceum Ekonomicznego. Posiada wszechstronne zainteresowania.

1998/1999
Adam Frok - ucze? klasy o profilu matematyczno - fizycznym. Uczestnik Olimpady J?zyka Polskiego. Obecnie jest studentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Ewa Magdalena Napora - ucz?szcza?a do klasy o proflilu ekonomika i organizacja przedsi?biorstw. Interesuje si? muzyk?, filmem, ksi??kami oraz j?zykiem angielskim.

1997/1998
Ewa Miller - ucz?szcza?a do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Laureatka Konkursu Chemicznego. Studiuje ekonomi? na UMCS w Lublinie. Otrzymuje stypendium naukowe.
Ma?gorzata Wróbel - ucz?szcza?a do Liceum Ekonomicznego o profilu ekonomika i organizacja przedsi?biorstw. Obecnie studiuje psychologi? w Warszawie. Interesuje si? j?zykami obcymi.
Wygenerowano w sekund: 0.05
2,365,968 unikalnych wizyt