Facebook ZS Nr 1

SU ZS Nr 1

Facebook biblioteki ZS Nr 1

Filmy ZS Nr 1 w youtube

Przetłumacz stronę


BIP ZS Nr 1

Zadzwoń do nas

Tryb SkypeMe™!

MOODLE

http://zs1nd.cba.pl/moodle/
Moodle - e-learnig online
w Zespole Szkół Nr 1

Pytajnik online

Hala sportowa

Hala sportowa dla Zespo?u Szkó? (Liceum Ogólnokszta?c?ce i Liceum Ekonomiczne) oraz Gimnazjum nr 1,.
Inicjatywa budowy obiektu zrodzi?a si? w czasie spotkania w styczniu 2000 roku dyrekcji szko?y z w?adzami powiatu.
O potrzebie budowy hali mówi?o si? od lat, gdy? sala gimnastyczna przy ZS i Gimnazjum nie ma nawet wymiarów boiska do pi?ki siatkowej
Ta zast?pcza sala dost?pna jest dla poszczególnych klas bardzo rzadko, gdy? w szkole odbywa zaj?cia 1200 uczniów.
Przy dotychczasowej liczbie godzin z "WF-u" uczniowie nie mog? normalnie ?wiczy?, a có? dopiero mówi? o zwi?kszeniu zaj?? do 5 czy 6 godzin tygodniowo. Sale gimnastyczne w naszym mie?cie s? zaj?t? do pó?nych godzin nocnych.
Nowa sala dawa?aby mo?liwo?? normalnego prowadzenia wychowania fizycznego, a tak?e organizowanie zaj?? pozalekcyjnych i pozwala?aby wype?ni? czas wolny dzieci i m?odzie?y.
Wymiary areny sali sportowej wynosz? 20 x 40 m, co daje powierzchni? 800 metrów kwadratowych z widowni? dla 186 widzów z mo?liwo?ci? powi?kszenia o 30%. Wysoko?? areny sali wynosi 750 cm.
Zaplecze sanitarne sali stanowi? 4 kompleksy szatniowo - k?pielowe, magazyny na sprz?t sportowy, gabinet dla nauczycieli i trenerów. Na powierzchni areny sali znajdzie si?: pe?nowymiarowe boisko do pi?ki r?cznej, pe?nowymiarowe boisko do koszykówki, dwa boiska do mini koszykówki, trzy boiska do siatkówki. Ponadto sala b?dzie pe?ni? funkcj? auli szkolnej i s?u?y? do przeprowadzania egzaminów maturalnych.
Obiekt zostanie wyposa?ony w instalacj? audiowizualn?, co stworzy mo?liwo?? organizowania imprez sportowo - widowiskowych dla mieszka?ców.
Ca?kowity koszt przedsi?wzi?cia zosta? wyszacowany na kwot? 2,5 mln z?.
Inwestycja sfinansowana zosta?a z bud?etu Powiatu Tarnobrzeskiego, Gminy Nowa D?ba, Podkarpackiego Kuratora O?wiaty i Marsza?ka Województwa Podkarpackiego.


Zdj?cia z uroczystego otwarcia hali sportowej w dziale galeria.
Wygenerowano w sekund: 0.08
2,365,925 unikalnych wizyt